1214 Zaterdag 13 Januari 1849. lilll STAD VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. Openbare Verkooping In enkele zitting II U Y S, GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN Ter zelve gemeente, 4 ADVERTENTIE - BLA® t i liet Advcrtcntie-blad Do prys van timen per reik De minst» inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer. Men schryft in dc MIWERVA vooralle som men by B. Vermeescu, te Dixmude,die agen ten vraegt. Deze Maetschappy is allerloffe- lykst voor alle ouders tot welzyn hunner kinderen. Het voorschreven hofstedeken is gebruikt door Ignaes Devloo met regt van pagt voor hel loopemlc jaer. 4 koop. Een parceél Zaeilandgroot 02 ar.' palende oost de zaailanden van de heeren Dubois, te Rousselaerc, van ple kinderen Goemaere en het bureel van weldadigheid van Westvleterenzuid zaeiland van sieur Card Bulstraente Westvlctcreuwest de Ji. Pottebeke en zaeiland van dewed. Lecomte, en noord de heeren Dubois. Gebruikt door de weduwe sleur Jan- Bapt. Baes niet regt voor het loopendejaer. 5 Koop. Een parceél Bosch met het hakhout gescholen van 0 jaren plantsoenen en ander houtgewassen, groot 61 aren 80 centiaren, makende oenen dryhock, pa lende noord-oost bosch van de kerkfabriek van Westvleteren zuid ^oost de Zwynland- straet, zuid-west bosch van Sr. Louis Duprez, Zynde deze g< tc Crombekt7, noord-west dc Calle-straet. r ,'volgondu koop. Niet verhuurd. zullen ,no5on v‘ 1! on lesten. Koop Een ander parceél Bosch, groot 52 aren 60 centiaren. met het hakhout geschoten van vier jaren, plant soenen en and houtgewassen, palende oost sieur DeCnoop te ■'cstvleteron, zuid myn heer Malou-Va.. npeerebooin, west de familie Ghyselei;tc Oeren, en noord sieur Cardinaelte Westvletercn. Ook niet verhoerd. Conditiën en ty telen ten kantoorc van den notaris FLOOR, te Loo. Schoon HOFSTEDEKEN, zaeiland en uosscuen, te II estvletercn OPENBAEK TE VKRKOOPEN. Dynsdag 0 Februaries 1840, een ure na middag, in de herbergc bewoond door do weduwe sicur ButayeteCrombeke, in de dorpplaet», zal gebueren dc openbare ver knoping in ccne enkel zittingvan de naer- schreven goederen. gemiento JUestvlelercn. Een wel-betimmcrd IIO F ST E I) E KE N gelegen by hetgehugtedeKruishraete, groot onder hofplaatsboomgaard gras en zaei land tot 4 hectaren S3 aren 16 centiaren en volgens cadaster 4 hectaren 71 aren i>6cen tiaren, verdeeld in 3 koopen met reserve van accumulatie. 1 koop. De llofplaets met alle de Gebouwen en 3 hectaren 86 cent, onder huisgrondlio- venierhof, boomgatrd en twee parceélcn Zaeiland van oosten daer aen, palende (oost boomgaerdjFrancis Dccock en consoorten, zuid de zaailanden van dito Decock en van de kindersGoemaere, tc Alvcringhemwest de Calleslraet, en noord de zaailanden van sieur Mallebranckc, te Poperinghede we duwe Lecomte en Anna-?laria’Cardinael. 2 koop. Ecne partic wacr van het zuidcind boomgaard is, en het noordeind zaeiland groot 84 aren 70 centiaren palende oost den volgenden koop, zuid en west de Calle- straet en noord den voorgaenden koop. 3 koop. Een parceél Zaeiland (groot 86 ar., palende oost zaeiland van de kinderen Goe maere, zuid de Callcstraet, en noord den eersten koop. •I. Men Letaeld 12 ccn- Zal. plaels hebben dynsdag 23 Januariua 1849, ton twee ure na middag, ter ge meente IVulpen op den dgk, ter herberg de Kroon bewoond door sieur Dominicu* D’haencn, Van twee zeer naburige partikens allerbest Land in Wulpen, by het dorp eu langs don keiweg, alsook van een gerieflyknieuw Langst dc straat van Wulpen naer Boits- houcke, gebouwd op een partyken Deerink- land waer aen cynspacht zal bestaen voor 27 jaren met vermogen van Decrink te steken, Zynde deze goederen verdeeld in dc dry 11 J>enwaeraf dc twee eerste zullen mogen verzameld worden 1 Koop. Een partyken- allerbest Zaai en l-Iovelierland van 8 aren 98 centiaren (öl 1/2 oude oedenuithjikendê het westelyk gedeelte van o.° 424 der sectie B van hel laetite kadaster, palende aen den keiweg cn aen dc- straet genaamd dan ouden Zeciiyk, gebruikt door bovcngcnaemdea sicur Dominions D’haencn die dezen k' op en den v Igendelkoop aan de liefhebber» aeutoonen zal. 2 Koop. Zu’d-oost en zeer digt van voorgaendvii koop een partyken allerbest Zaeil .id, onlangs grasland geweest, groot 57 aren G. 1-090 2/3 R) naby de gemelde straet en -den keiweg, in do sectie B van ’t gemeld kadaster bekend onder n.° 389 gebruikt door den zelven sieur D’haencn, Deze twee partykens zyn zeer dienstig om te bouwen en don l$ooper zal er van in het y verschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet, 31, tc Veurne, inschryving is 6 francs ’sjaers voor do stad sn omliggende en 7 francs ’sjaers franco mat de voor dn Inplaetsingen. Brieven franco toeterenden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1