854 IV ADVETiTENTI T.0N3AG 3 OCTOB. EN GEHEEL ZESTIENDE JAER. 0 MEUBELEN HET ARRONDISSEMENT. HOFSTEDEKEN ZAEYLAND, ciceuiuDe» f „Z-u ev en PROVINCIE WEST -VLAENDEREN. boekhandelaar, in de OPENBARE VERKOOPING EN MENAGIE-GOEDEREN, Te Nieuport. ONS ADVERTENTIE-BLAD legt te lezen in de volgende aubergen en ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in l’Espérance in den Papegaey in l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlanderin de Rhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan- denbergheiu de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgenby P. Ryckeboer, boekdrukker en Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzen, is 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’sjaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maenden, of 10 francs 'sjaers, franco metde post.Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent, sflle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertion door de wet vereyscht'). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren». S^eutiiej, TER OORZAEK VAN VERTRES. Vau zeer Schoonc Schoon Openbaer te Ferkoopen TE POL.LINCUOVE. Donderdag 21 October 1841, ten twee ueren na middag in de herberg de Kroonebewoond door sieur Depootte Polliuchove, in de dorpplaets, zal gebeuren de openbacre ver kooping, in eene enkel titling Van een wel-betimmcrd en beplant Hof stedeken staeude en gelegen ter gemeente vau Polliuchoveby de berberg denGaepaerd, langst den steenweg leydende van Veurne nae Elsendammegroot onder Hofplaets, Boomgacrd en twee parceelen Zacylandtot een hectare 63 aren 14 centiaren (of 3 G. 318 R.), gebruykt door Engelbertus Samper, by pacht voor negenjaereningegaen den 1 October 1838, aen den prys van 3oo francs by jaere boven de contribution. Den kooper zal mogen in handen houden op afrekening van de koopsomeene som van 4ooo francsmits daer over intrest te bctaelen aen 4 >z4 P* °7«- De verkoop-voorwaerden met de bewyzen van cygeudom van het te verkoopen goed berusten ten kautoore van den notaris FLOOR to Loo. In de Schip-straetten buyze en verzoeke van M.r Eduardus Brownerenteniertal gehouden worden Dynsdag 19 October 184.1 om een ucr na middag precies. Deze Goederen bestaen uyt tafels in acajou en andere zetels, wacr vati twee gebour- reerde stoelenconsole en speeltafel kens in acajou- bedbak in idem op vcêi kracht of ressort tanyten dies een vloer-tapyt van a3 meiers schouwken met marberen tablet - buffet kommoden spiegels slaghorlogicn matrassen en ander liedgoed behangsels gordynen schoon nagtvertrek porselyn, glcys- en koper-werk tin en yzer-werk quinquets barometers badkuyp of baig noire -- engelscben filtre -- stoof met oven 4 persienuen, en veie andere voorwerpen. Voorts verscheyde zeer «choone bloemen zoo in planten als andersiuts. Het goed zal konnen nagezieu worden daegs voor de veyling. Op dry maenden tyd van betaling voor de kooppryzen boven de 10 franks, mits verge noegende borgalles betaelbaer ten kantoore van den notaris JOORIS te Nieuport. De Voorwaerden en Tytelen, met Schels- kaert, berusten ten kantore van den Notaris JOORIS te Nieuport, door gemeld vonnis met deze verkooping gelast inlichtingen zyn ook te bekomen by den Notaris GU1LL1ER te Wulveringhem. Open bare VERKOOPING Zal plaets hebben op Dynsdag 5 October 18ft by Prys-Instelen l'rydag 11 der self'd» maend by stellige Toewyzina telkens om twee urena middagin de stad Nieuport, ter afspanning den Papegaey, VAN ZEER GOED ITNDE PATRIMONIEEL GOED, gelegen te Raniscappelle By de hofstede bewoond door sieur Fran- ciscus Locot aldacr, den welken bet lestmacl gebtuykt hééft ten gevolge van nu vervallen vruchtgebi uyk waerom den kooper seffeus het gebriiyk en inkomen zal hebben gemeld land genaemd het blauw Hofgroot per tylel <cti hectare8g aren 70 centiaren (of4G. loo Hoed.); en by lest kadaster een hectare 87 aren 70 centiaren (of 4 Gem. 86 Roed.); palende noord aen den cygendom van Mr. Van Ravestyn te Antwerpenoost aen den genen van jouffrouw de weduwe Van lïcule te Brugge zuyd naer den oosten aen de zelve, en tuyd-west alsook west aen gcmeldcn heer V«n Ravestyn; zyudc het zelve in ’t gemeld kadaster bekendonder de uoiumcrs 4?7 en '17^ der sectie A bestaende dit land uyt twee aen dkaudcren palende partyeu die Zoo afzonder- 'yk als gezamcutlyk te koop geveyld zullen worden. Zulkndc deze Verkooping by licitatic ge schieden tci| ovcrstacn Van bevoegden heer vredcrcgtcrj krachtens vonnis door de reglbauk van eersten acnlcg te Vcurnc verleend, in dato 14 Augustus jcstledcn,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1