841 N. 1841. iondag 21 ARRONDISSEMENT. HET EN GEHEEL ZEVENTIENDE JAER. NOVEMB. HOFSTEDE, WEST-VLAENDEREN. PROVINCIE cutties. ev brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. by Karel Kan 0 ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chambre littéraire in de Conciergeiie in I’Esperance; in den Papegaeyin l’Ours d’or; in de belle alliance; in den B inlander in de Phetorica in St. Joris, in den gouden Koerenen by Karei Kan denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. VERKOOPING ZAEYLAND en goede WEYDE; Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboek, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oosts tract n° 3t. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plactzen is 4 francs poor 6- maenden of 8 francs ’siaers; en voor andere steden 5 francs voor Gmaenden, of to francs ’sjaers, franco met de post Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen. De minste inplaetzing betaelt 35 cent, st lie Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uytge zondert de insertion door de wei veneyscht). Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. ABVEBTEATIE - BLAD koop gcvcyld i A. 6o C. (4 G. 188 R.), nommer 1257 dcr meergemelde kadastrale sectiepalende west- waerts aen liet Ringslot, met medegaende acrdcboord ter breedte van eenen halven meter; noord aen den volgenden koopzuydwaerts aen bet Annekens-leed oost werts aen de cygendommen van den beer graef De Bocanne' te Bury, M.r Godefroy te Duynkerke, de kinders van wylen d’heer Joseph Mesdach te Brussel, M.r Ludovicus Ollevicr te Veurne, en jouflrouw de weduwe De Brauwcre te Oostende, benevens aen ’l 1 md gebruykt door sieur Renatus Jansen te Adynkerkc. Koop KI. Eene party teer goed Maey- gras van 11I. 25 A. 90 C. (5 G. 48 R.nominee >258 der ielve sectie; grenzende west acu het Ringslot met acrdcboord als voormeld noord aen den volgenden koop, zuyd-wacrts aen voorgaenden koop, oost aen de cyg< udommCn van jouffrouw de weduwe Dc Brauwcre te Oostende en M.r Augustinus llouorez te Bergen in Henegauw. Koop Kil. Eene zeer goede Weyde, groot 3 II. 36 A. 60 C. (7 G. 207 R,), noratner 1269 der voormelde sectie; palende noord west aen den gemeldcn eygcndotn van M.r den graef Dumaisnel; west aen het Ringslot met aerdeboord als voorzeyden met eene steenen brug van welke hel gansch onderhoud een last is dcr noggemclde proprieteyt van den heer graef Dumaisnel; noord aen den volgenden koop; zuyd acn voorgaenden koop; oost aen dc cygendommen van Mr. llonorez voornoemd, Sr. Eranciscus Costry te Vemne, Mr. De- joigny-De Pamel te Doornyk, S.' Pictei Bossant te Adynkerke, en mynheer l‘'rauciscus De Vlamynck te Brugge. Koop Kill. Eene zeer goede Weyde van 2 II. <jj A. 70 C. (6 G. 219 1/2 R.), dommer 1260 der zelve kadastrale sectie, grenzende zuyd aen voorgaenden koop, zuyd-wcst aen voor- ook om dat in den tytcl dc oude onderhorige landen en giazmgcn der hofstede (wezendc dc 8'1.,u koopen) aengewezen zyn in niet meer dan 2 partyen by geschatte groottewacr al dc eene (uytmakcodc de vier eerste koopen) bevat het verschil by dc alhier gevolgde kadastrale of wezenllyke grootte dcr hofstede palende deze dry parccélen land noordwaerta aen den volgenden koopoost aen den zclven koop en aen ecce drecf die grnaemd word zoo wel Ring slot als Pape-drict, zuydwaerts met eene by veyhngs-beding Ie belmudcnc gracht acn koop 4, en west acn koop 3. Koop 11. -- Eene zeer goede Weyde van 2 II 12 A. 70 G. (4 G. 257 1/2 R.), uoinmer 126J der gemelde kadastrale sectie; palende zuydwaerts acn koop een en dry, west en noord-west acn den grooten cygendom van den heer graef Dumaisnel te Rysscl, by schey- ding door den grooten contre-dyk die dc grens- linic is Jcr gemeente Moërc; noord met scherpen bock en oost aen dc Ringslot-drcéf. Koop Hl. Eene allerbeste party Zaeyladn van 3 II. 20 A. 5o C. (7 G. 96 R.), notnmer 1268 dcr zelve sectie; grenzende zuyd-oost en zuyd met gemelde tc behoudene gracht acn den volgenden koop; zuyd-wcst, west en noord west acn gemeldcn heer graef Dumaisnel noord- waertsaen vo irgaendeu koop, en oost koop I. Nor*. Deze dry koopen, te zamen uyt- makende 6 hectaren g5 aren i5G. 262 R.), zullen ook l’V verzameling opgeroepen worden Ko'p IK. -- Eene zeer goede party Zaey- land van 3 II 56 A. 5o C. (8 G. 43 H.), nommer 1269 dcr voormelde sectie; palende oost aen dc RingsJot-drecfzuyd-oost, zuyd cn zuyd- vvest aen meergenoemden beer graef Dumaisnel, noordwaerts aen koop t en 3 met eene reeds gemelde gracht die zal moeten blyveu bestaen by vcylings-besprek. Koop K. Eene Vettc-weyde van 2 II. - .—1 w t1 iai,ir ’.L’.iga—ca OPENBARE f.<tl plaeIs hebben Donderdag 16 December 1841 l>y Prys-lnslelmet winst van In- slel-penningen Dynsdag Januarius >842 by stelligen ueslag '1 telkens ten 2 ure na middagin de stad I\ieuport, ter afspanning den Papegaey, VAN EENE ZEEK GOEDE Alsook van ccnc afzonderlykc daer mede gcbruykbarc boeveeiheyd allerbest rilles gelegen te Kctirne sectie Heweslerpoort, En verdeeld in dc 12 volgende Koopen die zoo wel in ’t bezondcr als in masse en by gc- decltelykc verzamelingen tc koop gcvcyld tullen worden. HOI’ST EI) E geLrnykt door sieur Pbilippus Vcrmcescb. Koop 1, Alvorcn de gebouwen dezer Hofstede, bestaeude uyl woonhuysmcl keuken 'n koestal, gebouwd in steen cn gedekt met )’*iinen; Pecrdc-stal, ossc-slal, scheur, hout- turf-kot, wagenkot eu ander onderhorig- *'den gebouwd io bout en gedekt met strooy. 'oorts 1 hectare 61 aren 80 centiaren (3 G. lf‘9R.) bebouwden grond voor-en aebter- pl'cts, zeer goed Hovenier- cn Zacyland, ®°>ntners ia65 bis, 1266 cn 1267 dcr sectie van het leste kadaster die wegens deze ver- ooping gCV0|gd word om reden dat, na gedaen ’’criigt, bet zelve zeer juyst is bevonden, tbalvens het bestaen van tucrkclykc misslagen 'vrgenj dc natcur cn dc klassen dcr parccélen,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1