B O O M E N, Te Gyverinchove Stavele cn IBestvleteren. de KLEEN-BLAD geniet), .1 van gelegen Carolus VENDLTIEN van taillie-hout, plantsoenen EN liOOGSTAMMIGE BCOMEM. van die Lei berge uae te, en ongeveer een kwar- west van <lc talcliiedc van den Kortenkecr na-- leydênde Poperingb tier tiers leydende Worsten, Koop-dag van 16 wilgen en 5 olmen Boomen, welke <1 tor hunne groote langte en dikte bekwacni zyn totalle werkenverdeeld iu t koopen. Te vergaderen by koop Een. De gewoone gereeden dezer koop-dagen dadelyk te Vu.doen, en de principaele koopsommen, onder borgstelling, den a/> «tuny 1842, ten kotnploire van den Notaris BOSSAERT, te Gyvcrinchove. KOOP-DAGEN Van seboone t.° Te Gyvcrinchove. Maendag 3r January 1842, ten twaelf ueren ’s middags precies te beginnen, op de hofstede - landen behoorende aen den notaris Feys, te Woutnen, gebruykt by Pieter Gry- monprez, gelegen te Gyvcrinchove, oost by het gehugle de eegscheede, langst de Loo-straet, en sleets tien minuten west van de calchiede ley- dende van Hoogstaede nac Eisen* dammedies zeer voordcclig voor den transport. Koop-dag van 135 koopen schoonc popelierenolmen, Klemmers,cykcn, iepen, esschenAheelen, espen, hollanders, wilgen, lyndc, Appel, note en andere hoornen. mits stellende bofge, ter aenveer- dinge van den-Notaris GU1LL1ER ter verbiyfplaets van Wulyeringheut, belast met deze venditie, en conditiën alsdan vooren te lezen. Onder welke boomeu bevinden'zich nacmentlyk een eyke, dik 10 voeten, goed voor molen-as, cn véél andere zwaere eyken, een Essclie, dik 10 voeten, cn veel ander zwaere esschen veel schoonczwaere cn lange olmen, cn 2 schoone notc-boomen, alle dienstig voor houw,- timmer, molen,- schip,- wageninackers- cn andere werken, als ook voor yzere wegen, mitsgaders veel schoon liard cu zagt brand-hout. Te vergaderen in den boomgaerd dezer hofstede hy koop een. 2 Te Stavele. Dynsdag eersten February 1842, ook ten 12 ueren ’s noens precies te beginnen, ter hofstede behoorende aen sieur Franciscns Demolder, te Alveringhemvoorgaendclyk ge bruykt door Nicolaus Baes, en heden door Henricus Debaenstgelegen te Stavele, aen de scheyding met Crombeke, weynig west van de kerke van Crombeke, langst de Hand-slraet, Koop-dag van 70 koopen Boomen bcstacndcin esschenolmen wilgen abeelcn, popelieren, espen en andere, onder welke zyn veéle popelieren cn abeelen goed voor Klompmakers, brouwers en bakker, en schoon hard en zagt braud-hout. To vergaderen in den boomgaerd dezer hofstede. 3.* En te l^~estvleleran. Woensdag (Onze Lieve Vrouwe Lichtmisse) a February 1842, ten een uere naer nocne precies te beginnen, op eene p»artyc land, ook aen sieur Demolder behoorende, gebruykt door Franciscns Fossactt, smid en herbergier te Wcslvlctercn- cyke, gelegen te Westvletercn, by de zelve herberg, bewesten de straetc onder olmen dienstig voor wagen makers, en eyken dienstig voor kuyp,- schip- cn molen-werken- Men zal beginnen verkoopeu ten een uere na middag juistop de hofstede van sieur Lotvagie. Naer dies het hovenierhof van baes Plaited, op het gehugle de Hoog taede-lynde, van 5 wilgen boo men dienstig voor kuypers cu wagenmakers. Deze venditien zullen gehouden zyn op tyd van betaling tot eersten Julius 18.