KOOPDAG >'j- x L fen* EYKEN TI.MMEKIiOUr cèu-icilcr le Lip en behouden. <1 c vyf den dwarlwin-b Het Pnblyk wotd vcrwithgt' - - --■■i.’Jl—i a gcwoonc- lyken dii’nit ntel zynë Diligencie van Vcninc en zal vei trekken te doen'gcbruyken w'aer vóór liet best dienen koude. Meu dedc den priester ecu kostclyk kteed waken en mynheer Thompson hacrcn man, schepte een wondcilyk behagen in de redeneériuggr-levrdhcyd en godvruglig leven Van den priester Vanden Pcercboom. Hy las daer dagclyks Misse, hoorde de biegte zoo van mevrouw als van andere catholykc persoonen dacronti’cnt wódneudc, cn die 111 het gchiytn rdofnsch-catholykc wacrcn. Onze Bello begon allcngskens de Schotsche tael te leeren'vn k ecg groote kennis met dc dogter van óenen ginoten edelman, wiens tiactn was jonlTiouw Elizabeth, fiha Karei llungeis- ford deze was cenetiytiicmrn’dc sclioouc en zeegbare dogttr, tnaer vm dc p o'cstandschc religie, dc welke zutnwyleii ‘loor tueviouw Thompson hoorde van de Hoomschc religie vertellen, ten cynde beweegd endoor haren kamerling, ik wd zeggen dctigetcydcn priester, ouderwezen en gedoopt wierd sedert welken tyd deze dogter niet meer met bncre ouders naer dc protcstandschc kerke ging. Haren vader dit .jii .«■«.•d’un'i uiLnuY loitoL J u m., n rw y rrTTrE"'.3ru maekende twee woonsten', dies het oósf-cynde' met hel stal daer aen houdende gebruykt is door Hendiyk Vercamcr, en het w/si-eyndc benevens de verdeie gébimv+en is gebruykt door de verkoopster de weduwe (ïlieei jei t mitsgaders 11 aren centiaren medegaende erve, bestaende in grond der gezryde gebouwen en hovcincrland, tc aauaiii gcsUvn en.gelegen binnen de gemeente van 1‘ggcwaet iscappelle oost aen de Dofppladts, p.iir.iulc -van boste» d’erye en gebouwenvan tV iliheiius Imonis vau noorden ’t land vansieut Joannes David, van oosten d’ervc aen de kei k- van Eggewaerts- cappelle, taan znyden de <ivc# van'Pieter Schoolacrt en vooi'uoemdeu sicAr Luoiiis. Dc woonste, tegenkom .’tig gebi iykt door Ilcudryk Vercainer,' ral k<*gt worden onder last van het vrugtgebtuyk hel leven gedeurende van de weduwe Ghe< r iei ten deji koopei zal aenslag hebben met eersten tfcij-i-, Je,> de westerste woonste, i.u gebruykt dooi de weduwe Gheeraertzelfs. De Veylings-Voonvatj'lleu co •fygeudiims- Tytclen berusten ten kJMuóte van Jen Nu arts FLOOR, te Veurne. t s-f s ««IIV tl'. J vi< HELAÜVRYKE NlEViriGHEDEX. DU\ISCllLAND. Fr*,\cvu«.t 3o july. Teiwyl ’er uyt alle de wcsllyke’ gedeelten van Europa klagteu onifangeii worden over het aëuhóudcnd' ïegenagtig wederj liecrscbt ’er in Oostcinyk en Opper-Duylschland cene vooi beeldjuoze droogte. Den 18 july was .de hitte tc Weenen schier onvctdragclyk buytcn de zon was de zelve van 3ï graden van Héaumur, en te Baden beicykte zy tot 3b giadeii. In de zon was de hitte zoo glocycnd als in Afnca. De lucht was daer by met eenen valen nevel overdekt’, welken nochtans niet belhtle des naernnddagS dé zon-cclips dnydlyk wacr te nemen. Ook le Kooineu was dc kilte dm t5 july onvérdiaeglyk den thermometer Van Reaumur stuud op 3o graden boven nul. 