I BURGERSTAND DER STAD VEÜR^E' 4- YZ EREN-WEG. PllYZlN DER BROÖIH.N' 3 -1 33 K# 4 Vertiiek-Uren van den Yter-wtg> Wtuicr-tydshp. 4-’'"y' 1 zH -- V'1 33 - I1UYS TE KQOPEN uyt er hand, Te VEÜRNE, Sp.iensch Kwartier, n.° 6. Zich aentcbiedeti bt Oen notaris FLOOR, in zelve Stad. 4'5» 4- 5» 5- o° ZJMENÓPRsfKE tusschen ttnen Houtlandschen boer cn cencn Nieuporlsc/ien viste her. 71 Rib Ml?0- 9 Jat» van «1*41 Brn^n i.Lctn Brugg» Geud Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Ans Hall wil f.irwcn Oostende op Bavkw. WaS i-a5 3-75 6-5o 6- 5o 7- 00 0-00 i-i5 I I id ip t/t/J. t lp1, GEBOORTEN t Van den 27 tot dcu 2 febr. Prysen der plaetsen van DILL 1-75 5-oo 8- 5o 9- 00 9-15 1 o - 5o i5-oo 0-7’ J-nO I' R Y S I) E R G R A N E N Ter Merit van Feurne van Cosyn Karei. Zwager Franke wat geluk van u te zien 111 ditsaisocn liet vriesd bygot gy komt van pas, wy hebben gister juist ons zwyn gekeeld, van dage /uilen wy te gadcr hertlyk hutsepot en veile dennen binnen slacn. Lnragtr [‘'ranke.-- Cutizin Card dat is regc- nabcl wel gepast hutsepot jandorie dal is lek kere fiico, ik tal myn buik een ziele-tnessc geven. Karei. Eét tuaer toe mcrdi'oene hoe meer hoe liever, als ik een naer Nieiiport koome zal ik ook den verschen viscli niet sparen. ’K zou drie tieren verre gacn otu vcrsc'u.-n visch te céten. *K weet hel nog van ouds, by 11 vu men schier daegljks cabiiliauw cn verschen visch. OOSTEN t/E. Ten 7 ur. tnorg.lm t<> ur. 3o min. 1 uren 45 1111n.ua mid. uac Biugge, Brussel, Antwerpen, etc. BRUGGE. Ten 7 ur. 3o min.ten 11 ur. i5 m. ’sinorjj tent) uien 3o miu.’savutids nae Oostende. Ten 7 ur. 3om. ’smorg. ten 11 ur. 15 IU|D' en ten 3 ur. t5m. naoGcnd, BiusselAiitwv’1' pen, cte. en F' GeiU 1 UUWELYK. Den 3t. Petrus-Joanucs Depoortersbg,fr gcboien te Steeukrrkr en woonende te Veurn» wcduwaer van J.icoba Pieren met IdonH Joanna- Victoria Lielucrtbyzoudcregebot* en woonende te Sieenkrrke. STERFGEVALLEN. Den xg. Mynheer Petrus l.udovicns-Caroh1 Alexander De Moucheron jotjgtnan, gro’1-. eygennaer oud 55 jaren tnaenden geb°ie, en woonende te Veurne, Zuyd-straet n.* ‘T woord Van ons lette llaedsel ie Noot, omgekeert ie toon, en een n nf in ton BE LA NGR YKE NJE UJF1G HE DEN. BELGIEN. Vevbse, 3 february. Ilct scliynd zeker te zyn dat er alhier cenc ‘oppcrscLoul gaet iugciichl worden. Ten gevolge van een rapport door den consul van hare Britanuisehe majesteyl aen haer gouvernementkouit hel zelve eene gratificatie toelcstaen van 3oo francs aen het scheepsvolk der vischslutpNeptunes van Nicuportsteur man Dcgruole voor io 1840, aen booid op- genomen te hebben hel scheepsvolk van eene visscheisluop uyt Schotland, op het pnnt van te vergaen. Het zelve gouvernement staet ook eene vergelding van 3oo francs toe aen het scheepsvolk der oostendsche visschersloop Za Sirene, steurman van Dierendonck, voor in 1841 het scheepsvolk van het engclsch vaer- luyg Elton of Stockton, gered te hebben ycr- gacu ter hoogte van Yarmouth. De kinderpokken rrgten groote verwoes tingen acn te Londen, onder de meerderjarige persoonenin een der vuylste kwartieren. Den regeerenden hertog van Saxcn-Cobourg en Gotha broeder vau onzen komug komt, te Gotha door een slacb van verkoudheyd ter elde van 60 jaren schielyk te overlydeu. Z. K. II. beeft onze stad, over twee jaren, met zyno tegcuwoor Jigheyd vereerdtoen hy uyt (Jostende de processie vau devotie was ko men bewonderen. De liengsle-kenring voor liet jaer 1844,za? voor geheel de provincie plaets hebben om elf uren ’s morgensop de dagen cn plaelsen door liet besluyt aengewezen, en voor wat het ons rcgtcrlyk arrondisseinent aeugaetden 28 dezer loopendc rnaeud. ter groote markt te Dixtnude. Deo x8 jauuaiy lest, heeft er te Mechelen eene vergadering van tabakplanlcrs, alsmede de handelaers fabrykantm cn debitaulen plaets gehad iinmcis ten gctalle van 5oo per soonen, ten eynde hel project van wet tegeotc- komen waer mede de tab.ikplanl bcdreygd word. Zonder ons wydloopig over die wel te willen uylbreyden zullen wy slcgls in acnmcrking nemen dat de imuisters zich in een netelachtigen staet bevinden, want zy moeten geld hebben cn langst waer zy hun wenden word de vracg van d’hand gewezen, ludien er nergens geen inkomen zal konnen acngeschaft worden zyu wy vau gcvotlin dat het gouvernement het leger zal inoc^en vermindei eti. Ecu Dagblad racd datjinCi; eene wet op de bo. men zoude leggen jZinaer dit project waie zekeilyk door de beyde kameis verworpen, want de leden der zelvcn zyn al gi o-ideygcnarcn. -- De assisen dezer proven, ie voor de eerste zitting van het loopend j iel ztillci: den Maert acnstaeiide gi opeml worden onder het voorzitterschap vaiideu raedshcer Vandc Velde. 