1841 82^. F 8 ZONDAG 31) AUGUSTA C0i<»wiu3o GEHEEL EN HET ARRONDISSEMENT. ZESTIENDE JAER. 0 ótei)en Stieupotu) Veuttuu f HOFSTEDE, PROVINCIE WEST-VLA END EREN. CD r Dezen koop zal vrye passagio bobben ter •l Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerin de Oosl-slraetn.° 3r, Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis 4 francs poor 6 maenden of 8 francs 's jaers en voor andere sleden 5 francs voor 6 maendenof io francs 1sjaersfranco metde post. Men belaelt io centünen per Drukregel voor de Inplaetzmgen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent, ad lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uylgezondert de inserlien door de wet vepeyschtf Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ONS AD VERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in <\e Concierge?ie in l’Esperance; in den Papegaeyin l’Ours d’or; in de belle .Alliance; in den B inlanderin de JRhe lorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei P'an- denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. GRAS en ZAEYLANDEN, gelegen binnen de gemeente van Uostkerke OPENBAER TE VEHKOOPEN. K' 'j 7 O'l ADVERr Patrimonicélc Zamcngestclt nyt alderbiste en van noorden den 2 koop, bekend per kadaster sectie A, n.1* 84, 85, 8G en 87. 2 Koop. Noord aen den lest-voorgaerden koop, nemaer véél langer ten west-eynde, eene lange partye Dryfgras met eene happe van noorden uaer den westen, groot in het geheel 2 heet. 96 aren, bekend per kadaster sectie A, n.1’ G3 en G8 bis, m den uoord-oost-hoek van welke bappe toebehoord aen de kerke van Lampernesse tot 2t aren 89 centiaren, en voost nog op de geheelc noord-zyde van de zelve bappe aen de kinderen van sieur Jacobus- l’ianciscus Rommelaerc, lot 87 aren 53 cent, gevolgenllyk dat ’er alhier maer koopen blyft t hectare 87 aren palende met de zuyd-zyde zoo gacnden koop als aen dcu eerstvolgende!! koop, met ’t west-eynde ten kleynen decle ook aen den eerstvolgende^ koop, voorts met den westen zaeyland aen den heer De Grave, te Dixrnude, van noorden naer den westen in d’bappc zonder geschcyd, aen het grasland aen de kinderen sieur J.icobus-Erancisctis Rointuclaerevoorts metgclieil de noord-zyde zaeylandaen mynheer Van Wontnen, te Dixrnude, met het oost-eynde ten grooten ilcele zaeyland Mr. Debieyne- Pccllaertte Dixrnude en met het oost-eyade naer den zuyden aen de Nieuporl-straet. 3 Koop. West aen den eersten koop, eene partye Dryfgras, iuhoudende 3 heet, to cent. strekkende oost en west, met eene happe van zuy len naer den westrn, palende met geheel bet west-eynde, mitsgaders metde noord-zyde naer liet west-eynde waer ook een kleyn hipkeii is, zaeyland aen Mr. De Grave, te Dirinude voorts met geheel de noord-zyde den lest-voorgaenden koop, van oosten den eersten koop, van zuyden naer den oosten den eerstvolgcnden koop, en van zuyden nae den westen zaeyland aen de wceze Vercritysse, I bekend per kidastco sectie A, n.° 6g. v I 1. fftll Op Vrydag 3 September 1841 zal gebeuten den Instel, en op Vrydag 17 der zelve rnacnd zal gebeuren den absoluytcn Overslag, zonder uytstcl, l’elkens om twee ueren na middag tc beginnenter herberg bewoond door S.r Engel- bertns Bolle, op de Doipplacts van het ge meente van Oostkcrke Van eene bebouwde en betimmerde Hofstede, gestaen en gelegen binnen 'Ie zelve gemeente van Oostkcrke, wcynig west van dc kerke, van westen de Nieupoit stade, groot volgens tytelen 12$ heslareu 43 .11111 33 centiaren, en Volgens dc opmeting van het kadaster maer groot l4 hectaren 23 aren 6 centiaren, gc- bruykt door sieur Pieter .'terleboutgetrouwd ten dc wed. S.r Pieter-Caroliis Uommelaera met pagt-regt tot t October i8{3, ten pryze van <)56 francs 12 cent, boven dc belastingen by jaerevoorloopig vei dceld in 8 koopen onder behoud van gchecle of gedcéitclyke zamen- Voeging. 1 Koop. Alle de gebouwen der Hofstede met de hocvcélbeyd van t hectare 7'1 aren 70 Ceutiareu onder bebouwden grond bootngaerd, bedryfgras en liovenicrland tiiaekcndc t samen eene partye oosten west strekkende, met een kleyn hapken ten noord-west-lioekcpalende van oosten dc Nicuport-stracteccn-vierde medegacnde, van zuyden den vierden koop, scheydcndc half gragt, van westen den 3 koop, zuyd-zyde van den 1 en koop tot op dc Nieuport-straete. 4 Koop. Zuyd aen de i.5te en 3.'10 koopen twee parceélen zaeyland, te samen groot 1 hectare 5g aren go centiaren makende een e partye oost en west strekkende, palende met bet oost-eynde de Nieupprt-stractc een-vierde medegaende, met de zuyd-zyde den volgenden koop, met ’t west-eynde zoo aen het zaeyland der wceze Vercruysse als aen den lest-voor gaenden koop en met de noord-zyde zoo aen den zelven lest-voorgaenden koop als aen den eersten koop bekend per kadaster sectie A n.,s 70 en 83. 5 Koop. Zuyd aen den lest-voorgaenden koop, een parceél Zaeyland ten drie slryngen, te samen grootten hectare 73 aren 10 cent., strekkende oust en westpalende met het oost- eynde de Nieuport-straete een-vierde mede gaende, met de zuyd-zyde naer den oosten bebouwden grond aen Albertus Druwé, verders met geheel dc zuyd-zyde den eerst-volgenden koop met ’t west-eynde zaeyland aen <le weeze Vercruysse, en met de noord-zyde den lest- voorgaenden koop bekend per kadaster sectie A, u.r» 71, 72 en 82. 6 Koop. Zuyd aen den lest-voorgaenden koop, twee parceélen Zaeyland, wauof bet westerste die genaetnd word de Kromtncveure twee happen heeft ter zuyd-zyde, en eenen zeer langen steert zuyd-west-waert strekkende, te samen groot 2 hectaren 33 aren 20 cent., palende met’t oost-eynde den bebquwdcn grond van Albcrtur Druwé, met de nryd-zyde naer den oosten zaeyland aen den disch van Buls- camp, verder zuyd gaende zaeyland aen sieur Misselyn, te Nieucappelle met het overig der zuyd-zyde zaeyland aen mejouftrouw Louise De Man, met liet west-eynde van den steèrt alvvaer de grensscheyding der gemeenteus Oostkcrke en Lampernesse is, zaeyland aen dcu beer Dc Grave, tc Dixrnude, van noorden d-zyde 53 cent, te ver- 6G centiaren aen den voor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1