MAEPCsRAZEN gelegen in merkem, ir DB K. N UIXt, Op en ba er te verkoopen. DEUX BATEAUX, H U Y L E N, VENTE ÉGOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE, d Furnes. PUBLIQUE de WEL-BEZETTE RENTE en schoone ti)cl pacht- den tylel der ADMINISTRATION des Contributions directesCadastre Douanes et Accises. Province de la Flandre-Occidentale. L’ouvcrturc des Cours est [fixéc Octobrc. Les Parents qui désirent placer leurs Enfans dans eet établissement, sout priés des’adresser au Principal du Collége chargé de la direction. Op Woeudsdag den 18 September t844 is geschied den INSTEL, en op Woensdag den i October daer naer tal gebeuren den OVERSLAG, ooi drie uren na middag te beginnen, in d’herberge bewoond door sieur Benedictus Gichtenaere op de groote Markt binnen de stad Veurne, van de volgende Goederen. Iioofdcndc vin noorden op de dorpplaets, palende van oosten de llaene-straetvan zuyden hofstede van Mr. Vanderstechele, van westen de voute-kamer van het buys ten dienste van herberge de drie Koningen d’helft van den kelder onder de gezeyde voute-kamer alhier medegaende. Gebruykt door sieur Engelbertns Ryspoot en Albertus Hosten beyde tnaer met pacht- regt lot eersten Mey 1845. Ingesteld l5vo francs. HüYS, te Adynkerke. 3 e» lesten Koop. Een Huys met zync verdere af hanglykheden staende binnen de gemeente van Adynkerke, een weinig oost van de Kerke, gesticht op o3 aren 65 cent, grond toebehoorende de becren Bernier en Chamon te Veurne, over prestatie van welken grond jaerlyks betaeld word tot i5 francs. Gebruykt door Amandus d’IIondt, met pachtregt tot eersten Mey 18-45. De veylings-voorwaerden en eygendomi- tytelen berusten ten kantoore van den Notarii FLOORte Veurne. Lemercredi deux Octobre procbain, a deux beures précises de l’après-midien vertu de Partiele 2-43 de la loi générale du 26 Aoüt 1822, n.* 38, et de due autorisationil sera procédé, par le Receveur des Contributions directesDouanes et Accises a Furnessous- signé, au Bureau de Verification de la Douane, prés 1c pont de Dunkerque a Furnes a ia Vente, au plus oiïrant et dernier enchérisseur des Embarcations désignées ci-après ainsi que leurs Chargerncns, saisies par les Employés de la susdile Administration. t.° Le Bateau non couvert le 3. Pierre de la capacité de 4° tonneaux. a.° Le Bateau non convert le bon Garpon, de la capacité de 45 tonneaux, et ce avec leurs Agrès, consistant en Voiles, Cordages, etc. 3.° 73,000 kilogrammes Pierres de Marne, formant le chargemcnt desdit Bateaux. Le tout aux Clauses et Conditions du Cahier des Charges approuvé et déposé ‘au Bureau du Qeceveur soussigné, oü chacuti pourra dès-h-prc'scnt en prendre connaissance. On pourra examiner les Bateaux et les Marchan- discs précités k l’endroit de leur situation, prés le pont de Dunkerque A Furnes. Le Receveur, A. MAES. A Furnes, 1c 18 Septembre i844- AVEC LEUR CHARGEMENT, Coneistant en Pierres de Marne saisis en Douanes. BELANGRYKE N1EUJV1GHEDEN DUITSC11LAND. Berlyr, 14 september. Den 12 dezer heeft men te Munscben het hoofd gegoten van het kolossael standbeeld van Bavaria (Beijeren), dat zes-en-zestig voet hoog zal wezen. Circa honderd vyftig cente- naers gesmolten metael is met een geratel als dat van den donder in den vorm geloopen. Eenige minuten dacrna erkende men, dat de bewerking volkomen gelukt was. ENGELAND. Londen, 26 september. O’Conneel heeft bet bed op hetwelk hy in den kerker van Richmond sliep, naerzyne wooning doen brengen, en door een geheel nieuw vervangen. Den bevryder heeft ver- klaerd, dat hy bet bed zyner gevangenschap als een eeuwig gedenkteeken voor zyue kin deren en nakomelingen wilt bewaren, FRANKRYK. Paars, 26 september. De tenten zoo wel als dc beruchte zonne scherm welke na den slag van Isly den bi.it onzer dapperen zyu geworden zyn den tg te Toulon aengek men en worden hiertegen het einde der maend verwacht. BELGIEN. Brussel, 27 september. Den minister van binnenlandschc zaken beeft de gemeente-besteuren doen verwittigen dat het niet meerzal noodig zyn voor 1845 eenen hyzonderen budjet der ontvangsten en uit gaven van het lager onderwys op te maken en dat er genoegzaem aen den eisch der wet voldaen is met die uitgaven in den gewooneu budjet der gemeente te brengen. De bestendige deputatie van den provin- tialen raed, ’al, by bet vaststellen dier ge meente-' egrooting het bedrag der hulpgelden bepalendes noods aen de gemeenten toe