845 1841. TONDAG 19 DECEMB. EN GEHEEL HET ZEVENTIENDE JAER. cv AleDeti Kcututi, cMLieuootu ARRONDISSEMENT. 0 N. PRO VINCIE WEST - V L A E N D E REN. Koop P. Eene Vette-weyde vau 2 H. ONS ADVERTENTIE-BLAD LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AUBERGEN EN ESTAMIVETS DER STAD In de Chambre littéraire; in de Concierge/ie in I’Esperance in den Papegaey in l’Ours d’or in do belle Alliance; in den Binlanderin de Uhetoricain St. Joris, in den gouden Hooren in de Chapeau Rouge en by Karel Kandenberghein de nieuwe Herberg, buy ten stad. 1 mnrrran ZitzP Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaer, in de Dit Blad word gedrukt en uytgegcven allen Zondag g de omiiggende plaetzenis 4 francs voorb Oost-straet, n.° 3t. Den prys der Insch/yvinge voo Csmaenden of 10 francs ’sjaers, franco met de fnaenden, of 8 francs ’sjaers; en voor andere sleden 1 e^in„en,^ De minste inplaetzing belaelt 35 cent, post. Men belaelt 10 centirnen per Drukregel voor de Inp A plaelst worden, ^lle Bekendmakingen, etc ^denUylgever^ toe te ft/uren. [uytge zondert de insertien door de wet vereyscht}. Geld en Dticvcu o J VERKOOPING Beeft plaets ^eliad Donderdag 16 December *84t by 1‘rys-lnsttlmet winst van ln- etel-penningen Dynsdag 4 Januarius >842 by stelligen 1 oeslagtelkens ten 2 ur* na middagin ite stad H import ter afspanning jeu papegacy, A I) VEimiVHE - BL A CI1 a A. 6o C. (4 G. r88 R.)nommer ti5j der meergemelde kadastrale secliepalende west- waerts aen bet Ringslot, met medegaende aerdeboord ter breedte van eehen halven meter; noord aen den volgenden koop; zuydwaerts aen bet Annekens-lcedoostwaerts aen de eygendommen van den heer graef De Bocariné te Bury, M.r Godefroy-te Dnynkeike, de kinders van wylen d’heer Joseph Mesdacb te Brussel, M.r Ludovicos Ollevier te Veurne, en jouffrouw de weduwe De Blauwere te Oostende, benevens aen’t 1 md gebruykt door sieur Hcnatus Jansen te Adynkcrke. A'oop Pl. Eene party zeer goed Maey- gras van 2 II. a5 A. 90 C. (5 G. 48 K.nominee 1258 der zelve sectie; grenzende west aen het Ringslot met aerdeboord als voormeld noord aen den volgenden koop, ziiyd-waerts aen voorgaenden koop, oost aen de eygendommen van jouffrouw de weduwe De Brauwere te Oostende en M.r Augustinus Ilonorez te Bergen in Henegauw. Koop Pl I. Eene zeer goede Weyde, groot 3 H.3ÖA. 60C. (7 G. 207 R.), nommer 125g der voormelde sectie; palende noord west aen den gemelden eygendom van M.r den graef Dumaisnel; west aen bet Ringslot met aerdeboord als voorzeyden met eene steenen brug van welke het gausch onderhoud een last is der noggcmelde proprieteyt van den heer graef Dumaisnel; noord aen den volgenden koop; zuyd aen voorgaenden koop; oost aen de eygendommen vau Mr. Ilonorez voornoemd, Sr. Franciscus Costry te Veurne, Mr. De- joigny-De Pamcl te Doornyk, S.' Pieter Bossant te Adynkerke, en myubeer Franciscus De Vlamynck te Brugge. Koop Plll. Eene zeer goede Weydo van' 2 H. g4 A. 70 C. (6 G. 219 iji R.), nommer >260 der zelve kadastrale sectie; grenzende zuyd aen voorgaenden koopzuyd-vvest aeu voor- ook om dat in den tytel de oude onderhorige landen en grazingen der hofstede (wezende de 8 koopen) aengewezen zyn in niet meer dan 2 partyen by geschatte grootte, waer af de ecue (uytmakeude de vier eerste koopen) bevat bet verschil by de alhier gevolgde kadastrale of wezcntlyke grootte der hofstede palende deze dry parceélcn land uoordwaerts aen den volgenden koop, oost aen den zelven koop en aen eene dreef die genaemd word zoo wel King- slot als Papc-drecf, zuydwaerts met eene by vcylmgs-bedicg tebehoudenc gracht aen koop 4, inwest aen koop 3. Koop 11. - Eene zeer goede Weyde van 2 11 12 A. 70 C. (4 G. 25y 1/3 R.), nommer iu65 der gemelde kadastrale sectie; palende zuydwaerts aen koop een eu dry, west en noord-west aen deu grooten eygendom van den heer graef Dumaisnel te Rysselby schey- ding door den grooten conlre-dyk die de grens- linic is der gemeente Moëre; noord met scherpen boek en oost aeu de Ringslot-drecf. Koop Hl. -- Eene allerbeste party Zaeyladn van 3 H. 20 A. 5o C. (7 G. 96 R.nommer 1268 der zelve sectiegrenzende zuyd-oost en zuyd met gemelde te behoudene gracht aen den volgenden koop; zuyd-westwesten noord west aen gemelden beer graef Dumaisnel noord waarts aen voorgaenden koop, en oost koop I. Nota. Deze dry koopen, tezamen uyt- makende 6 hectaren g5 aren i5G. 262 R.), zullen ook by verzameling opgeroepen worden Koop 1P. Eene zeer goede party Zacy- land van 3 II- 56 A. 5o C. (8 G. 43 K.), nommer 1269 der voormelde sectie; palende oost aen de Kingslot-drec’fzuyd-oost, zuyd en zuyd- west aen meergenoemden heer graef Dumaisnel, noordwaerts aen koop t en 3 met eene reeds gemelde gracht die zal moeten blyven bestaen by veyliugs-besprck. HOFSTEDE S'bruyti door sieur Pbilippus Vermeescb. Koop Al voren de gebouwen dezer 0‘Irde, bestaende uyt woonuuysmet keuken 0 koestalgebouwd in steen en gedekt met P»nnen; Peerde-stal, osse-italscheurhout- ;n.,UrLkot, wagenkot en ander onderhorig- >5 CD gebouwd in hout co gedekt met strooy. °orts 1 hectare 61 aren 80 centiaren (3 G. bebouwden grond voor-en achtcr- zeer goed Hovenier- en Zaeylaod, Ruimers 1265 bis, 1266 en 1267 der sectie Vjn het leste kadaster die wegens deze ver- ®°ptng gevolgd word om reden dat, na gedaen 1 fri'gl, het zelve zeer juyst is bevonden, e“dvens bet bestaen van merkelykc misslagen ’’•gem de nateur en de klassen der pa^ctclcn OPENBARE VAN EENE ZEEK GOEDE hofstede, Alsook van eene afzonderlyke daer mede gebruykbare hoeveélbeyd allerbest ZzVEYLAND en goede WEYDE 5 Hts gelegen te Peurne sectie Bewesterpoorl, kn verdeeld in de 12 volgende Koopen die ‘oo wel in ’1 bezondcr als iu masse cn by ge- "«lltlyke verzamiliugtu te koop gevcyld ‘"’■en worden. V.I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1841 | | pagina 1