855 1»41. Xi ZONDAG 25 SEPT. HET ARRONDISSEMENT. EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 HUYS EN ERF, binnen de stad Dixmude IFesl-straet) OPENBAEll TE VEHKOOPEN. HUYZEN, ZAEYLAND, ev ieupotujf óïeDeii PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. by Karel Kan- S^CUtlLCJ; ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TELEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergetiein I1 Esperance; in den Papegaeyin I’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander; in de Rhetoricain St. Joris, in den gouden Hooren en by Karel Kan- denberghe, inde nieuwe Herberg, bu)teu stad. GROND en HOVENIERHOF, Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-stractn.° 3i. Den prys der Lnschryvinge voor P'eurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’s jaers en voor andere sleden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs ’s jaers, franco met de post. Men belatll to centimen per Drukt egel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzing belaelt 35 cent, -rille Bekendmakingen, etc door den Uytgever g< drukt, zullen een-tnael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uylgezondert de insertien door de wet vereyscht'p Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. De Voorwaerden en Tytclcn, met Schetl- advertent: BLAD I Schoon Patrimonieél kacrtberusten len kantore van den Notaris JOORIS te Nieuport, dooi gemeld vonnis met deze veikoopmg gelast inlichtingen zyn ook te bekomen by den Notaris GU1LL1ER te W ulveringbem. Openbaer te verkoopen binnen de gemeente van Leysele. Donderdag 16 september 184T, is gebeurd den Instelen Donderdag 3o der zelve maend en jaer zal gedaen worden den absoluyten Overslag, om twee lieren na middag, in d’herberge de Proostdyebewoond door baes Leybinnen de gemeente van Leysele van de volgende goederen gemeente Leysele. Eenigen Koop. t.° hen Huys, gebouwd in steen en gedekt met pannen bestacnde in wikel, kamer, voute, grooten en kleynen keuken, bakkery overzoldert, stal overzoldeid, Logie, grond en hovetiierhof daer medegaende. 2.0 hen Huys en Erf, staende bezuyden het voorgaeude, met kamer, keukenen binnen- huys met bangaerd, overzoldeid en gedekt met pannen, staeude al op eene erve hier medegaende, groot ontrent 6 aren 6 centiaren <4t 1/2 R.)strekkende zuyd en noord, pa lende met ’t noord-eynde aen de plaetze d’oost-zyde ’l huys en erve van Jacobus Bollen- gter, nu Franciscus Leroy, ’t zuyd-eynde d’erve van Ferdtnande Ryckeborr, nu den zelven Leroy, de west-zyde ’t buys en erve van Pieter Looien Het eerste Huys is bewoond en gebruykt by sieur Pieter-Jacobus Quaegebuermits den jaerlykschen pagt-piys ',an >5o francs boven, de cont’ibuticn, mot pagt-regt tol lesten April 1847; En hel tweede Huys is bewoond en gebruykt by sieur Adolphe Barrat, ten advenanle van by jaerc boven contribution om aenslag met eersten Mey 1842. Deze verkooping zal geschieden uyt kragte Openbare VERKOOPING Zal plaets hebben op Dynsdag 5 October l8p by Prys-Instelen P rydag 22 der zelfde maend by stellige Toewyzing telkens om twee ure na middagin de stad Eieuport, ter afspanning den Papegaey, VAN ZEER GOED ZYNDE PATRIMONIEEL. GOED, gelegen te flamscappelle By de hofstede bewoond door sieur Fran- ciscus Locot aldaer, den welken bet leslmael gebruykt hééft ten gevolge van nu ve< vallen vi uchtgebi uyk waerom den kooper seffens het gebruyk en inkomen zal hebben gemeld land genaemd het blauw Hof, groot per •ytel een hectare 8g aren 70 centiaren (of 4 G. >00 Hoed.); en by lest kadaster een hectare 87 aren 70 centiaren (of 4 Gein. 86 Hoed.); palende noord aen den cygendom van Mr. Van Ravestyn te Antwerpenoust aen den genen van juuffrouw de weduwe Van Hcule te Brugge zuyd uaer den oosten aen de zelve en zuyd-west alsook west aen gerueldcu heer Vau Havestyu; zyude bet zelve in ’t gemeld kadaster bekend onder de nommers 477 en 478 der sectie A bestaendc dit land uyi iwee aen rlkaiidcten palende partyen die zoo afzonder- als gezamentlyk te koop geveyld zullen worden. Zullende deze Verkooping by licitatie ge- •cbiedenten overstaen van bevoegden beer *rederegter> krachtens vonnis door de regtbank Van eersten aenleg te Veurne verleend, in dato 14 Augustus iestleden. Op Maendag 27 September 1841, ten 4 tieren na middags, ter herberge d’halve Maen bewoond by sleur Du pon ter stede van Dixmude Zal ’er door het ambt van den Notaris FEYS, ter residentie van Woumen, worden overgegaen tot den INSTEL en definitive VERKOOPING, in eene zitting, (zonder uytstel} Van een schoon WOON-HUYS, hebbende verscheyde Beuedcn-plaetsen gioote Voute, idem Kelder, Keuken, Gang, drie Boven kamers wauof twee groote, twee Zolders daer boven, grooten Steen-putCiterne, Remisenveideic Edificieu Grond van Gebouwen en Hovetiierhof, al wel geschikt tot uytoeffeneii alderbande bedryvenstaende en gelegen binnen de stad Dixmudeaen de tuyd-zyde der West-straet en aen d’erve der herberge den gouden Leeuw. Thans onbewoond, om door den kooper in het gebruyk te gaen met den dag der betaeliog van den koopprys. De Voorwaïrden der Verkooping en Fy- gendoms-bewyzen berusten ten Comptoire van den vuuruoemden Netaris FEYS, te WoutncB.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1