1841. 844. ZONDAG 12 DECEMB EN GEHEEL ZEVENTIENDE JAER. VETTE- WE YDE, HET ARRONDISSEMENT. <5lc?ett 0 teupotujO)iceiuu3e> S^etttfiej, <9tt PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. de Chapeau Schoenen Koop-dag Maendag 20 December i84i,ten twee neren na middag op d’Hofslede- landen gebruykt by sieur Picter- adntoine De Baenstdigt oost van dekerkc van Vinchem, en van zuyden den steenweg van ’tgouden Hoofd nae d’Ypersche calsyde, Koop-dag van ontrent de 4° koopen extra zware eyken, klemmers en olmen booinen, meest al ter dikte van 8 tot 10 voeten, dienstig tot alderhande groote werken. In deze leste eenen bekwaem voor oenen olieblok. Te vergaederen op den gezeyden steenweg van ’t gouden Hoofd nae d’Yper calsyde, digt aen de Vinchem- dreve, by eenen omgewaeyen Olme deel makende van de coene Een. Op zes macnden tyd van betalinge, ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN IN DE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMINETS DER STAD Bi de Chambre littérairein de Conciergerie in I’Esperance in den Papegaeyin l’Ours d’orin de belle Alliancein den B inlander in de Rhetorica in St. Joris, in den gouden, Hooren in de Chapeau Rouge en by Karel Kandenbergheinde nieuwe Herberg,' buy ten stad. GELEGEN TE STEENKERKE, Openbaer te verkoopen. van aenslag hebben met gezegden 11 November 1842. Conditiën en eygendoms-tytelen' ten Kantoore van den Notaris GHEWY, te Veurne. OpenbareVERKOOPIN G, HERBERG, Genacmd don Mcy-boom; ge bruykt door Ludovicus Ghillebaert staende by den Grocnendyken de haven van Nicuportgebouwd op hectare 78 aren y4 centiaren U G. a5 Landdie verpacht is tot eersten October 1845, mits fr. J~4a c. boven <le grondbelastingen, tvaer af het pachlregtacn den kooper *a| overgacn. Om in gebruyk te treden met i.,len ley 1842 wegens de gebouwen, en ®lct den dag des tocslags nopens het ■Land. Re voorwaerden en den tytcl be rusten ten kantore van den notaris J°ORIS te Nicuport, Woensdag 15 December 1841ten twee uren na middag, in d’herberge het Bourgoens-kruiste Veurne, zal overgegaen worden tot de open- baere verkooping, in eene zitting voor Instel en Uvekslag, van Eene alderbesle Vette-VVeyde groot omtrent een hectare 3i aren 33 centiaren (3 G. gelegen te Steenkerke, noord-west by de Dorp- plaets en noord langst den Steen- gragt, palende west aen den disch van voormeld Steenkerke, noord de kinderen d’Eeren, oost de heeren Despot, te Veurne, en de weduwe Debanl, te Steenkerke, en zuid aen de struct leydende van de voornoemde Dorpplaels nae de Loo-vaerddaer over den gezegden Steen-gragt. Laest gebruikt door Ignatius P’an- denbilckelandbouwer in de Moëre, en thans verpagt tot elfsten No vember 1842, aen sieurs Carlus Debant en Franciscus Kantoor- telboornbeide te Steenkerkemits fr. 180 - 00 boven de belastingen. ycrvolgcus den kooper zal uacr ADVER BLAD V Alt booiken. Gemeente l'inchem. 1. Tfi-r—iipmem-.1 i i.imiwwrra—«aKenniwimma— SCIIOONE PATRIMONIEÈLE IN ENKELE ZITTING, ^al plaets hebben op Dynsdag 21 December 184», om twee urena middag, in de stad Nicuport, ter herbergvan sicur Petrus Vermot, in de klcyne Kaey-stractder gebouwen van een schoon en zeer gerieflyk onlangs nieuw hofstedeken In Oostdüynkerke, ook ten dienste Van tydensde zeebaden zeer bezochte

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1