830 1841 Xi ZONDAG 5 SEPTOIB. EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 HOFSTEDE, HET ARRONDISSEMENT. ótec)e<i Veuutcjj ieuDoujG^iceuuibei WEST- VLAEN DEREN. PRO VINCIE ,m nu-' i p s!ii sda»bi 0992829 r..-.' 1 11Mt j ta<iMdabain Aylhwnaui ksr-r ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire in de Conciergerie in l’Esperance in den Papegaey in l’Ours d’or in de belle .Alliancein den Binlanderin de Rhetorica in St. Jorisin den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghe, in de nieuwe Herberg, buy ten stad. GRAS en ZAEYLANDEN, gelegen binnen de gemeente van Oostkerke OPENBAER TE VEKKOOPEN. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor E'eurne en de omliggende plaetzen is 4 francs poor 6 maenden of 8 francs s jaersen voor andere steden 5 francs voor Qmaenden, of 10 francs ’sjaers, franco met de post. Men betaelt io centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent. Alle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de insertien door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BLAD 33 centiaren, en het kadaster maer 6 centiaren, ge- Op Vrydag 3 .September 1841 is geschied den Instel, en op Viydag 17 der zelve tnacnd tal gebeuren den absoluyten Overslag, ronder uytstelom twee neren na middag te beginnenIer herberg bewoond door S.’ Engel- bt>tus Bolle op de Dorpplaets van het ge meente van Oostkcrke Van eene bebouwde en betimmerde Hofstede, gestaen en gelegen binnen de zelve gemeente van Oostkerke, weynig west van de kerke, van westen de Nicupoit-sti aetegroot volgens tytelcu 14 bestaren 43 aren 33 centiaren, en Volgens de opmeting van groot i4 hectaren 13 aren w bruykt door sieur Pieter /terleboutgetrouw d acu de wed. S.r Pieter-Carolus Rommelaar» met pagt-regl tol i October i8$3ten pryze van g56 francs n cent, boven de belastingen by jaere, voorloonig verdeeld in 8 koopen onder behoud van geucelc of gedeeltelyke zamen- voeging. i Koop. Alle de gebouwen der Hofstede met de hoeve<!lheyd van i hectare 74 aren 70 centiaren onder bebouwden grondboomgaerd, bedryfgras en hovenierland mackende t’samen «ene partye oosten west strekkende, met een kleyn hapken ten noord-west-hockc, palende van oosten de Nieuport-straete, een-vierde medegacndevau zuyden den vierden koop, achcydcnde half gragt, vao westen deu 3 koop, Patrimonieéle Zamengestclt uyl alderbeste en van noorden den 1 koop, bekend per kadaster sectie A, n.” 84, 85, 86 en 87. 3 Koop. Noord aen den lest*voorgaenden koop nctnaer vee’l langer ten wesl-eyndeeene lange partye Diyfgras met eene happe van noorden uaer den westen groot in het geheel 1 heet. 96 aren, bekend per kadaster sectie A, 11.68 en 68 bis, in den noord-oost-hoek van welke b.ippe loebehoord aen de kerke van Latnpcrncsse tot at aren 89 centiaren, en voost nog op de geheele noord-zyle van de zelve happe aen de kinderen van sieur Jacobus* Fraticiscus llominelaere, tot 87 aren 53 cent, gevolgentlyk dat 'er alhier maer te ver knopen blyft r hectare 87 aren 66 centiaren, palende met de zuyd-zyile zoo aen den voor- gaeiidcn koop als aen den eerstvolgendeu koop, met ’l west-cynde ten kleynen deele ook aen den ecrstvulgcndeo koop, voorts met den westen zaeyland aen den hier De Grave, te Dixmude van hooi den naerden westen in d’happe zonder gesebeyd, aen het grasland aen de kinderen sieur J icobus-Franciscus Rommel aetevoorts met geheel de noord-zyde zaeyland aen mynheer Van Wouinen, te Dixmude, met het oost-eynde ten grooten deele zaeyland Mr. Debieyne- Peellaeit, te Dixmude en met het oost-eyudc nacr den zuy.len acn de Nieuport-straet. 3 Koop. West aen den eersten koop, eeno partye Dryfgras, iuhoudende 3 heet. 10 cent. strekkende oost en west, met eene happe vau zuyden uaer den westen, palende met geheel het west-cynde, mitsgaders met de noord-zyde nacr het west-cynde wacr ook een kleyn hapken is, zaeyland aen Mr. De Grave, te Dieuiude, voorts met geheel de noord-zyde den lest-voorgaenden koop, van oosten den eersten koop, van zuydcu naer den oosten den eerslvofgenden koop, en van zuyden nae d.n westen taeylaud aen de weezo Vcrcruysse, bekend per k .dasteo sectie An.° 6g. Dczcu koop zal vrye passagie hebben ter zuyd-zyde van den 1en koop tot op de Nieuport-straete. 4 Koop. Zuyd aeu de en 3.d’ koopen twee parceélen zaeylandte samen groot 1 hectare 5g aren 90 centiaren, makende eeue partye oost en west strekkende, palende met het oost-eynde de Nieuport-straete een-vierde medegaende, met de zuyd-zyde den volgenden koop, met ’l west-eynde zoo aen het zaeyland der weeze Vercruyssc als aen den lest-voor gaenden koop, en met de noord-zyde zoo aen den zelven lest-voorgaenden koop als aen den eersten koopbekend per kadaster sectie A n.” 70 en 83. 5 Koop. Zuyd aen den lest-voorgaenden koop, een parceél Zaeyland ten drie stryngeir, te samen groot een heclare-yS aren to cent., strekkende oost en westpalende met het oost- eynde de Nieuport-straete, een-vierde mede- gaeude, met de zuyd-zyde naer den oosten bebouwden grond aen Albertus Druwé, verders met geheet de zuyd-zyde den eerst-volgendeu koop met ’t west-eyndc zaeyland aen de weetc Vercruysse, en met de noord-zyde den lest— voorgacndeu koop bekend per kadaster sectie A, n.” 7171 en 81. 6 Koop. Zuyd acn den lest-voorgaenden koop, twee parceélen Zaeyland, wauof bet westerste die genaemd word de Krommeveure, twee happen heeft ter 2uyd-zyde, en eenea zeer langen sleêrt zuyd-west-waert strekkende, te sameu groot 1 hectaren 33 aren 10 cent., palende met’1 oost-eynde den bebouwden grond van Alberlur Druwc, met de zuyd-zyde uaer den oosten zaeyland aen den disch van Buts- camp verder zuyd gaende zaeyland acn sieur Misselynte Nieucappelle met het overig der zuyd-zyde zaeyland aen mejouiïrouw Louise De Man, met het west-cynde van den steêrt alwaer de grensscheyding der gemeentens Oostkcrke en Lam per nesse is, zaeyland aen den heer De Gravete Dixmudevan noorden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1