'Ia kei en Rummérs, woonachtig le Magdeburg, Leeft door bet strop een cynde aen zyu leven .gesteld, dien mau seiiynt volslagen gek te zyu geweest. Scdeil twintig jaren deed hy zich alle zes mieriden tere nieuwe doodkist maken, welke hy paste gilyk trien ecu kleed zoii passeii* en nooyt na zyne goesting vond. T’elkcns wanneer den timmer man dc kist braai, had hy zoo vele mocyelyk- liedcn door te sla en nis eenen kleermaker van eenen tnodc-zol te beproeven heeft. Rummers ging in de kist liggen en vond die altyd te lang, te bi red te eng of te diep. Twaelf schryn- wcrkcis ba lden doodkisten voor dien sul gemarkt, zonder hem le konnen vergeboegeta. -- Uyl Berlyn schryft men vao den 19 july het volgende Naer dat wy gisicreu cene verstikkende hitte doorg'ckt.ién hadden, welke buytcn zoii van 27 lot 28 gracdtn klom, brak om ueren des naer middags een buytenge woon onweder over onze stad uyt. Op de diepste ba vin Schoon getarnd.u Te Eeuiftt by'de •SlctJ. L_ Woensdag naesV t i Augnsiy 18'jr, om 1 ueren na middag, op de Lauding van bacs Stekulorum, by dc Nieuporl-biuggele Vcuruc, Zal gehóuden wórden- vriehdelyken Koop dag van eeuo scinps-lading gez.iegd.ummer- houlbestaende 111 eiken platen, iwce-utnm- plankeu en schip-pl mkeii van Hte lÜngtVy rebben, stuks van 6 en 4> 'au 5 en duims voor kassyn-houtgioolaental dvéleii, lood wilgen’ en abeelen aenslag- en zol lcr-bai d olmen en bouken stuks voor wagenmakers, eiken duim-planken en bullen voor kuipers, voortssp uren flieringen spanningen, paune- latten, scbooiid' mest-plankenstakul en zware eikeü kaited gemarkte goott n 'balien scholingen, slicl-slakeu v avuslag-r< gels en andere hout- wai en dienstig voor ul.c slach van werken. Alsook groote partyc Nooidscb dcclcn bout var. schoone qualiteit. Op verzoek van baes Vanavcrbcke. Op langen'tyd van belading, tiuk.nloore van Benoit l’lERRET, Dcurwaeider te curue, ind’üost-stract/ n.° 10. Elk zegge hel vjoiIs. sou, tegenwoordig alhier goiiverneiirden welken, alhoewel protestant, 111 ons liUWelyks* contract iriy toegiStacn heelt van een Ruum- sebeu prie’.leï rii myiie woonste Ie ifiugen den kóst en looiigi Vin, en gi-mn kt d >t God bclii ft beeft ue. ie 'vinden ik verzoeke eb bi Ide 11 van alhier tiw'v’erblyf en tust-placize te nemen zoolang h l Ui. believen zal, gy zult de Lust cn eenen gH<'f,eii looiï hebbent n gy zult konnen scfniyi'n niet onder de klecdirig v iü' eenen groen* cl-VCikoóper tótcF wel onder dén ecmaiui van my ien kamtrliuk; alhier zal ik ue. cene kamer en ander noodig- héden bezorgen om dagetyks hét 11; sacrilinc dér Misse fc c.< lebreércn en andere godd. lykc oeifeninget: U pleegen alhier Zal ik dienen voor uwen besclii-i iiie-r-schild zoo vei re myn Vef- mogen zal kiiünen uytstrekkcn. Dén prl'csleï mcVrouw Thompson hoogelyLs bedankt liëbbtndn-, heeft batte goede gunst acnveci'd, 'en acu'stóndS wierd den krtiywagen metgroensel in hl'l hof gcvocid cn er. wierd order aeu de diéiGUncyd gegivou om het zelve - I bemerkend^, Iftvóflgliacr tc'zeggen of zy paept geworden was, cn door wie ry daer toe veileyd was. Zy aulwooido Lem oogevcynsdelyk dat zy roomsch-catholyk was, mier datzyoooyt. zoude geteyd hebben wie liaer onderwez n cn gedoopt had. Den vader haer daer toe willende praeinen deed door twee ervaren domioif.’ haer oveigaen, beroepen cn door bybcl-plaélzrn haer ovei luygcn maer deze Elizabeth UiaektC 1 doorgeleerde rcdckavclingrn bèscliaemd allo die haer legen wacrcit. llaeren vader dede I haer, in de tegcowoordigheyd Van' die twte domiués, door twee zyuer knegiëri, ontklcedcft en zoo ongeuaediglyk met roeden slacn dat hai r lichai tn geheel gescheurd was, binnen welken tyd zy getn ander wóórden zcyde als l deze Het lyden voor den 'n.iehr Jesus is niet te vergi lykcn l>y den loon di' «od'bcloóft heeft. I Haren vader ziende dat zy niet cuWilde pfooycn, scbuol in éene ovórgroote 'gr imschap cn zyn degen niet ter bin 1 hebbende trok een mes uyt zyne borte cn stak het in hoer hertwacr op El.zabcth, deze lachte woorden gezeyd als jat Sn u. E. VER .JI.ULEN, den nae Biugte blylt ui allen Vi ydag, voor dc zes zomèt-maeudeii ’s moigcnsom aas ut en vau-Veurne uac Brugge cn voor dezes wintcrinaenden 7 uren’smotgens, en den Zatrfdag te Bitigge uyt hel heitel ttf Eoorenhhiiirrne/ttr^ kcerenun’t uef na rnid. Den dienst zal gc^laén wbïdeu in zes uren. Den tiansport van geld cn goederen nac evenredighey d. Hy I /y.iè gewóinelyke zorge het vcitruuw.il vau eeu-udcr le Idyvcn behouden. Valust»*. Lu évuén «enk hd liuyleii en biuysschen vau welken liet slot tul boven dc .lu-rgstc torens om hoog joeg, cp’delucht j k tin iy k gesproken In de ihtysierni» Ues n vciplaelste. Dit orkaeo, het welk omtrent 1 j muiiitcu aenhield Cn de lucht met een to.’bcl mengsel Van zand" wolken, regens, Liladcicn.cu. deed den iheiutuutejer vau lot |5 graden dalen eu Lnagi-ysiy hc kliAyr u te weeg. Dak pannen cu v.cusicigljzcii wierden .111. hoopen vcibiyzeld. In de uiergaerden wierdeu meer dan hu >d rrf iiuoiuen oulwoi leid en vcrsClteyd* der zefvrf-<t,v ers Wel-: (l«h weg vtïi Cllóltot- t.uburg gcssaup u. Em ^tiieel pieuw mvt liiik bettrgd 4>k vau hel .siüfciltssb Bahnliof. -<□6,000 p<>ude>Wxwadr-4^egeu tOr' Wi«r-1 Wecb*- gerukt eu krakende door de lucht geslingerd. Aen veld-eii.majiuvi uchlcu zal dc schad. zeer afdmerkiyk vyezenwantin alle hoven Wierd hel omyp liuyl, du piuymcu, appellen eu peèieu, iu uieii.gte afgescuud 011 le bouinen Wietdcu met dc wort, fs uyt den grond geiukt, tèrwyd de jónge g, knakt-eu Vau onder tul boven gespleten wieideu. Hel algciuaeyd 1 -gras, Let welk meestendeels tu lioopeu op Let veld l>g, is op snmuiige plaelseu boog 111 dc lucht opgewuipeu eu oveial door ed gvsmeteit. i«il «u»w-wvMri^,oute\4f»d'bbcft hel zoo. zw-tcr geil rgcld le midden va.» t#* verbiauwe bliksemstralen, welke in alle rico; tingen dooi de s'.acl'ulauwe Cn pekzwarte lucht shngetdcó, datd-.- h igelsteeiicn de gtootic vau kiekeu-eyeicn hadden. Dezen worgend liep hot geruelil' dal. by Moabit vil' Stiablau vcrscbcyde zeyischiiyljens met ftieu- seben die voor hun vcimaek vaerileu otug*“ slagen zyn vvaer by ecu iwaelfial mcuschcu zouden vcrdiouken ry.i. ENGELAND. -- Lo.vul», 1 Augusty» Volgens beiicblen uyl Jicw-ïoik, van den I july, scheen den gram-uugslTii Ue Veréentgdc statui van fioord1-Artietica oservloediger ie zullen zyn dan iu vooiige jnen. Terwyl wy in Europa over ^regetr o Totide klagen was de Wal mie in dit uveiz cscli gewest zoo buytcn- gewoon, dat tc Mciiw-Ui leans, een aeutal mcnschcn ten gevolge der smachtende Inlic overleden. »yiu.^ vr -t v Brieven Uyt ?>ap< Is tncMco dal Wien-teLcc ontdekkingen gedaiu liccl; acugaciidc dc listen cn zatnciispauiiiugeu welke hel Iieymlyk ge- I nootschap Girivina /taliu v lortduieu t l lyl< bewerken. Ten gevolge daer van Lebben v<J- scbeydc aenliuudiugi 11 au t^ci Lomngiyk der bcydc Sicilicu plar ls gi had. M> 11 Weet dat liet genootschap Givvina l/nlia dc vereeniging van hel ausoniscli cchici-eylaud iu ceucu en den zclvcn slaet gedi oomd heelt. Men jiecft tc Btixham dc ontdekking

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 2