te slaen voor de uitgaven van het lager onderwys. Veurne, 28 september. De gesteltenis van onzen toren is nog altyd de zelve, ofschoon een-ider verlangt naer de herstelling van hei ucrweik welkers onthei mg voor cen-ider zeer mueyelyk valtdoch er wotd vastelyk gesproken dat in den loop der toeko mende week het kruys en den haen zullen ge- plaetst worden. -In onzenvorigen nummer hebben wy gemeld dat’er ceue meyd van Adynkerke, betigt van kindermoord alhier in hechte his was gebragt en nu mogen wy melden dat zy zelve dc plaets toewyzcnde waer zy het verborgen had, door de gendarmerie daer by gelcyd is geworden, en waerlyk het slagtoffer gevonden hebbendezyu dc beyde heeren vroedmeeslers die. tot dies aldaer géropen waren, in de onmogelykheyd geweest te kennen of het kind levende of dood begraven is geweestdaer na is zy weder in ons gevang opgesloten geworden. Men sehryft uyt Nieuport De inhuldiog van 's Graven-Sas heeft hier zondag den 32met grooten luister plaets ge bid in de tegenwoordigheid der burgeriyke en- mi litaire overheden. De burgemeester onzer kt id beeft, na het ieggen van den steen, het zilveren truweel dat daer toe gediend heelt aen de princen ten geschenke aengeboden. Voor wat de feest aengaet die ter dier ge- legentheid in die stad plaets heeft gehad zyn wy niet aenzogt geweest daer af melding te maken, tnaer wy raden de nieuwsgierige hun tot den Standaerd van Brugge te wenden daer in zullen zy een wydloopig verliael vinden daer iu zullen zy lezen dat, buyren alle andere schoone dingen, de princen, van aen Loiu- bartsydeaf, dooréeae cerwagt van i5o ruylcis op schoone trekpeerden gezeten vergekyd ge weest hebben etc.etc. Den Inysler die <le Nicuporttiaren aen deze steenlegging hebben getragt bytehii ngeti is, volgens ons, meer geweest om eer :<en onze princen te bcwyten als uyt blyd.-cliap veor het nieuw sas, want dit word gemaekt om de schepen tc konuen versassen, terivyl hel oud Donderdag 3 October i8{ ten een ur« na tnildag in dc herberg hel tstadhuyi te Loo, tal gebeuren de openbare verknoping, in een* enkel zitting en zonder uytstel Van 3hect.3t ar. 6 cent. (ol5gcm. 67 roed.) Maeygras, gelegen iu >lc gemeente van Merkem, zuyd-oost by dc Kno, ke of Colette-brug ge- Lruykt door Ludovicus Soenenzoon van Joannes, landbouwer te Langctnarcqmet pagtiegt tot 11 November 1846, verdeeld iu 1 twee koopen. 1 Koop. Groot een heet. 54 ar. 5o cent, (of 3 gem. 24 roed.), by cadaster sectie A, 36o, 370 en 373, palende oost mevrouw De Carninen den Eggcieu-dilfzuyJ het Buteel van VVeldadigheyd van Mcrkctn, de weduwe en kinderen Franciscos Bou'semaere te Loomevrouw De Carnin, en joufl’ruuw Anna Van Steenkisle, te Brugge, west do wed. en kinderen Boussemaere, mevrouw De Carnin en dc kinderen van den h< er Felix Dc Ghelcke te Ypren, noord den heer ridder De Coniiii k te Merlem, en mevrouw Dc Carnin. 2 Koop. Groot 70 ar. 70 cent, (of 1 gem. 180 roed), by cadaster sectie A, n.* 35o, verbappende op de west-zy.fepalende oost mynheer den ridder De Coninck en den heer Vandc Stichele, te Ypren, zuyd mevrouw Vatidcn l’eereboomte Yprenwest den heer graef D. Bocarmé, te St Kruys, en noord het Bureel van VVeldadigheyd vau Loo, gebruykt door Hu hortus Le Roy. De twee koopen zullen ook hy verzameling gevtyld zyn. Conditiën en tytels by den notaris FLOOR te Loo, inlichtingen tc bekomen by den notaris COMYN, tc Langctnarcq. au i5 BUREAU DE IURNE5. Openbaer te verkoopen. BEZETTE RENTE, 1 1 Koop. Eene eeuwigduerende en losselykc Rente, l< r hoofdsom van 353g francs68 ccnti- inen ten intreste van 4 p. °/o by jaere, val lende 28 Junius, alznu ten laste van sicur Josephus Declcrcq, baes mctsenacr, woonende binnen dc stad Dixmudein eersten rang ge- bypothekeerd op een VVoonhuys, appcndcnticn en dependentiendoor den reutgcldcr ge bruykt staende en gelegen binnen dc stad Dixmude, aen de noord-zyde van dc Wcst- stractc, palende oost ’thuya van de weduwe en kinderen Vanoverbckc, van westen dc passagio leydende van do West-straet naer dc Stads-vaerd. Het bypotbeék-rcgl op dc goed is behooilyk ingeschreven en den tylel der Rente bcboorlyk vernieuwd. Ingestcld 1900 francs. HUYS EN ERVE, te Steenkerke. 2 Koop, Ten zuyd-cynde der dorpplaets van het gemeente van Stcenkcrkc een schoon grriellyk Huys alsnu gebruykt in twee woonsten, tncl dc Erf daer medegaende, voor-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1844 | | pagina 3