1841. 842. wm Mi 35 EN GEHEEL ZEVENTIENDE JAER. 0 Ne /OXDAG 28 NOVEMB. HOFSTEDEKEN, B O O M E N, Te Gyverinchove Stave le en lYestvleteren. H U Y S HET ARRONDISSEMENT. $1 Sleden ieuootus'"'Jieemuctej “ft PROVINCIE WEST-VLAENDEREN, door Karei Dutoo, rails fr. zfoo-oo c. boven de belastingen, by jaere, met regtaen de landen lot i October 1842, enaen de gebouwen tot 1 Mey 1843, Zicli te bevragen voor prys en conditiën,by den notaris GHEIKY, te Veurne. Patrimonieél Gelegen te Houthem iht'eii hand te koopen. De verkoop-voorwaerden zyn, ten inzage der gegadigde, gedeponeerd ten kantore vau zelveu notaris FLOOR. Men bied uyt ’er hand te koopen het zy in masse het zy by partien na wensch der gegadigde Een zeer schoon bebuysd en be plant Hofstedekenmet 4 hectaren a5 aren i3 centiaren [G. 9-214 R«] bebouwden grondhofplaats boom- gaerdhevenierhof en zaeyland, al van beste hoedanigheyd, gestaen en gelegen te Houthemwat oost van de Kerke, oost iegens het Eekel-strael- jenpalende voornaemenlyk aen Pieter Vanbrabant, den heer Fer* dinandus Vanbrabant, sieur Ignatius Z/aelden, Karei Maryn, en jouffrouw Louise Deman. Dit Hofstedekendies de ruyme huyzingen, scheure, en stallingen, al in besten staet, konnen dienen tot een veel grooler landgebruyk en ook zeer voordeelig geschikt tot dry ven den koophandel in vlas is gebruykt KOOP-DAGEN Van schoone i.° Te Gyverinchove. Maendag 3r January 1842, ten twaelf ueren ’s middags precies te beginnen, op de hofstede - landen behoorende aen den notaris Feys, te Woumen, gebruykt by Pieter Gry- monprez, gelegen te Gyverinchove, oost by het gehugte de IKteegscheede, langst de Loo-straet, en slegts tien minuten west van de calchiede ley- dende van Hoogstaede nae Elseu- damme, dies zeer voordeelig voor den transport. Koop-dag van 135 koopen schoone popelierenolmenKlemtners,eyken, iepen, esschenAbeelen. espen, hollanders, wilgen, lynde, Appel, note en andere hoornen. ONS ADVERTENTIE-BLA1) LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD In de Chanibre littéraire; in de Conciergeriein I’Esperance in den Papegaey in l’Otirs d’or in de belle alliance; in den Binlander in de Rhetorica in St. Joris, in den gouden Hooren en by Karei Kan denberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. Dit Blad word gedrukt en uytgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Oost-slraetn.° 31. Den prys der Inschryvinge voor Keurne en de omliggende plaetzenis 4 francs poor 6 maendenof 8 francs ’s jaers en voor andere steden 5 francs voor 6 maendenof 10 francs ’sjaers, franco met de post. Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Lnplaetzingen.De minste inplaetzing betaeit 35 cent, -rille Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, (uylgezondert de inserlien door de wet vcreyscht'), Geld en brieven voorafgaendelyk franco toe te steuren. EN HERBERG, Openbacr te verkoopen, T E L O 0. Maendag 6 December iSfi, ten een uere na middag, in de herberg St. Sebastiaens-hofbewoond door sicur Bovynbinnen Loo, zal ge- bureu de openbaere verkooping, in eene enkel zitting, Van een Huys, ten gebruyke van herberg, genaemd den .rlschhoop, Inet des zelfs gronden erf, slaendein de ’enicenle van Loo, nevens de Coesse- Jooni-brug, west aen de straete eydende nae den Roosendael, langst de Slopgat-vaerd, gebruykt door Joannes De Schryver, by pagt Voor 9 iaeren, iugegaeu den eersten Mey i84«, aen 160 francs by jaere, boven de contribuiien. De licitatie-verkooping van het Solve goed zal gebeuren kraglens 'Vonnis uytgesproken door de regtbank Van eersten aeuleg, zitting houdende to Veurne, dato October >84<» ten overstaan van den heer vrede— VCgter van het kanton van llaringhe, tpn opzichte der minderjarige daer ih ger«!giig<|door het ambt van den Solaris FLOOR, ter residentie van L°o, daer loo gecommitteerd. ADVERTENTIE - BLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1