845. 184’, EN ZONDAG 5 DECEMB ZEVENTIENDE JAER. 0 N. GEHEEL HET BUYS EN HERBERG, ev Vcutitejf c^tieupotw, arrondissement. WE5T-VLAENDEREN. PROVINCIE 0)liVlUU?O sieur VETTE-WEYDE cn 1AEYLAOEN openbaar la veikoopen, TE PULLIHCUO V E. VOLGENDE AUBERGEN FN ESTAMINETS DER STAD P Esperancein den Papegaey in l'Ours d’or; in de in den gouden Hoorenin de Chapeau stad. □5 aren i3 centiaren (G. g-2i4IL) bebouwden grond hofplaets boom- gaerdheveuierbof en zaeyland, al van beste hoedaoigheydgestaen eii gelegen te Houthem, wat oost van de Kerke, oost iegens het Eekel-strael- jen, palende voornaemenlyk aen Pieter Vanbrabant, den lieer Fer* dinandus Vanbrabant, sieur Ignatius Z/aelden, Karei Maryn, en jouffrouw Louise Beman. Dit Hofstedekendies de ruyme huyzingen, scheure, en stallingen, al in besten staet, konnen dienen tot een veel grooter landgebruyk en ook zeer voordeelig geschikt tot dryven den koophandel in vlas is gebruykt door Karei Diitoo, mits fr 4o°-oo c. boven de belastingen, by jaere, met regtaen de landen tot i Octoberi84a, en aen de gebouwen lot i Mey 1848, Zich te bevragen voor prys eu conditiënby den notaris GHEU^Y, te Veurne. Donderdag 6 Januarius 1842 zal gebeuren den Instelen op Donderdag 20 der zelve maend zal gebeuren de definitive Toewyzing, t’elkens ten 2 uren na middag precies, in de herberg bewoond door Carolus ^an der Gucht, te Pollinchove in de dorpplaets, van de naerschrevcn Goederen Gemeente van Pollinchove. 1. Koop. Eene Velte-weyde, groot 1 hectare 87 aren 16 centiaren (°1 3 G. 40 R.strekkende zuyd en l>oord palende oost en noord de lau den van de hofstede loebehoorende rancis Godderiste Pollinchove, 7Uyd de landen van Mr. Vanderhelle, Rysselwest de weyde van ^ügardeinte Loo. Gebruykt door Carolus Coulier 'Oor negen jaren ingegaen 1 October 1 d8Gaen 1 20 francs by jare, boven de contribution. 2. Koop. Een parccél Zaeyland, groot 82 aren 88 centiaren (of 1 G. R.) palende oost den boomgacrd DU Blad wordaedrukl ca urtgegeeen allen Zondag morgen, by P. Uïcksbobk, boekdrukker en boekhandelaar, m de Oort-etraei n 3- Den prye der Inschryoinge«oor Veurne en de omliggende plael-.enes 4 franc. «oor-6 'naraden óf i franca ’Caere; en neer andere leden 5 francs «oor 6 maenden, of francs Caere tnneomeld. Dn. Mil "it rtmtiinen ver Drukregel voor de Inplaetzingen.De minste mplaetzing betaelt 35 cent. gedruktnullen Sen-mael gratis in dit Blad geplaetet «.orden, ^e^rl i üSérüeu door do «iet loreceht). Geld en briesen voorafgaendelyk franco fee te sleuren. van de hofstede van den heer Van derhelle, hage hier af, zuyd weyde van den zelven, west weyde mynheer Van Daeleen noord de straet. Gebruykt door de weduwe Ignaes Hdn der Gucht, voor negen jaren, ingegaen eersten October 1836, aen 70 francs by jareboven da contri bution. 3. en lesten Koop. Eyndelyk een ander parccél Zaeyland, groot 74 aren 27 centiaren (of 1 G. 20g H.) palende oost en west de landen van Mr. Van derhelle zuyd de straet en noord de hmielscheyding metde gemeenteLoo. Gebruykt door Carolus Pacco voor negen jaren, ingegaen eersten October 1836, aen 68 francs by jare, boven de contribution. Conditiën en Tytels by den Notaris FLOOh te Loo. Patrimonieél HOFSTEDEKEN, Gelegen te Houthem uyt'eh hand te koopen. Men bied uyt ’er hand te koopen het zy in masse het zy by partien, na wensch der gegadigde Een zeer schoon behuysd en be plant Hofstedeken, met 4 hectaren ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE In de Chanibrc littérairein de Conciergeriein belle alliancein den 13 inlanderin de Rhetoricain Si. Joris, Rouge en by Karei fandenberghein de nieuwe Herberg, buy ten u. Openbaer te verkoopen, T E L O O. Maandag 6 December 1841ten een uere na middag, in de herberg St. Sebasliaens-ho/bewoond door BLAD ATI ADVW -zj— -Tn»,-fjajjcn—

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1