852 1841 N. ZONDAG 19 SEPT. HET ARRONDISSEMENT. EN ZESTIENDE JAER. 0 HUYS EN ERF, HUYZEN, GEHEEL A LOUER Veuutcjf tSie?eit f (fyixiuudei c/Lteupouo WEST-VLAENDEREN. PRO V1NGIE boekhandelaer, in de by Karel Kan- ÉTUDE. DE M.‘« VAN EECKE, Ko lai re a Ypres. Dit Blad word gedrukt en uitgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer, boekdrukker en Oosts tractn.° 3t. Den prys der Inschryvinge voor Veurne en de omliggende plaetzen, is 4 francs voor 6 maenden of 8 francs post. Men belaelt io centimen per Drukregel ad lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen {uytgezonderl de insertion door de wet vcreyscht}, Geld en J ONS ADVERTENTIE-BLAD legt te lezen in de volgende aubergen en ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in V Esperance; in den Papegaeyin l’Ours d’orinde belle alllianee; in den Binlanderin de Rhetoricain St. Joris, in den gouden Iloorcn en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buytcn slad. Mise a prix seulement a5,ooo fr. Q«’on se le dise. GROND ek HOVENIERHOF, Openbaer te verkoopen binnen de gemeente van Leysele. fey Deze verkooping xal geschieden uyt kragte j voor yeurne en de 01 }s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof to francs ’sjaers, franco met de voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 35 cent. 1 een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BEAD Schoon Patrimonicél binnen de stad Dixtnude IVesl-slraet) OPENBAER TE VEHKOOPEK. Thans onbewoondom door den kooper in het gebiuyk te gaen met den dag der betaeling van den koopprys. De Voorwaerden der Verkooping en Fy- gendotns-bewyzen berusten ten Comptoire van den voornoemden Notaris FEYS, te Woumen. ADJUDICATION DEFINITIVE, a Ypr»s, fixée au 28 Septembre i8Jt, a deux heines de releve'e, a l’bötel de la inaison-de-ville d’Ypres D’une BELLE FERME, située h Gyve- rinebove et Hoogstaedede la conienaucc de 12 hectares 8 arcs 54 centiares, occtipe'a par le sieur Pierre Grimmelprezau prix de 700 francs par an, divisée en 12 lots. Donderdag 16 september 1841is gehemd den Instel, en Donderdag 3o der zelve maciid en jaer tal gedaen worden den absoluylên Overslag, ora twee ueren na middag, in d’herberge de Proostdyebewoond door baes Ley, binnen de gemeente van Lcyselc van de volgende goederen gemeente Leysele. Eenigen Koop. I.” ten Hoys, gebouwd io steen en gedekt met pannen bestaende in winkel, kamer, voute, grooten en klcynen keuken, bakkery ovcrzoldeitstal ovcrzoldeid, Logie, grond en hovenierhof daer nicdcgaende. 2.“ Ecu Huys en Eif, staende bezuyden het voorgaeude met katucr keuken en binnen- huys met hangaerd, overzoldcrd en gedekt met pannen, staende al op ccnc erve bier tnedegaende, groot ontrent 6 aren 6 centiaren (4« >Za E.) strekkende zuyd en noord, pa lende met ’t noord-cynde aen de plaeize, d’oost-zyde ’t huys en erve van Jacobus Bollcn- gicrnu Franciscus Leroy, ’t zuyd-cynde d’ctvc van Fcrdmande Ryckeboer, nu den xclven Leroy, de west-zyde ’l buys en erve vaa Pieter Looien Het eerste Huys is bewoond en gebruykt by sieur Pieter-Jacobus Quae ge hue r mits den I’erlykschen pagt-prys van l5o francs boven de contribution, met pagt-regt tot lesten April 1847; En het tweede Huys is bewoonden gebruykt by sieur Adolphe Barrat, ten advenante van by jaere boven de contributicn ora aenslag met eersten Mcy 18{^. j j I flW POUR ENTRER EX’ JOU1SSANCE DE SUITE, Une GRANDE et BELLE MAISON, avec Jardin Ecuric, Remises, trois Caves, beaux Greniers, Lavcrie avec Chaudière; située a Furnesrue du Nord, occupce au dernier lieu par M.r De Ridder, conservateur des hypotbeques. A voir tous les jours de 10 heures jusqu’k quatre. Op Maendag 27 September 1841ten 4 ueren ’s namiddags, ter herberge d'halve Maen bewoond by sieur Dupon ter stede van Dixiuudc Zal ’er door hel ambt van den Notaris FEYS, ter residentie van Woumen, worden overgegaen tot den INSTEL en definitive Vh R K U O P I N G in cene zittiug, [yonder uytstel) Van ecu schoon WOON-HUYS, hebbende verscheyde Beneden-plactsen, grootc Voute, idem Kelder, Keuken Gang, drie Boven kamers wanof twee groote, twee Zolders daer boven, grooten Steen-put, Citerne, Remisenverdere EdificienGrond van Gebouwen en Hovenierhof, al wel geschikt tot uytoefleneu aldcrhande bedryvenstaende en gelegen binnen de stad Dixmudeacn de xuyd-zydc dcr West-stract en aen d’erve dcr herberge den gouden Leeuw. van een vonnis verkend door de Regtbank van ierslcn actikg le Veurne, de zelve ver- koopiug bcviclende, in daten 31 July 1841, ten overstaen van den heer vrcderegicr van ’t canton vau Veurne, ter oorzack van de miudei jaerige daer in geregtigd. De Tylelen van hygendom met de Ver koop-Voorwaerden berusten, ter image der gegadigde, ten kanlooie van den notaris GUILL1ERter verblyfplaets van Wulve- linghcm, met deze verkooping gelast.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1