1841 828 Xi ZONDAG 22 AUGUSTY GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN ZESTIENDE JAER. 0 HOFSTEDEKEN teupotio f Giitxtuu^ej Veutucjf X PRO VINCIE WEST-VLAENDEREN. brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. EN EEN IIUYS, gelegen te Houthem OPEKBAER TE VEREOOPEW. cStedeti ^ev ONS AD VERTEN TI E-8LAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Concierge? iein I’Esperance: in den Papegaey in l’Ours d’or in d? belle .Alliance; in den Binlanderin de Rhetoricain St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaarin de Oost-straet, n.° 3t. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzen is 4 francs voor 6 maenden, of 8 francs ’sjaers en voor andere sleden 5 francs voor Gmaenden, of 10 francs ’sjaers, franco met de post.Men betaelt 10 cenlimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent. .Alle Bekendmakingen, etc., door den Uylgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertien door de wet vcreyschtp Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BEAD Patrimonieél by tytcl O (G. i - io3 R.), en 434 6 en dievc 4 Koop. Noord daer aen een pare dl Zaeyland, strekkende oost en west, groot by kadaster sectie B, n.’ 43o, o hectare 5; aren 70 cent.(G. 1-^5 R.), palende west aen het het voorzegde Ëeckel-straetje, noord aea mejoufvrouw Louise De Manen oost aen Mr. berdmand Vanbrabant en het n.r 1 van den eersten koop. 5 Koop. -- Noord aen den Boomgaerd, wetende het n.’2 van den eeisten koop, en het zaeylaud van sieur Ignaes Bielden, twee parceélen Zaeyland, te zamen strekkende zuyd en noord, groot by tytel o hectaren 90 aren 18 centiarenen by kadaster sectie B,n.r4>t» groot o hectare 91 aren 20 cent. ('G. 2-25 R.), palende van westen aen de Plek- of llooydrcve hier half inededaer over laud Van mynheer Ferdinand Vanbrabant, van noorden alsook van oosten aeu dito Ignaes Baelden. De vyf vooreustaenue knopente samcu uynuakende het voormelde Hofstedeken, zullen ook by geheele of gedeeltelyke zauienvoegiug geveyld worden na believen der gegadigden. Houthem Dorpplaete. laesten Koop.Oost van de Plaetze- een Huys, gebouwd iit plakmnren overzolderd en gedekt met riet besiaemtc in eene woonplaets en Slaepkamer noord ’er aen met de hoevcclheyd van 55 centiaren (4 R>) Erf, daer medegaen te, palende van oosten en van westen aen de huyzen van den afwezigen Labeauvan noot den met de erve aen do gene van Ignaes Veuant, cu van zuydcnaen de gene van Karei Lust. Gebruykl door Balthazar Crorkey mits 42 francs ’sjaers, zonder pagt um aenslag met eersten Mey 1842. De cygendotns-fytelen en veylings - voor- waerden berusten ttn kantooie van den notaris GHEWYte Veurne residcérendc. 1 Koop. t.° De liofplaets met bet hove- nierbof en een parceélken gras te zamen groot by tytcl o hectaren 58 aren 81 centiaren, 1 - io3 R-en by kadaster sectie B, n 432,433 en 434 maer groot o hectaren 5l aren 5o centiaren (G. 1 - 5z R.) met de buyzingen scheurc stallingen en verdere gebouwen daer op stamde, behalve den regen-bak zuyd aen de voule-krmereen swyn-stalleken oost aen d 11 keuken en den bael-pul ouder het kueystal, die aen den pagler behoorenpalende zuyd aen koop 2, west sieur Pieter Vanbiabant en koop 3, noord aen d’heci Ferdinand Van- bribinl en van oosien het volgende nummer, de hagen van zuyden, westen en rond het liovemerhof met gewoon vrydom bier uicde- gaende behoudens paglers regt. 2.0 Oost daer aen, tien boomgaerd, groot by tytel o hectaren y3 aren 54 cent. (G. 2 - R.), en by kadaster sectie B, u.°42O, maer groot o heclaieii 78 aren to cent, (G. I - 235 R.), {tukkende zuyd en noord aen koop 5, oost aen steur Ignaes Baelden, zuyd aen steur Karael Maryn en west alwaer de Plek- ul Hooydieve dooi ligt, aet> het voorgaeude. 2 koop. Znyd aen het n.° 1 en west naest hel zuyden aen het u.° 2 van den voorgacndeu koop, twee paiceeleu Zaeylaud, groot by tytel o hectare 92 aren 22 centiaren G. 2 - 32 LI.), en by kadaster sectie B, n.r435 groot o heet. g3 aten o cent. (G. 2-3jK.), strekkende zuyd en noord palende zuyd aen steur Karei M.ityu, eu west sieur Pieter Vanbrabant. 3 Koop. West aen het parceél gras deel van betu t van den eersten koopeen parCeel Zaeyland, strekkende oo4 en west, gioot by kadaster sectie B, n.* 431o heet. 34 aren o cent. G. o 233 R palende zuyd aer> Pietci Vanbrabant, west aen het Ecckel- Straetje. cu noord aen den volgenden koop. Zaterdag 4 September t84t om twee ueren na middag, in d’uerberg de Zteaene bewoond door bacs Deraeve te Houthem, zal worden oveigegaen tot de openbaere verkooping, in eene zitting, voor L.slel en Overslagzonder Verder uytstclvan de volgende Goederen gemeente Houthem. Binnen de zelve gemeente lloutliem, wat oost van de keike, een teer schoon bebuysd en beplant Bofstediken, met de daer tnede- gaeudc Landeu, gioot by lytelcn 4 hectaren 25 aren 13 ceniiaun 9-214 R-) en by kadaster sectie B, u.,,42o> 421 43o43 432, 433,434 en 435 niaer groot hectaren 4 2 aren 5o centiaren 9 - 58 R.) bestacnde in bebouwden grond, holplaets, hovenierhof boomgaerd en zaeyland al aen elkander houdende, oost aeu bei Ecckel- stracljeen West aen de Plek- of Hooydreve. Dit Hofstedeken, welkers spacieuse huy- tingen, scheme en stallingen al in besten staet tonnen dienen tot een veel grootcr land- gebuiyk, en dies de landen zyu van de beste ooedantgheyd beplant m< l vie'l wel-wassende boomen, is gebruykl dom Karet Duthoomits 4oo fr. boven de belastingen by iai re met regt van geLruyk voor de landen tol 1 October 1842, en voor de gebouwen lot 1 Mey 1843. Verdeeld in vyf koopeu met zegt van ver zameling.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1