856. /iDVERTEK'J'l 1841. w ZOOTAG 17 ©CTOB. HET GEHEEL EN HOFSTEDEKEN, ARRONDISSEMENT. HÜYZEN en ERVEN, TE LEYSELE, Openbaer te Kerkoopen. ZEVENTIENDE JAER. 0 N. teupotw, '"'b'iceinudej ev ótetJeii Veutusjf 9U WEST-VL A END E REN. PROVINCIE lende oost de Veurue-slraet, zuyd en west de eygendommen van dito Borreyeen noord den eersten koop. Gebruykt door Franciscus De Coninckzonder regt van pagt De twee voorenstaende koopen zullen ook by verzameling gevey Id zyn. Conditiën en tytels by den notaris FLOOR, te Loo. Op Maendag s5 October i84i, om 2 ure na middag, te Dixmude, in de herberg hel Bourgondische Schild, zaler overgegaen worden tot de Toewyzing, van H. io-47~i3 C*“ (of G. 28-2-76 R.) Lands, onder Vetweiden, Zaeilanden en Maeigrazen gelegen in de gemeente Lampernesse, naby Stuyvekenskerke, verdeeld by plakschrift in 11 koopen, en op weinig na eenen blok van lande uitmakende, palende aen MM. Vanhoobropck De Mooreghem-De- Donderdag 4 November 1841, ten twee ueren na middag, in de herberg den Mostaert-potbewoond door Gregorius Mahieu in de gemeente van Gy veriuchovezal gebeuren de openbaere verkooping, in eene zitting, zonder uytstel’, van de nacrschreven goederen, staende en gelegen in de gemeente Leysele, nevens ’t Kerkhof. 1 Koop. Een Buys met zyne afhangelykhedenen 1 1 aren 2 cent, (of 75 'ji R.) erf en hovenierhof daer medegaende, palende oost de Veurne* straet, zuyd den volgenden koop, aldaer scheydende op half de steenen veurstede en streke van dierewest land toebehoorende sieur Pieter- Joannes Borreye, te Leysele, en noord dat toebehoorende den heer Macs, te Veurpe. Gebruykt door Joseph Waul- tcren, om handslag den 1 Mey 1842. 2 en lesten Koop. Een ander Buys met afhangsels en 11 aren 2 centiaren (of 78 ’/a R.Grond en Hovenierhof daer medegaendepa- schieter, te Ruddervocrde, De Gheus, regter, te Ypre, L. DeNieulant, te Brugge, Antoine Van Vossem en Mevrouw de douarière Van Vossem- De Latre, te Veurne, alsmede aen Mevrouw de weduwe van den heer Nicdaes Vanseveren, Is Dixmude; alles gebruikt door Vidua Opsomer, te Stuyvekenskerke, rails 747 frauds, by jaere, hovende belastingen, ihel pagtregt tot 1 October i844- Verhoogd tot 02,600 francs, De Verkoop-voorwaerden met de Plans en Tylels zyn berustende ten kantore van den Notaris ROBAEYS, residerende te Dixmude; inlich tingen zyn er ook te bekomen ten kantore van den Notaris RENTY, residerende te Ypre. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaerin d Oost-straetn.° 3t. Den prys der Inschryvingevoor Keurne en de omliggende plaetzen, is 4 francs voor maendenof 8 francs ’s jaersen voor andere sleden 5 francs voor 6 maendenof to francs *s jaersfranco met d post. Men beiai lt 10 centimen per Drukt egel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzing belaeit 35 een sflle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worde/ [uytgezondert de insertion door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. Schooue ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littérairein de Conciergeriein I’Esperancein den Papegaey in POurs d’or in d belle alliance; in den Binlanderin de Rhe^rica; in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karel Pdn denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. ■J •Si OPEHBAERE VERKOOPING van VETWEIDEN, ZAE1LANDEN en MAEIGRAZEN, Gelegen in Lampernesse (Veurne-ambagt) en van patrimonieélen Oorsprong, Schoon Openbaer te Verkoopen, TE POLL1NCHOVE. Donderdag ai October 1841 ten twee ueren namiddag, i» de herberg de Kroonebewoond door «icur Depootte P< llinchove, in dc dorp plaets zal gebeuren de openbaere ver- kooping in cene enkel zitting Van een wel-beliuituetd en beplant Hof-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1