:1 VERKOOPING HOFSTEDE, in het opeubaer te verkoopen, TE BEKEREN. T E LOO. 3 4 T E PACHTEN, Slaende en gelegen achter oneen bureau. Zich te adicsscéieu by dco dt tikker dezer Beoosten icyland noord by de stad door Jacobus De Vriere, i OPEISBARE VAN BOSCH.TAtU.lE EN BOOMEN, waer onder GROUT EN GERIEFELYK STAL van stonden aen 9 3 i</em. |O idem. 11 3 idem. hem, gebruykt door Joannes Bullliézuyd den zelven Ameloot-Vcndeiibroucke, en west Lc* dischland van Loo. Derden Koop. Benoorden' acn de voormelde Uytdreve, den number van. een hectare 67 aren 5o centiaren (3 gem. 348 roeden) zaeyland, ten dry parlyrn zyiide aen elkanderen, bekend n.a4^7> 4-*^ fn 45y, strekkende zuyd en ndord, abouteérende oost nacst ’tzuyden acn de landen der hofstede van den heer De Cae, burgmeester teGyvcriuc- hovc, gcbruykt door sieur Louis Dedullen; co naest 't noorden aen koop q, west koop 4, en noord aen’toosten koop 5, en naest 't westen kóóp 5. pitrimonieele I idem. 3 idem. 13 3 idem. i3 3 idem. 3 idem. 3 idem. 16 3 idem. De gene die we'nkclien van de zelve bootten te koopen kóitn'i'ii die tir plaets glen be- Kavels. 3 1 wilg, 1 olme. Pollinchove. Op eene party zaeyland, gebruykl door Ludovicus Rosier, langst den Burgweg. 8 1 idem. 9 3 idem. 10 2 idem. 11 t idem. 13 1 'idem. t3 3 idem. kóopénKotiné'u die tir plaets glen be- zigtigen, cu Inin ten tó'orirydcii dage en uere laten vinden in hel Sladhuys te I.OO 11' 'Vaer de verknoping'tal gebeuren, op tydvan betaling tot 1 Julius l8.{5, 'mits te stellen hègoede en bekende borg, en de gesvoo,lC bèsprcken dadcljk te Voldoen. 4 1 olme. 5 1 hollander. Op eene party zaeyland gebruykl door de weduwe Engclbcrtus Morlion. 1 3 eyken. 1 3 3 idem, ytlveringhem. Op het landgebruykt door Van Rysicl by den Klareu-wal. 1 3 5 olmen. Op het land gcbruykt door Pieter Popeye. 1 t eyke. Nog Pollinchove. Op de landengebruykt door Carolus De- langne, by den Giocnen-bootngacrd, toe- beboorende hel bureel Van Weldldigheyd van St. Ricquieri. 1 1 olme. 3 1 idem. 3 1 hollander. Nog Loo. Op eene party xa v ooit yds gebruykl nu dour sieur Snick. i 3 wilgen. 3 A idem. 3 j idem. 4 5 idem. 5 5 idem. 6 8 idem. 6 idem. 8 '4 idem. Dondetdag 33 Januarius 1845, ten een ure na middag, inde herberg het Stad buys te Loo, cal gebeuren de openbare verkooping van de naeschreven Bosch-tailhe Plantsoenen en opgaende Boomen. Gemeente Loo. i.e De taillie oud zes jaren, zich veel hoepelhout bevind, vau Eencn bosch groot 3 hectaren 18 aren 5| centiaren of 5 gemeten), geuaemd de Diesche-vloge gelegen langst het Oudclaud- straetken. 3.* 4’ eyken en 3 esschen plantsoenen, staende op den zelven bosch. 3* BOOMEN. Loo. Op eeriè pitty zaeyland gebntykt door Carolus Vandenbrouckc langst bel Clamcras- straetken. Kdvelt. I 3 olmen. Kierden Koop. Bewesten aen den lest-voorgoenden koop, en benoorden aen de voorzeyde Üyldreve, twee partyen Zaeyland nevens elkanderen, samen groot een hectare 6; aren 30 centiaren (3 gem. 226 roeden) bekend n.