1841. 857. w W/! re ZONDAG 24 OCTOB. EN GEHEEL ZEVENTIENDE JAER. 0 N. VER KOOPING leupotuz HET ARRONDISSEMENT. ótecteti euaiejf 3\a PROVINCIE WEST - VL AEN D E R EN. van VETWEIDEN, ZAEILANDEN en MAEIGRAZEN, Gelegen in Lampernesse (Veurne-ambagt) en van patrirnonieelcn Oorsprong, ONS AD VERTENTIE-3LAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerie in V Esperancein den Papegaey in l’Ours d’orin de belle alliance; in den Binlander in de Rhe zricain St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan denberghein de nieuwe Heiberg, buy ten stad. Deze Verkoop! ng zal gebeuren ten gezeyden liuyze <*n herberge, slaende op Ghyvelde plaetze, gebruyktdoor J.-B. Delatour, door het ministerie van den Notaris CORNETTE, te Hondschoole, den Dyssendag a6 Oc tober 184», ten drie ueren naer nocue, zoo volgd Op Maendag a5 October i84t, om a ure na middag, te Dixmude, in de herberg het Bourgondische Schild, zaler overgegaen worden tot de Toewyzing, van II. io-4y-i3 C,n (of G. 23-2-76 R.) Lands, onder Vetweiden, Zaeilanden en Maeigrazeu gelegen in de gemeente Lampernesse, naby Stuyvekenskerke, Verdeeld by plakschrift in u koopen, on op weinig na eenen blok van lande uilmakendc, palende aen MM. Vanboobrouck De Mooreghem-De- sdiieter, te Ruddervoorde, De Gheus, reRter, te Ypre, L DeNieulant, te llrugge, Antoine Van Vossem en Mevrouw de douarière Van Vossem- l^e Latre, te Veurne, alsmede aen Mevrouw de weduwe van den heer Nicolaes Vanseverente Dixmude; «Hes gebruikt door Vidua Opsomer, tc Stuyvekenskerke, mits 74? francs, Gebruyk Bollezonder pagt. Het weslerste HOVENIERHOF, aboulteérende van oosten T gonne melde Brouwery medegaende, \an zuyden het Presbyterie van Ghy- velde, van westen en van noorden aen den Jockleet. Gebrwyk J.-B. Delatour, a 5oo francs by jaere boven de impo sition, met pagt tot den eersten September 1842, De BROUWERY, HERBERG, GROND en kleyn HOVENIERHOF daer aen palende van westen, about- teérende van noorden dito Jockleet, van oosten aen den nieuwen Cail— Joulis gaende nae de Veurne-vaert, en van westen het hof gebruykt door sieur Bolle. Den kooper zal vermogen een groot deel zynder koopsom in handen blyven houden, vermits intrest be talende a 5 °/o by jaere. «Sn by jaere, hovende belastingen, met pagtregl tot 1 October i844« Kerhoogd tot 32,600 francs, De Verkoop-voorwaerden met de Plans en Tylels zyn berustende ten kantore van den Notaris ROBAEYS residerende te Dixmude; inlich tingen zyn er ook te bekomen ten kantore van den Notaris KENTY, residerende te Ypre. Indien het gebeurde dat deze Goederen niet zouden verkogtworden na wensch van den eygenaer, er zal seffens geprocedeért worden tot de publyke Verpagling der zelve,, voor g of nog meer jaeren, en onder conditiën vooren te lezen. Kan een Huys en herbergBrou wery Grondtwee Hovenier- hovenap- en dependentiën gelegen ter plaets van Ghyvelde, onder den naem het nieuw sint Aernout, gebruykt door sieurs Bolle en Delatour. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.° 3t. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voorG maenden of 8 francs s jaers en voor andere sleden 5 francs voor Gmaenden, of 10 francs ’sjaers, franco met de post. Men betaelt 10 centirnen per Drukt egel voor de Inplaetzingen.De minste inplaelzing betaelt 35 cent, -rdlie Bekendmakingen, etc., door den L/ytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, {uytgezondert de insertien door de wet vereyscht}. Geld en brieven voorafgaeudelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BLAB ka OPENBAERE VERKOOPING PUBLYKE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1