«27 1841 f 6&Ö'- ZONDAG 15 AUGUSTA - GEHEEL EN HET ARRONDISSEMENT. ZESTIENDE JAER. 0 HOFSTEDE, f COiaiuudv óïedeit PROVINCIE „X Dit Blad word gedrukt brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. by Karei E WEST-VLAEM1ERKN. - ONS advertentieblad legt te lezen in de volgende aubergen en estaminets DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in I’Esperance in den Papegaeyin l’Ours d’or; in de belle Alliance; in den Binlanderin de Rhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. op de Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekltandelaer, in de Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Veurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’s jaers en voor andere sleden 5 francs voor 6 maendenof to francs ’sjaers, franco met de post.Men betaelt to cenlimen per Drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaeit 35 cent. .Alle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, (uytgezondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. GRAS en ZAEYLANDEN, gelegen binnen de gemeente van Oostkerke OPENBAER TE VERKOOPEN. ADVERTENTIE - BLAD Op Vrydag 3 September 18}t zal gebeuren den Instel, en op Vrydag 17 der zelve inaend zal gebeuren den absoluyten Overslag, zonder uytslell’elkens om twee tieren na middag te beginnenter herberg bewoond door S.r Engel- berlut Bolle, op de Dorppiaets van het ge meente van Oostkerke, Van cene bebouwde en betimmerde lIoLtede, geslaen en gelegen binnen de zelve gemeente van Oostkerke, weynig west van de kei kevan westen de Nieuport-straetegroot volgens tvtelcn l4 bestaren 43 aren 33 centiaren, en het kadaster maer 6 centiaren, ge- lO.’r i»i> van Oostkerke, weynig west tytelcn l4 hestarrn 43 Volgens de opmeting van groot «4 hectaren 23 aren bruykt door sieur Pieter Aerieboutgetrouwd s aen de wed. S.r Pieter-Carolus Rommelaere «net pagt-regt tot t October t8|3, len pryze van g56 francs 12 cent. boven de belastingen Ly jaerc voorloopig verdeeld in 8 koopen onder 1‘ehoud van gcheele of gedeellelyke zamen- Voeging. t Koop.Alle de gebouwen der Hofstede «net de hoeveélhcyd van t hectare 7-5 aren 70 centiaren onder bebouwden grondboom-aerd, bedryfgrasen hovenierend maekende t’samen rene partye oosten west strekkende, met een kleyn liapken ten noord-west-hoeke, palende van oosten do Nieuport-slraeteeen-vierde «nedegaendc, van zuyden den vierden koop, scheydende half gragt, yan westen den 3 koop, Patrimonieélc Zameugestelt ttyt alderbesle en van noorden den 2 koop, bekend per kadaster sectie A, n.r‘ 84, 85, 86 en 87. 2 Koop. Noord aeu den lesl-voorgaenden koop, nemaer veel langer ten west-eynde, eene lange partye Diyfgras met eene happe van noorden naer den westen groot in het geheel 2 h et. <)6 aren, bekend per kadaster sectie A, n63 en 68 bis, in den uoord-oost-hoek van welke hippe toebehoord aeu de kerke van Lamperues.se tot 2t aren 89 centiaren, en voost nog op de geheele noord-zy Ie van de zelve happe aen de kinderen van sieur Jacobus- l 'i auciseus Rommelaere, 10187 aren 53 cent, gevolgentlyk dat ’er alhier maer te ver knopen hlylï t hectare 87 aren 66 centiaren palende met de z.ny 1-z.yde zoo aen den voor- g.iendcu koop als aen den eerst volgenden koop, met ’t west-eynde ten kleynen decle ook aen den ecrstvolgeiiden koop, voorts met den westen zaeyland aen den hier De Gravete Dixmude, van noorden naerden westen in d’happe zonder gescheyd, aen het grasland aen de kinderen sieur .1 icohus-l'ïanciscus Rommelaere, voorts met geheel de noord-zyde zaeyland aen mynheer Van Woumea, te Dixmude, met het oost-eynde ten grooteu deele zaeyland Mr. Debreyne- Peellaeit, te Dixmude en met hel oost-eynde naer den zuy len aen de Nieuport-straet. 3 Koop. West aen den eersten koop, eene partye Dryfgras, inhoudende 3 heet. 10 cent. strekkende oost en west, met eene happe van zuy len naer den westen, palende met geheel het west-eynde,mitsgaders met de nooid-tyde naer het west-eynde waer ook een kleyn hipketi is, zaeyland aen Mr. De Grave, te Diemttde, voorts met geheel de noord-zyde den lest-vooigacnden koop, van oosten den eersten koop, van zuyden naer den oosten den eerstvolgende!! konp, en van zuyden nae den wi sten zaeyland aen de weeze Vercruysse, bekend per k.dastco sectie A, n.° 6g. Dezen koop zal vryo passagio hebben ter zuyd-zyde van den i.en koop tot Nieuport-straete. 4 Koop. Zuyd aen de i.,u en 3.J’ koopen twee parceclen zaeyland, te samen groot i hectare 5garen go centiaren, makende eene partye oost en west strekkende, palende met het oost-eynde de Nieuport-straete een-vierde medegaende, met de zuyd-zyde den volgenden koop, met ’t West-eynde zoo aen het zaeyland der weeze Vercruysse als aen den lest-voor- gaeuden koop en met de rioord-zyde zoo aen den zelven lest-voorgacnden koop als aen den eersten koop, bekend per kadaster sectie A, h.” 70 en 83. 5 Koop. Zuyd aen den lest-voorgaen len koop, eeu parceél Zaeyland ten drie stiyngen, te samen groot een hectare 75 aren 10 cent-, strekkende oost en westpalende met het oost- eynde de Nieuport-straete, een-vierde mede- gaeude, met de zuyd-zyde naer den oosten bebouwden grond aen Albertus Druwé, verders met geheel de zuyd-zyde den eeist-volgendcri koop met ’t west-eynde zaeyland aen de weeze Vercruysse, en met de noord-zyde den lest- voorgaenden koop bekend per kadaster sectie A, 11.r» 71 72 en 82. 6 Koop. Zuyd aen den lest-voorgacnden koop, twee parceclen Zaeyland, wauof bet westerste die genaenid word de Krommevcure twee happen heeft ter zuyd-zyde, en eeneu zeer langen steêrt zuyd-west-waert strekkende, te samen groot hectaren 33 aren 20 cent., palende met’l oost-eynde den bebouwden gi oud van Albertur Druwe’, met de zuyd-zy.le naer den oosten zaeyland acn den disch van Buls- camp, verder zuyd gaende zaeyland aen steur 'Misselyu, te Nieucappelle met liet overig der zuyd-zyde zaeyland aen mejouffrouw Louise De Man, met bel west-eynde van den steêrt alwaer de grensscheyding der gemecnlcns Oostkerke en Lampernesse is, zaeyland aen den heer De Grave, te Dixmude, vau noorden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1