851 1841 ZONDAG 13 SEPT. HET ARRONDISSEMENT. EN GEHEEL ZESTIENDE JA ER. 0 HOFSTEDE, CDtccittuDej cutties <S leDeit ;u> f ons advertentie-blad legt te lezen in de volgende aubergen en estaminets der stad tTLieupoti o WEST-VLAEN DEREN. PROVINCIE cd brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. by Karel Kan- 1 In dc Chambre littéraire; in de Conciergeriein VEsperancein den Papegaey in l’Ours d’or in do belle Alliance; in den Binlander in de Rhetorica in St. Joris, iu den gouden Hooren en by Karei Kan- denberghe, in de nieuwe Herberg, buy ten stad. GRAS en ZAEYLANDEN, gelegen binnen de gemeente van Oostkerke OPENBAER TE VEIlKOOPEN. Dit Blad word gedrukt en uytgegevcn allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerinde Oost-straetn.° 3r. Den prys der Inschryvingevoor Keurne en de omliggende plaetzen, is 4 francs yoorG maendenof 8 francs }s jaersen voor andere steden 5 francs voor Gmaenden, of 10 francs A jaersfranco met de post. M t belatll 10 centimen per Drukregel voor de Inplaelzingen.De minste inplaetzing belaelt 35 cent. Alle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertion door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. 1TENT3E - ©LA» AW 1 cu 3.<!,! koopen tc samen groot tytelcn >4 hestan n 43 Volgens de opmeting groot i j hectaren u3 bruykt door sieur Pieter zfer/eAoMZgetrouwd acn dc wed. S.r Pieter-Carolus Hommelaere met p.i't-ict’t lol i October 18{3, ten pryze van q5G <ï.i csilcent. boven de belastingen by jaet c voot loopt.’ v i dccld in 8 knopen onder behoud van geheclc of gcdeellelykc zamen- voeging. i Koop. -• Alle de gebouwen der Hofstede met dc boevcélheyd v..v i hectare 7.4 aren 70 ccrtiaren onder bebouwden grond, boomgaerd, bedryfgrasen hoventerland in tekende t’samen eene partye oosten west strekkende, met een kl yn hapken ten ncord-west-hoekc, palende van oosten dc Nieuporl-stracle, cen-vierde medegaerde, van zuydcn den vierden koop, jclteydcnde half gragt, van westen don 3 koop, Op Vrydag 3 September 18ft is geschied den Instel, en op Vrydag 17 der zelve ntacnd zal gebeuren den absoluyten Overslag, zonder uytstel, om twee neren na thtddag te beginnen ter herberg bewoond door S.r Engel- berlus Holleop dc Dorpplacts van hel ge meente van Uoslketke, Van ccnc bebouwde en betimmerde Hofstede, gestaen en gelegen binnen de zelve gemeente v.ttt Ooslkeik weytiig wi st van de kerkevan westen dc Nietipoit sv actegroot volgens '3 aren 33 centiaren, en van hel kadaster tnaer aren 6 centiaren, ge- zuyd-zyde van den 1en Nieuport-straete. 4 Koop. Zuyd aeu de t.,t’ twee parceélen zaeyland1 1 hectare 5g aren go centiarenmakende eene partye oost en west strekkende, palende met het oost-eyndc de Nieuport-straete eeu-vierde medegacndc, met de zuyd-zyde deu volgenden, koop, met ’t west-cynde zoo acn het zaeyland der weeze Vercruysse als acn den lest-voor- gaenden koop en met dc noord-zyde zoo aen den zelven lest-voorgacnden koop als aen den eeisteu koop, bekend per kadaster sectie A, n.,s 70 en 83. 5 Koop. Zuyd aen den les'-voorgaenden koop, een parceél Zaeyland ten drie stryngeo, te sarnen groot een hectare 7.5 aren 10 cent., strekkende oost en westpalende met hel oost- cyude de Nieuport-straete eeu-vierde mede- gaeitde, met de zuyd-zyde naer den oosten bebouwden grond acn Albertus Druwé. verders met geheel de zuyd-zyde den cerst-volgendcn koop met ’t west-cynde zaeyland aen de weeze Vercruysse, en met de noord-zyde den lest- voorgaendeu koop bekend per kadaster sectie A, n.r’ 71, 72 en 82. 6 Koop. Zuyd aen den lest-voorgacnden koop, twee pirceélen Zaeyland, waoof het westerste die genaemd word dc Krommevcure, twee happen heeft ter zuyd-zyde, en eenen zeer langen st< crl zuy 1-wcst-waerl strekkende, te samen groot 2 hectaren 33 aren 20 cent., palende mei ’l oosl-i y 1 ie den bebouwden grond van Albertur Druwé, 1 et de zuyd-zyde naer den oosten 'aeyl ad aen den disch van Buls- catnp, veidcr zuyd gacnde -leyland acn steur Misselyn te Nieucappelle met het overig der zuyd-z.yde zaeyland aen m jouffrouw Louise Dc Man, met het west-cynde van den steèrt alwaer de grensscbcyding der gemeentens Ooslkcrkc en Lampernesse is, zaeyland aen den heer De Grave te Dixtnudcvan noorden en van noorden den 2 koop, bekend por kadaster sectie A, n.“ 84, 85, 86 cn 87. 2 Koop. Noord acn den lesl-voorgaenden koop, neutaer veel langer ten west-cynde, ceue lange partye Dryfgras met eene happe van noorden naer den westen, groot in het geheel 2 Irct. g6 aren, bekend per kadaster sectie A, o 63 co 68 Zus, in den uoord-oost-hock van welke happe toebcbooid aen de kerke van Lampernesse tol 21 aren 8g eeutiaren, en vopsï nog op de geheelc noord-zyde van de zelve happe acn de kinderen van sieur Jacobus- Eianciscus Rommeiaere, tot 87 aren 53 ccut, gcvolgenllyk dat ’er alhier niaer tc ver knopen blyft 1 hectare 87 aren 66 centiaren, palende niei de zuy i-zy Ie zoo aen den vooi- gaendcn koop a's a u den ei rstvolgendcn koop, met ’t west-cynde ten kbyncn declc ook aen den ecr.'tvolg unlcn koop, vooi ts met den westen zaeyland aeu den hi er De Grave teDixmude, van hooi den oaerden westen in d’happe zonder geseb yd, aett het grasland aen de kinderen sieur .l.tcobus-Eraiicisciis Rommeiaere, voorts met geheel de noord-zyde zaeyland aeu mynheer Van Woumeu, te Dixmnde, met liet oost-eynde ten grotten deele zieylar.d Mr. Debtcyne- l’cclla -itte D.xmude en met het oost-eynde naer den zuy.len aen de Nieuport-straet. 3 Koop. West aen den eersten koop, eene party Dryfgras, inboudeode 3 heet. 10 cent. strekkende oost cn west, met eene happe van zuy Icu naer den westen, ptiende met geheel liet west-cynde,mitsgaders met dc noord-zyde naer het west-cynde waer ook een kleyn htpken is, zaeyland aen Mr. De Grave, te Diemude, voorts met geheel de noord-zyde deu Icst-voorgaenden koop, van oosten den eersten koop, van zuydeu naer den oosten den cerslvolgenden koop, cn van zuyden nae den westen zaeyland aen de weeze Vercruysse, bekend per kidasteo sectie An.° 6g. Dezen koop zal vtyo passagio hebbeu ter I’atrimo iiicclc Zamengestclt uyt alderbeste koop tot op de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1