3t januarp Er waren te merkt 4x6 heel. Tvi wr. - 29 Rogge. - 4ot id. Sik noen. - 57 id. G6 id. Boonen. - 27 id. Acidappcla. ferwe per hectoliterfr. 16 Sucriocng Haver7 6 Boonen,;. Aerdappcls1 Franke. Dat is mis Cousin wanneer gy komt cn visch wilt céten 'k zal 11 hertelyk trak- teéren niet inolcnwe, of met slokvisch of kcele- bittjesinacr van verschen cabilliauw of vlceten is’cr niet te spreken’l ia geen spek voor onzi n bek er is in Nieuport geen te krygen. Karei. Zylgyzot? zyn er niet vytzes schuiten die op verschen viscli uitvaren is zy misschien te dier uieu kanze sparen. Franke. ’T is dal al niet Cousyu er komt nog vcischen visch genoeg, maer voor geen burgery of visch-vcrkoopers oozer stad. Karei. Dat is een domme praet. Wanneer men geld bestellen wilt gelyk een ander? Franke.Daten let jandoome niet, er is geen slcèrtje visch te krygen, ’liy voor veel of letter geld, vraegd het acn Wanne, ol Tboria vraegd het aen vader Thomaszy zullen \i al gauw een litanie van sacrc...mcnlcu voo- renlczcn. Een legende zonder einde. Karei. Waer helend den visch zyn er te vecle katsmareyen? franke. Geheel in tegendeel. Er is- maer een. Karei. Ik heb er zoulyds acht of tien op uwe kacy zien stacn. franke. ’T is waer tuaer deze die gewoon zyn van te komen bly»en achter t’wyl zy weten dat cr geene vuchmyn tnecr bestaet. Karel.-- Hoe geen vischmyn! In een zeestad! I franke.Myn ziereGods, cr is geen meer. Karei.-- Dat kan niet zynden visch Word I doch verkocht franke. Ja zy word verkogten reedlyk wel verkogtz’is zelfs verkogt cerzc gevangen is. Karei. Dal is nog beterhoe verstaje dat frankerIk zal tje zegjipr'; boord (by voor beeld) gy hebt een vrrwe'Koe. Wanneer gy die verkoopt aen Pier kond gy de zelve aen verkoope.ii naer 't accoord geslootcn is Karei.-- Neen Cousyn ’t accoord blyft goed. franke. Welnu, ’t gaet heden Ook alzoo tol Nieuporteer den visch gevangen word, zyn reeds <lc vlceten cn de cabilliauws verkogt dry francs par stuk de kleene gelyk de groole, acn eenen enkelen persoon èn alswinneer de vischwyven met hi-csch-gcsclneeuwdc keelen roepen dat ty zyn verneukt, dat zulks lol Nieu port nooit gebeurd is, d.it turn de ka-y te niet doet, dal die handcluys zal oorzack zyn dal er geen kooplicn meer naer t’oiizcnt zullen komen, dat ty al den hals zyn afgcsncèn dit is al olie in ’tvuer, het helpt niet, zelfs wanneer de overheid het anders wilt bet gaet seiner erger. Weet gy wal de visschcrs als '.au docu? ’tzyn slimme donders.... Karei.-- En wat doen zy franke. 1 schuitjen-buk gaet open en cr komt een cabilliauw cn eene vleet te vooischyn die men ap de kaeye legt, uit kallerie en om onze ougen te verblinden men doet de viscb- klok luiden dtin der lin tin tin de niyne gaet beginnen cn dezen cabilliauw, cn deze vleet die bv sein iltclyk accoord acn een kals- marcy voor dry francs 'tstuk verkogt is, steld men aen een piys die meer als 'l dobbel van de weerde is, en den eigenaer acn wie zy wezenl ijk behoort', roept dadelykwanneer deustier man mier de lippen opént, myn ‘cn al den visob-eact in zyoc korven; wy bedrogen Niiu- poitnaers wy stacn als klacys te gapen en wy moeten ons helpen met bedorven schclvisch stelle rogchen, groene platen die van ander plactzcn kootnen, cn die wel verdienden, zoo als i nog gebeurd is in de kacy te zyn gesme ten om de mcnsclicn geene pest m ’llyf te kwe, ken. Karei.-- llocy hoi yliocyc ludien dat zoo is zal ik lu v« i ’i buis patlatjcs ecten zonder visch, met drie vier eyers franke. Ghabt gelyk Cotizyn. - Hooi weeije wat IL-t /ai misschien vcrand'ien, T kan toch zooniet blyyen dueri-n, ik beloof vau 11 te sein y veu met dv pust zoo hacsl dit slcgt gcbiuik verandcid is, d.m komt gy met usv vrouw naer Nic.ip .it en v, /oliën henlyh verschen cal.illi <uw cn vleeicu suiull 11. Karei. Dat is tiesi.-- Kom laet ons naer den hutsepot gaeu kyken.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1844 | | pagina 4