(2, mits te stellen begoedc en bekende borg, en de gewoone bespreken dadelyk te voldoen. Hoogstaede. Donderdag 3o December 18-1, ten tien uren ’s morgens, in de herberg het Stadhuys, te Loo Zal gebeuren de openbare verkooping van de Taillie, oud 7 jaren, dienstig voor houpel-houl en hoppe-perssen staende op eene vloge, groot 4^ aren 77 centiaren (of 1 toebehoorende het bureel Weldadigheyd van Loo, en by de hofstede gebruykt door De llache. Voorts 33 eyken en 20 esschen, plantsoenen, met den hamer gctec- kend D. L., op de zelve vloge staende, te zamcu verdeeld in drie koopen. Pollinchove. Donderdag 27 Januarius 1842, op de hofsteden gebruykt door sieur Pieter Lotvagieby Sint Machuyts- brug, cn on die gebruykt door sieur Comeyne-lxoosehy het gehugte de Iloogstaede-iynde, langst den steenweg Koop-dag van 64 koopen alder- hande specicn van boomen, waer VOOR HET VEUllNESCII AOVEIITENTIE-DLAD. rakter-scliildering cn ccncn natcurlykcn slyl in zicli vctccnigt. Indicn Von Kotzebue tuccr diergclykc Stukken had voortgebragtzoude by ycrdicnstclykcr io onto oogen geweest ryo. Hoc is Let mogcljk, dat ecu sc.liryvcr, diccenc f'orkoening, ecnc /ilverc Hrulluft, ccncn Las teraar vervaerdigde zich zoodanig kon ver lagen dat liy «ene Zonntmaegd, ccuen ilolla, ja zelfs ecu Spook uit zync pen deed vloei jen! een grootc fan besmet alle zync Stukken en dat is de af keer, ol liever de haeldie Vos Kot/.ebue voor den Cliristlykrn Godsdienst ia allen ten toou verspreidt* In liet karakter van vrouw Griosgram heelt hy weder dezen zynen liaet bot gevierd. MoliÈbe schilderde met on- vcrgelykc verwen den l1uichelaer dan hy torgdc om den zclvrn deugdzamen cn warm Godsdiensligcu Chaulas Icgeuovertcstclien, op dat dacr door de onkundige Acnscbouwcr niet mei da huichelary de Godsvrucht tevens tonde verachten Mouine torgde dat liet II. Sclriit niet verdraeid noch bcspotlrlyk 'voorgesteld werd ,erndelyk, Tartïlffo is veracl’lelyk zonder genteen tezyti. Men vergdyke nu eens daer hy vrouw Grist gram de huishoudster van ram lierlram, ocue achy .ibeilige vrouw die allerlei gcmcene streken begaef, haren heer tot twist met zynen eenigen broeder actistóukt toet •enen advokact Liter born ♦chen minneubandcl heeften cindelyk tut hoofde van dievery uit het Luis gcja.gd wordt. lui ecu st.iclijc, hoc I mg .lit alles behandeld is, leze men de tooncclcn in lx l lai tste bedi vf,' ipclcndciu liet kamertje van vrouw Grietgram, die eerder in een jiuktacsscn-spcldan op e'*n faboctilyL ToOuecl eene plact* verdienen. Ais BE1UG 1Het Publyk word verwittigt als dat Sieur E. VERMEULEN, den gewoonen lykcn dienst met zync Diligciicie van Vcuine nac Brugge blyll uiloclfcncn, en zal vertrekken allen Vrydag, voor de zes zonier-maendcn, ’s morgens om zes uren van Vcnrncnac Brugge» en voor de 6 wintermacndrn ten 7 uren ‘smorg. cn den Zaterdag te Brugge uyl het hótel do Koorcnblommeterug keerca ten i ucr na mid. Den dienst zal gedaen worden in zes uren. Den transport van geld en goederen nac evenredigheyd. Hy hoopt door zync gcwoonelykc zorge het vertrouwen van ccu-ieder te blyvcu behouden. DE VERZOENING <mOEBHOEDERTW1ST(i Tooneolspel naer A«z ioogduitsch van A. Vo» Kotzebue. Onder de menigte stukken wacr mede Von Kotzebue zync landgenootcu als overstelpt heeft, bekleedt dit geene der minste plaetzcn dacr het Vele menscbkuiidigc trekken eene goede ka- 1) Op 31 October laestdoor do Maet- schappy de Hoor van Auto epen op het na tionaal toonaai te Geut vertoontmet het na- s tut je voor tytel voerende I >c dry Vaders te gelyk. Ook eene van Vox Kotzebue papiere- kinderen of prullen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 2