1844. 840. ADVEfltTENTÏE - BLAD ZONDAG 14 NOVEMB EN GEHEEL HET ZEVENTIENDE JAER. 0 Ne HOFSTEDEKEN H U YS, ten dienste van HERBERGEEN BROOD-BAKKERY HUYS EN ERVE, BINNEN DE STAD VEURNE, Openbaer te Kérkoopen. 3XaCU ARRONDISSEMENT. PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. n Lorn- herberg bewoond Op Woensdag i? November i84 om drie uèren na middag, ter her- berge de Parysschael, bewoond by sieur Kanmassenhovein de Duyn- kerk-straet, binnen de stad Veürne, Zal gebeuren de openbare verkoo- ping, in eene zitting, zonder uytstel, Van een schoon gerieflyk Iluys, geleekent n.° 18, mei medegaende Erve, staende en gelegen binnen de stad Veurne, ter west-zyde van de Zwarte-nonne-stract, palende van noorden een buys en erve aen Openbare VEIIKOOP1NG In enkele zitting Zal plaets hebben op h'laendag i5 November 184 x om twee ure na middag, in de gemeente L„... bartzydeter i door de weduwe van sieur Ollieuz der Gebouwen van een goed In Lombartzyde Gebruykt door Karei Mortier, staende tusschen de huyzen van Ludovicus Verslapeen Jan DeSaever, langs de oost-zyde der lange dreef die leydt naer de Schone, noord-waérts en niet verre van de stadshofstede, gebouwd op twee hectaren 34 aren (5G. io3 R.) Zaey- en Hovenier- land die verpacht is tot x October 1800 acht-en-veerlig mits 170 franks per jare, boven de grondbelastingen, "tolk pachtregt aen deu kooper zal °Vergelalen worden. Om in gebruyk te treden met 1 Mey 1842, wegens de gebouwen, met cersten Maert daer voren nopens het land waer op zich groensels bevinden, en met den Overslag voor wat het aöder land betreft. De voorwaenlen en den tytel be rusten ten kantore van den Notaris JOORIS te Nieuport. Schoon met medegaende Erf, Op donderdag 18 november 184 r om twee ueren na middag, in d’herberge den Gaepaerd, bewoond door sieur Faes, langst den steenweg Jeydende van Hoogslaede nae de Lynde, Zal gebeuren de openbaere ver- kooping, in eene zittling en zonder uytstel, Van een groot spacieus en wel ter neèring staende fluys, ten dienste van Herberge, genaemd den Leeuw hebbende verscheyde kamers, ruyme kelders, houtloodsmitsgaders bakkery afzonderlek gebouwd, met kour en medegaende hovenierhof, staende en gelegen binnen de gemeente van Pollinchove, van zuyden tegen het kerkhof, p «lende van noorden het gezeyde kerkhof, van oosten de erve gaende met ’t huys bewoond door den heer kapellaenvan zuyden de erve van sjèur Depoot, van westen de C>£D cUeDctt VcilUlCJ, ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire; m tie Conciergeric in I’Esperancein deu Papegaeyin l’Ours d’orin de belle alliance; in den Li in lander in de Idhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. schoon Dit Blad word gedrukt en uytgegevcn allen Zondag morgen, by P. Byckkboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oosl-straetn.° 3t. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzen is 4 francs voor 6 maendenof 8 francs *s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 rnaendenof 10 francs }s jaers, franco met de post. Men belaelt to centirnen per Drukt egel voor de Inplaelzingen.De minste inplaetzing betaelt 35 cent, sllle Bekendmakingen, etc door den Uytgever g< drukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, [uytgezonderl de iuserlien door de wet vcreyscht}. Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. erven van Charles Franchoo enPieter- Antoine Janssennog van westen naerden noorden het uuys bewoond door Joseph Franchon. Bewoond en gebruykt door den verkooper sieur Deschódtdies den kooper zal mogen aenslag hebben met eersten Mey 1842. De veylings-voorwaerden en ey- geudoms-tytelen berusten ten kan- toore van den Notaris FLOORte Veurne. cxxi BINNEN DU GEMEENTE VAN POLUNCHOVE, opcnbaer te verkoopen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1