“ 460 en 461 strekken de oost en west, abouteérende west naest 't tuy- den de zelve hofstedelandeu van den heer Beke-Beke, en naest ’t noorden aen d’hofstedc- landen van den heer Leopold Merghclynck, Ie Ypren, gebruykt door sicur Joanucs-baptiste Dcschuttelacrc, cn noord knop 5. Kyfden Koop, Benoorden aen de koopen 3 cn twee par- tycn zaeylaud aen elkanderen, urnen groot twee hectaren 91 aren 3o centiaren, bekend n.M 453 en 454, makende eene byna vierkante party, abouteérende oost koop 6, west vincent Roose, te Lcysele.de weduwe Scnésael, te Gbyverinc- hovc, cn degeteyde beeren Bekeen Mcrghilinck en noord aeu de hofstedelanden van de kinderen Zoete, gebruykt door sieur Joanucs-baptiste Zoete, en propricteyt van den heer Joseph Dclaroière te Brugge, gebruykt door dito Roosc. Zeiden Koop. aen koop 5, benoorden aen koop 3, twee acn elkauderhoudende partyen zaeyland, zamen groot 3 hectaren 18 aren jo centiaren (4 gem. 399 roeden)bekend n.** .{55 cn 456, hebbende de zuydcrste party echen grooten Waterput by deu 1100rd-west-hoek.cn een an deren grooten waterput, ten middeu der oosl- zyde, abouteérende oos) nacst 'l xuydcn koop 7, eu naest *1 noorden cn noord aen de landen der bolstede vau dito kinderen Zoele. Zeventien en lesten Koop. Beoosten acn de koopen 3 en G, eene party zacj land, groot een hectare 9 aren 80 centiaren (3 gein l5a loeden) bekend n.* 3ia, strekken de oosten wist, abouteérende oost cn zuyd de xelve bofsledclaiiden vau den lieer burgmeester De Cat, eu noord.de gonne dito kinderen Zoete, De pariyen Lands bekend onder de nummers 331, 454i 455, 45G cn 4^?> hebben zonder ver gelding tol in der ceuwighcyd vrye passagie door do lauden der hofstede van de ktudcrcn Zoete, tot 111 de Stavele-stract. Deu ko ’per van den koop, zal ten eeuwi gen dage tonder indemnileyt lybcr passagio moeten geven acn deu kooper der party n.** 453, deel van den 5 koop tol acn de uytdrevc dezer Hofstede. Deze Hofstede word verkogt kragtens reg- férlyk octroy, door het ambt van den Notaris BOSSAERT, te Gliytcriocbovc en ten overstaen van den heer Viederegter van het kanton van tlaringbe, daer toe acngesteld. Het Collier van voorwacrden, de Eygendoms- bewyzen enka.it berusten, telks inzage; ten Coinpioue van geoaemden Notaris BOSSAÉRT cu alle inlicluiugen xyn te bekoomen by deu Nutaiis I'LOOK, te Veurue. Maenda^ 16 december 1844 la' gebeuren den INSTEL, cn macndag 3o der zelve maend december xal overgegaen wezen tol den O V ER- SLAG, tonder uylstel, telkens ten twee uren uaer nocne, ter Herberg het hof van Brusself bewoond door bacs dmelooi, staende ter dorn- placts van Bevcrcn, der naerschreven Hofstede.’ GEMEENTE VAN LEYSELE. Binnen de gemeente van Lcyscle, in den Nieuw-tnculenboektusschcn de Leen- en Stavele-straeten, en weynig noord-west van de herberge den Heveren-eyke, eene behuys le, bescheurde, beslaldecn beplante HUES 11DE, groot in het geheel volgens de Eygendoms- bewyxcn, 15 hectaren 46 aren 35 centiaren (35 gem.97 roeden), eu volgens plan cadastral sectieC, n 3to, 3t3,453,454.455,456, 45y, 458,459.460.461, 531, 5*3,533, 5-14. 