1213.) MER STAD VEU'RNE Zaterdag 20 Januari '1840. Boom - Venditie, •I; VET! E-WEIDE ZAEILANDEN, MAEIGRAZEN in BOSSCHEN, Openbaer te Verkoopen TE WESTVLETEREN. PROVINCIE WEST-VLAEN DEREN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. P'AN EN ■01 »rf. id. id. id. 4. 1 10. 4 78 Koopen r» n diggcndo ri. TE P0LL1NCH0VE. by j 3C». k. irc* t/rg voor id, id. ie ia kil- d. d. i. i» i na 7.n k r>i M ■76 38 ■69 hofstede gebruikt door de weduwe llacle- wyn, to weten kavel 1. 2 Olmen. 2. 2 5. 8 6. 3 kavel 6. 4 Olmen. 7. 3 8. 2 9. 3 Schoono 1 hectare 50 aren 10 cent. (3 G. 1 L. 27 R.) zyn gebruikt door de weduwe sieur Pieter- Josephus Capoen, by pachte voor 9 jaren, ingang genomen hebbende den 1 October 1846, aen 135 fr. by jare boven de publyko lasten, zullen ook by vcrzamelinggeveild zyn. Conditiën en tytelen ten kantoorc van den notaris FLOOR, te Loo. Zaterdag 10 Februari 1849, ten een uro na middag, op de landen gebruikt door sieur Pieter Morlion, Comeyne-Roosoen Comeyne- Maes, west van de dorpplaets, Eiken, olmen en esschenwaer onder veel lange klenuners dienstig tot zagen van regelingenen andere werken. Men zal beginnen verkoopen acn kavel 1 op het land gebruikt door sicur Morlion, langst het straetje. Naer dies In do herberg bewoond door Charles Do- qucecker ter dorpplaets van Pollinchove, zal men nog verkoopen de volgende boomen stacnde op twee partien zaeiland gelegen langst het Clameras-straetken nu gebruikt door sieur Pieter-Albertus Brutsaert, en to vooren door Pieter-Ludovicus Wenis, by do id. id. id. id. De liefhebbers konnen deze boomen de venditie gaen bezichtigi 5 Koop. Eon hectare 71 aren BO cent. (2G. 2 L. 76 R.) Bosch, met de taillie ge schoten van 5 jaren. plantsoenen en ander houtgewassen, palende oost de Molle-bcke, zuid bosch van de paters trappisten, west bosch van joull'rouw Billiau, te Poperinghe, en noord dal van den hcerMissclyn,aldaer, Niet verhoerd. Gemeente Lampernesse, 0 Koop. Ecnc Vette Weide, groot 1 hectare 415 aren 90 cent. (3 G. 1 L. 00 R.) gelegen by do dorpplaets, in den. Quae- jonkers-hoek makende deel der Smiskens bekend by cadaster sectie C, n.° 204, pa lende noord-west de weide van Mr. Depenc- randa, te Brugge, noordoost de weide toebe- hoorende sicur Balloy, te Loo zuid den heer Dumontel, te Limoges, en noord do erf genamen Simere, te Brugge. Gebruikt door Carolus-Ludovicus Pieren, landbouwer te Wulveringhem, voor 9 jaren, ingegaen 1 December 1845, aen 135 francs by jare boven de publieke lasten. Nog gemeente IVestvleteren. 7 Koop. Een parceél Zaeilandgroot 82 aren (1 G.2 L. 62 R.) palende oost zaei land van sieur Cardinaelzuid zaeiland en hovenierhof van de kinderen sicur Pieter- Joseph Capoen, west dellofland-straet, noord naer den westen zaeiland van de kerkfabriek van Westvleteren, enaldaer naer den oosten den boomgaerd van Pieter Capoente Oostvlcteren. 8 Koop. Een ander parceél Zaeiland groot 52 aren 50 cent. (G 1-58 R.) palende oost weide van sieur Cardinaelzuid weide van den heer pastor Pillaert en coesoorten, West zaeilanden van Joanna-Thcr. Capoen en van het bureel van Weldadigheid van Westvleteren en noord Sr. Jacobus Capoen. 9 en lesten Koop. 15 aren 60 centiaren (0G. 1 L. 07 R.) Vlogo, palende oost naer den noorden en van noorden de weide van sieur Cardinaeloost naer den tuiden en van zuiden de weide van sieur Jacobus Capoen en west met de Gilde-dreve aen de weide van den heer pastor Pillaert en consoorten. De koopen 7, 8 en 9, te samen groot de venuuie gaen bezichtigen. Optyd van betaling tot 1 Julius 1849., mits te stellen begoede en bekende borger# hot gewoon gereed dadolyk te voïdoeir. vsrschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckebocr, Ooststraetn.° 31, to Veurne. inschiyving is "0 francs ’sjaers voor do stad en omliggende, en 1 francs ‘sjaers franco mot de post. Men botaeld 12 cen- l)e minste inplaetsing betaell 50 centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever desor. Macndag 19 Fcbruarius 1849, een ure na middag, in de herberg do Kruis-straet te Westvleteren, Zal gebueren de openbere Verknoping in cone enkele zitting, van de naersehreven goederen. Gemeente IVestvleteren. 1 Koop. Een hectare 11 aren 60 centi aren 2 G. 1 L. 65 R.Boomgaerd, palende oost huisgrond en hovenierhof toebehoo- rende sicur Jacobus Capoen, zuid de Potte- straet, west den volgenden koop en zaeiland van sieur Joseph Cardinael, en noord zaei land dito Cardinael. 2 Koop. 49 aren 80 cent. (G. 1-41 R. Zaeilandpalende oost aen koop 1, zuid de Potto-straet, west zaeiland van sicur Capoen. cn noord sicur Cardinael. 3 Koop, 76 aren 40 cent. (1 G. 2 L. 24 R.) Weide, palende oost de zaeilanden toe- bohoorende do kinderen Pieter - Joseph Capoen, sieur Jacobus Capoen, en den heer Vandewynckel, zuid hel bureel van Wel dadigheid van Westvleteren, west en noord de Hollandbcke. De drie voorenstaendc koopen, gebruikt door sieur Jacobus Capoen, voor 9 jaren, die ingegaen zyn den 1 October 1848, de twee eerste jaren aen den prys van 183 fr. 45c. en'de zeven laetste jaren aen 191 fr. 14c. wederzydiglyk boven de contribution, zullen ook by verzameling aangeboden zyn. 4 Koop. 46 aren 30 cent. (G 1-17 R.) Maeigras, palende oost maeigras van Julio Capoen en van d heer Carton-Dewynezoele zuid maeigras van den heer Deflorizoone, west de Heide-bekc en noord Sr. Cardinael. Gebruikt door Carolus Vandenbussche, molenaer te Poperinghe, voor 9 jaren, inge gaen den 1 October 1842, aen 02 fr. 50 c. by jare, boven de contributicn. Eet Advcrtentie-blad De prys van 1 timen per reik voor de Inplaclstngen. Blieven franco toeterenden k- •n d, r

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1