1841. 859 1 ZONDAG 7 NOVEMB. EN G E H E E L óïe?CU BUYS, IIUYS EN ERVE, HUYZEN, KOOP-DAG HET ARRONDISSEMENT. ZEVENTIENDE JAER. 0 f O)iöeiuu?e> 'euttuu, PROVINCIE WEST-VLAEN DEREN. by Karel Kan gedeeltelyk gleys en ERVE en HOVENIERHOF, Te verkoopcn binnen de gemeente HOUTHEM. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Conciergerip; in l’Espérance in den Papegaeyin l’Ours d’or in de belle .Alliance; in den Binlander in de Jxhetorica tn St. Joris, in den gouden Hooren cnl_ denberghein de nieuwe Herberg, buyten stad. Iluys, ten dienste van VVinLelgedeeltelyk steen Op Maendag 8 November 1841 ten twee uereu na nuenein de herberge den Mostaerl-potbe woond by baes Mahieu te Gyve- rinchove, Zal overgegaan weézen tot de openbacre verkooping, in eene enkel zittingzonder uytslel, Van een Bakkerie en gebouwd in steen en gedeeltelyk opzillen, steenen voelingen, geplakt tusschen postenoverzolderd en gedekt met pannen en strooy, met de erve daer medegaendestaende en gelegen te Gyverinchovcop bet gehugte den Abode. Gebruykt en bewoond ten dienste van bakkerie ett winkel, door den ^erkoopcr Franciscus erleenedie bet ter beschikking van den kooper zal stellen den i Mey 1842. Conditiën en Tylels by den Notaris BOSSAERT, te Gyverinchovc. TE GYVERINCHOVE. ERVEN en HOVENIERIIOVEN, Te verkoopenbinnen de gemeente van IKULKERENG HEM. J7an Menagie-goedcren en Schoen- makers-allaem. Donderdag wezende St. Maertens- dag ii November 1841, ten 12 uren ■’s middags precies te beginnen, ten Sterf liuyze van F ie Ier-Jacobus Jans seune overleden schoenmaker, bin nen <le gemeente van Houlhem, ter Plaetze aldaer, Koop-dag van zynen geheelen huysraed, bestaende in tafels, stoelen, buffet, yzeren moors en potten kope ren ketel, gleys en aerde-werk slag - hot logic en schoenmakers gereedschap, immers van al en gene- ralyk ten gemelden huyze te bevinden, cn te lang om te verbaden. Alles gereed betaelbacr in handen van den Notaris GÜ1LLIER, te Wul- veringhem. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis 4 francs poor 6 maenden of 8 francs Js jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs 1sjaers, franco met de post. Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent. Alle Bekendmakingen, etc., door den L/ytgever gedruktzullen een-mad gratis in dit Blad geplaetst worden, {uytgezondert de insertien door de wet vereyscht'p Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ADVERTENTIE - BLAD GEMEENTE HOUTHEM. Ten zclvcn dag n November i84> ,eu drie uercu na middag, ter herberg «Sr. Joris bewoond by baes Tertinck ter plaetze van Iloulhcm, tal woiden ovcrgegacn tot den TEN DIENSTE VAN BAKKERIE EN WINKEL, openbaer te verkoopen Dyssendag 23 der rnaemi November i8fr, ten twee neren na middag, ler herberge de Kroone, bewoond by sieur Dorninicus-Joannes Torrelleter Dorpplacts van VVulveriughem zal worden overgegaen tol den InstelOverslag en definitive Toevvyzing, in eene zitting, zonder uytstclvan de volgende goederen 1 Koop. Een lluysen voordere edificien, gebouwd in steen en gedekt met pannen ter plaetze van VVulveriughem, en 2 aren 33 1/2 centiaren 16 H-) grond en hovenierhof, voor- fa^eudc op de calchiede die loopt van ’t gehugte hel gouden hoofd nac ’tZwacntje, bewoond Instel, Overslag cn definitive Verkoopiug, in eene zitting zonder uytstel Van een Iluys en voordere edificien, alwaer den zelven Pie ter-Jacobus Jansseune over leden is, met den grond cn hovenierhof, groot 2 aren 4'"’ centiaren (17 roeden), staende en gelegen ter west-zyde van de plaeUc van Hout hem, palende al westeu den grond van Pieter Degommcaldaer scheydcnde op pael- stakcu, noord ’t hovenierhof der weduwe en kinderen van Joannes Bartholomeus, oost voorhoofdende op de plaetze-slraete van’l ge- zeyde llouthcm, en zuyd buys en hovenierhof toebehoorende cn gehruykt by Carolus Sitoor. Om door den hooper handslag te nemen met den 1 Mey 1842. De conditiën en tytelen berusten ter inzage der gegadigdeten kanloore van den Notaris GUlLLIER.ter verblyfp’laets vanVVulveriughem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1