5a5, 5a6, 537, 538, 531 cu 54i, maer 15 hectaren 13 aren 83 centiaren, (34 gem. tj5 roeden), begrepen een parceclken Zaeyland groot 2 aren 3scentiaren (16 roedjop het plan niet bekend, liggende van zuyden a^n de Uytdreye, tgo xioord-oost-hoeke van den Boomgaerd respec- tivelyk dezer Hofstede, cn ten noord-eynde eender party xaeyland behoorcude aeu deu disch van Gyverinchovc. Bewoond cn gcbruykt door sicur Eranciscui 'jimeloot-Kandebrouche, met pagt tot lesten September 1855, mits eene jaerlykscbe pagtsóm van 1034 fraucs 38 cent., bovcu.de grondlasten cn voorwacrden gediegen by de daer vau be- notariale pagtcedels. Verdeelt in de volgende zeven koopen, me regtvan verzamelingen. Eersten Koop. Alle de Huyzmgen, Scheure cn stallingen dezer Hofstede, cn dc hoevcclheyd van, begre pen het parceclken op het nlan niet bekend, 5 hectare'26 aren 3 céuliareu 12 gem. 5 roeden) onder Grond van Gebouwen cn Hofplacts, byna rondsom bewaldUytdrcve, Hovcnicrhof, JBoomgaerdco Zacylanden liggende al bczuydcn dc zelve Uytdrevc, bestaende in tien partien, be kend u.M 3to,52t,522,5a3, 524,5x6, 337, 5a8 en 541, wacraf de bcschryving volgt Alvooreu 33 aren 3 centiaren (t5i ropjcuyt nakende tot 19 aren 70 centiaren (i3^ (oe den) de Uytdrcve, dezer Hofstede, loopendc v.m westen oostwacrts tot iu de Stavclc-siraet .be- kend n.° 310, en lot 3 aren 33 eenti ren (16 roeden) over het gemeld parccc'lkcn op het plan niet bekend. En 2.* bezuyden dc gemelde Uytdrcve, de Isoeveelhcyd van 5 h«ctareu 4 »rcn 11 gem. 154 roeden) Grond vau gebouwen, Hofpkci», Hovenierhof, Boomgaei d en Zaeylaqdcn, teo q acn elkanderen houdende partien, bekend n.*r 511 tot en niet 5x8 en 541, abouteérende oost naest ’t noordc ons vuot gaend parceélkert, in het midden den disch van Gyvcrinchove, cn nacst ’tuydcn Sr. Aincloot-Vaudcnbrouckc vonr- xioctnd, zuyd naest ’t nosten aen de hofstede- landen vin den heer Iweins-Desimpel, te Ypren, gebruykt door sieur l’ieler Neiidl-Carney, en naest't westen Zaeyland aen sicur Franciscus Van Houttc, te Lcyscle, gebruykt door sicur Joannes Ncuvillo, west aen de hofstede Goden Van den heer Beke-Beke, te Ypren, gcbrnyk door dito sicur Neuvillc, cn noord aen de zelve Uytdrevc. Tu'eeden Koop. Bezuyden aen de gcuaemde Üyldreve, en oost Van den voorgaendcr. koop, alleenlyks twee partienLands van dedissclien van Gyverinchovc cu Loo daer tusschen, een partyken xacyland, groot 3G aren 3ocentiaren (2.49 roeden), bekend n.* 531, strekkende zuyd cn uoord. abouteéreu- dc oost acn hel bebouwd kctkeland vau Vinc- 1 3 eyken. 2 1 idem. 3 1 idem. 4 2 idem. 5 1 idem. 6 l idem. j 1 idem. party zaeyland gebruykt door de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1844 | | pagina 2