858. 1841. ADVEBITEWÏ it iv.° ZONDAG 31 OCTOB. GEHEEL EN II U Y S ZEVENTIENDE JAER. BUYS EN ERVE, H U Y S, ten dienste van HET ARRONDISSEMENT. <5ïe?eti S^euttiej; f <diceinu?e» 5Xicu|)otuj WEST-VLAENDEREN. PRO VINCIE CD gebruykt door .X EN HERBERG Openbaer te verkoopen, TE LOO. Maendag 6 December 1841, ten een uere na middagin de herberg St. Sebastiaens-hofbewoond door sieur Bovyn, binnen Loo, zal ge- buren de openbaere verkooping, in eene enkel zitting, Van een Buys, ten gebruyke van herberg, genaernd den. Aechhoop met deszelfs grond cn erf, stacnde in de jemeente van Loo, nevens de Coesse- )oom-brug, west aen de straete eydende nae den Roosendael, langst de Slopgat-vaerd, gebruykt door O.\’S ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littérairein de C'oncicrgeriein I’Esperance in den Papegaey in I’Ours d’or in de belle .Alliancein den Binlander in de Bhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karel P'an denberghe, inde nieuwe Heiberg, buiten stad. Dit Blad word gedrukt cn uytgcgeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker Oosl-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en maenden of 8 francs }s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs }s jaersfranco metde post,Men beiatll 10 cenlinien per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing belaelt 35 cent. Alle Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaelst worden, Ipylgezondert de insertion door de wet vereyscht). Ge!d en brieven voorafgaendelyk franco toe te sleuren. erven van Charles Franchoo en Pieter- Antoine Janssennog van westen naerden noorden het buys bewoond door Joseph Franchoo. Bewoond en gebruykt door den verkooper sieur Deschodtdies den kooper zal mogen aenslag hebben met eersten Mey 184 a- De veylings-voorwaerden en ey- gendoms-tytelen berusten ten kan- toore van den Notaris FLOOR, te Veurne. TE GY VERINCHO VE. Schoon I1ERBERGE EN BROOD-BAKKERY met medegaende Erf Op donderdag 18 november i84< om twee ueren na middag, in d’herberge den Gaepaerd, bewoond door sieur Faes, langst den steenweg leydende van lloogstaede nae de Lynde, Zal gebeuren de openbaere ver kooping, in eene zittting en zonder uytstel, Van een groot spacious en wel ter ncering staende lluys, ten dienste van Herberge, genaernd den Leeuw, hebbende verscheyde kamers, ruyme keldershoutloodsmitsgaders bakkery afzonderlyk gebouwd, met kour en medegaende hovenierhof, staende en gelegen binnen de gemeente van Pollinchove, van zuyden tegen het kerkhof, pdende van noorden het gezeyde kerkhof, van oosten de erve gaende met’t buys bewoond door den heer kapellaenvan zuyden de erve van sieur Dcpoot, van westen de kV Op Maendag 8 November 1841 ten twee ueren na noenein de herberge den Mostaert-potbe woond by baes Mahieute Gyve- rinchovc, Zal overgegaen weézen tot de openbaere vertooping, in eene enkel zitting, zonder uytstel, Van een Huvsten dienste van Bakkerie en VVinkelgedccltelyk gebouwd in steen en gedccltelyk opzillen, ateenen voelingen, geplakt tusschen postenoverzolderd en gedekt met pannen en slrooymet de erve daer medegaendestaende en gelegen te Gy verinchovcop het gehugte den Abeele. Gebruykt cn bewoond ten dienste ▼an bakkerie en winkeldoor den verkooper Franciscus Kerleenedie het ter beschikking van den kooper zal stellen den 1 Mey i84x Conditiën en Tytels by den Notaris POSSAERT, te Gyvenndiove. en boekhandelaar, in de de omliggende plaelzenis 4 francs voor 6 de Inplaetzingen. De minste inplaetzing belaelt 35 cent. brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. TEN DIENSTE VAN BAKKERIE EN WINKEL, openbaer te verkoppen BINNEN DE GEMEENTE VAN POLLINCHOVE, openbaer te verkoopen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1