1841. 846. I m ZATERDAG 35 DEC. EN GE II EEL HET ZEVENTIENDE JAER. OVERSLAG ARRONDISSEMENT. cev Veuuiajf 0 3cieu|x>tk> 1 '"""Noeiuudo PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. zamen 7^ VETTE-VVEYDE en ZAEYLANDEN openbaer te verkoppen TE POLLINCHOVE. Donderdag 6 Januarius i8^ zal gebeuren den Instelen op Donderdag au der zelve maend zal gebeuren de definitive Toev/yziug, t’elkens wylen mynheer Josephus Mesdach te Brussel, wylen Mr. Petrus van den Bussche, Mr. Ollevier en van sieur Costry te Veurne, Joulf. de weduwe De Brauwere te Oostende, Mr. Augustinus Honoré te Mons, Mr. De Joigny De Pamele le Doornyk, van sieur Petrus Bossant te Adin kerke, van Mr. Franciscus De Vlaemynck, Jouff. weduwen La Franco eu Gere- baert te Brugge, Mr. Benedictus Dumorlicr te Lessines, Mr. Bocquet De Thionvillé te Angoulême, en van Mr. Andreas De Ghelke le Yperen. Hoogst ingesteld by masse en en- kelyk met 57,000 franks. De tytels en voorwaerden, met plan uy I het kadasterberusten ten kantore van den Notaris JOORIS te Nieuport. Dit Blad word gedrukt en uitgegeven allen Zondag morgen, by P. Ryckeboer, boekdrukker en boekhandelaar, in de 'Jost-straetn.° 3i. Den prys der Inschryvingevoor Veurne en de omliggende plaetzenis 4 francs voor 6 maendenof 8 francs ’sjaers; en voor andere sleden 5 francs voor Gmaenden, of 10 francs ’sjaers, franco met de post.Men belaelt 10 centimen per Drukregel voor de Inplaetzingen.De minsle inplaelzing be taelt 35 cent, •rille Bekendmakingen, etc., door den Uytgever gedrukt, zullen een-mael gratis in dit Blad geplaetst worden, \uylgezondert de inser tien door de wet vereyscht). Geld en brieven voorafga end elyk franco toe te steuren. ten 2 uren na middag precies, in de herberg bewoond door Carolus an der Gucht, te Pollinchove in de dorpplaets, van de naerschreven Goederen Gemeente van Pollinchove. r. Koop. Eene Velte-weyde, groot 1 hectare 37 aren 16 centiaren (of 3 G. 40 R.strekkende zuyd en noordpalende oost en noord de lan den van de hofstede toebehoorende Francis Godderiste Pollinchove, zuyd de landen van Mr. Vanderhelle, te Rysselwest de weyde van sieur Dugardein te Loo. Gebruykt door Carolus Coulier voor negen jareningegaen 1 October i83ö, aen 120 francs by jare, boven de contribution. 2. Koop. Een parceél Zaeyland, groot 82 aren 88 centiaren (of t G. 268 R.) palende oost den boomgaerd van de hofstede van den heer Van derhelle, hage hier af, zuyd weyde van den zelven, west weyde mynheer Van Daeleen noord de straet. Gebruykt door de weduwe Ignaes P'an der Guchtvoor negen jaren y ingegaen eersten October 1836, aen 70 fr. ’sjaers boven do contribution. 3. en lesten Koop. Eyndelyk een ander parceél Zaeylandgroot 74 aren 27 centiaren (of i G. 209 R.) palende DEFINIT1EVEN Zal plaets hebben Dynsdag 4 Janu- arius 1842, om twee uien na middag, in de stad Nieuport ter •ri'Jspanning den Papegaey, Alsook van eene afzonderlyko daer rnedegebruykbare hoeveéllieyd aller beste Zaeyland en goede VVeyde; Sectie Bcwcslerpoort, En verdeeld in i 2 knopen die zco 'vel in ’t bezonder als in masse en by Bcdeeltelyke verzamelingen te koop lJcVeyld zullen worden; te zomen ’’’houdende II. 27-39-60 C. (G. 62- ’74 R.) wacrafll 24-3o-3o G. (G. j) )-i54 R.) uytmaken de gemelde hofstede die verpacht is aen sieur Philippus k'ermeeschtot 1 October «843, en de andere 11. 3-o9*3o C. (G. ^-20 ft ten gebruykc zyn van sieur Louis Malsaerttot Bavo 1846. Palende, aen de cygen- dornrnen van mynheer den graef "üinaisncl te RysselMr. den eraef Debocarmé te Burry, MMr. S’. Lou- fCüt cu Goddefroy te Duynkerkc, ONS ADVERTENTIE-BLAI) LEGT TE LEZEN INDE VOLGENDE AU BERGEN EN ESTAMINLTs DER !n de Chambre littéraire; in de Conciergerie; ^dea^ouden Hooren /in de Chapeau belle Alliance; in den Binlanderin de Rhetoncain St. Jons in den gouden noo Rouge en by Karei Kandenbergheinde nieuwe Herberg, bujten ADVERTENTIE - BLAD VAN EENE ZF.EH GOEDE hofstede ALLES GELEGEN TE VEURNE

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1841 | | pagina 1