853 1841. N EN Of® HOFSTEDEKEN, UDxVDAG 10 OCTOÉ. V’: ZAEYLAND, VERKOOPING GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. ZEVENTIENDE JAER. O f O>tcetuiu)o cTcieu |30tU3 PRO V1NCIE WEST-VLAENDEREN. HERBERG, Kan een Huvs en herbergBrou weryGrond, twee Hovenier- hovenap- en dependentiën geleden ter plaets van Ghyvelde, onder den naem het nieuw sint A snnout, gebraykl door sieurs Bolle en Delatouh. Indien het gebeurde dat deze Goéderen niet zouden verkogl worden na wensch van den eygenaer, er zal seffens geprocedeért worden tot de publyke Verpagting der zelve, voor of nog meer jaeren, en onder conditiën vooren te lezeu. GROND en kleyn HOVENIERHOF daer aen palende van westen, about- teérende van noorden dito Jockleet, van oosten aen den nieuwen Cail- loutis gaende nae de Veurne-vaert, en van westen het bof gebruykt door sieur Bolle. Den kooper zal vermogen een groot deel zynder koopsom in handen blyven houden, vermits intrest be talende a 5 °/o by jaere. ett Deze Verkooping zal gebeuren ten gezeyden huyze en herberge, staende op Ghyvelde plaetze, gebruykt door J -B. Delatour, door het ministerie van den Notaris CORN ET TE, te Hondschoote, den Dyssendag 26 Oc tober 184*ten drie ueren naer noene, zoo volgd Gcbruyk Bolle, zonder pagt. Het weslerste HOVENIERHOF, aboutteérendc van oosten ■’t gonne met de Brouwery medegaende, van ’uyden het Presbyteria van Ghy velde, van westen en van noorden aen den Jockleet. Gcbruyk J.-B. Delatour, a 5oo francs by jaere boven de impo sition, met pagt tol den eersten September 1842, De BROUWERY, ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Concirrgerie in l’Esperance; in den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlanderin de Rhetoricain St. Joris, in den "gouden Hooren en by Karei Kan- denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvingevoor Keurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs ’sjaers, franco met de post. Men belaelt to cenlirnen per Drukregel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent, -rdlie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytgezondert de insertien door de wet vereyscht]. Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVEBTEATIE - BEAD r. Schoon Oprnbaer te Ferkoopen te pollinchove. Donderdag 31 October 184»ten twee ueren na middagin de herberg de Kroonebewoond door sieur Depootte Pollinchove, in de dorp plaets tal gebeuren de openbacre ver koopingin cene enkel titling, Van een wel-belimmerd en beplant Hof stedeken, staende en gelegen ter gemeente van Pollinchove, by de herberg den Gaepaerd langst den steenweg leydende van Veurne nae Elsendaminegroot onder llofplaets, Boomgaerd en twee parceélen Zaeyland tot een hectare 63 aren centiaren (of 3 G» 3i8R.), gebruykt door Engelbertus Sampet by pacht voor negenjaeren ingegaen den i October 1838, aen den prys van 3oo francs by jaere boven de contribution. Den kooper zal mogen in handen houden op afrekening van de koopsom, eenesom van 4ooo francs, mits daer over intrest te betaelen aen 4 </4 P" <‘la‘ De verkoop-voorwaerden met de bewyzen van eygendom van het ie verkoopen goe 1 berusten ten kantoore van den notaris FLOOR te Loo. Openbare VERKOOPING Zal plaets hebben op Dynsdag 5 October l841 by Prys-Instelen l'rydag 22 der zelfde maend by stellige Toewyzing telkens om tivee ure na middag in de stad Nieuport, ter afspanning den Papegaey, VAN ZEER GOED ZTNDE P 1THI M O NIE E L GOED, gelegen te Ramscappelle By de hofstede bewoond door sieur Fran- ciscus Locot aldacr, den welken het 1 stmaiel gebruykt heeft ten gevolge van nuve.ialkn vruchtgebruykwaerom den kooper seffens het gebruyk en inkomen zal hebben gemeld P U B L Y K E

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1