Zaterdag 27 Januari 1849. MER STAM VEURNE PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. Boom-Vendilie Van een Huis GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. FA N EN sn, ui -6* -25 .00 OPENBARE VERKOOP1NG en ao ADVERTENTIE - BLAD voor do stad en omliggende cen~ bons jr»- cent eet. ik. tra» Schoone Te Stavcle. id. id. kil. id. id. te, in ir. Ie» i. i o* ■o, P- Ic* rt, te pc -10 .’$0 urt: na de hcrberge bewoond door de de Schoon HOFSTEDEKEN, Z A E I L. A N D EN UOSMCUEN, te Westvleteren OPENBAER TE VERKOOPEN'. Dynsdag 13 February 1849, ccn nre na middag, op dc Hofstede bewoond door de kinderen Depypcr, by het Stavcle-hoekje 92 Koopen Alderhandc speciën van Roomcn, waer onder veel hollanders terdikte van 2 meters dienstig voor timmerhout, en veel zagt brandhout voor brouwers en bakkers. De vergadering in de leege grazingen. Optydvan betaling tot 1 Julius 1849, mits te stellen begoede en bekende borg, on het gewoon gereed dadelyk te voldoen. Pottebeke en zaciland van de wed. l.ccomto en noord de hceren Dubois. Gebruikt door de weduwe sieur Jan- Bapt. Baesmet regt voor bet loopende jaer. 5 Koop. Een parceél Bosch met het hakhout geschoten van 6 jarenplantsoenen en ander houtgewassen, groot 61 aren 80 centiarenmakende eenen dryhock, pa lende noord-oost bosch van de kerkfabriek van Westvleteren zuid oost do Zwynland- strnet, züid-west bosch van Sr. Louis Duprez, te Crombeke, noord-west do Calle-straet. Niet verhoerd. 8 en lesten Koop Een ander parceél Bosch, groot 52 aren 60 centiaren, met het hakhout geschoten van vier jaren, plant soenen en ander houtgewassen, palendo oost sieur DeCnoop, te westvletcron, zuid myn heer Ma!ou-\andcnpcerebooinwest do familie Ghyselente Oeren, en noord sicur Cardinaelte Westvleteren. Ook niet verhuerd. Conditiën en tytelcn ten kantooro van don notaris FLOOR, to Loo. Dynsdag 6 Februaries 1849, een middag, in i' weduwe sieur Bulaye te Crombcke in dorpplaets, zal gebueren de openbare i Loopingin eene enkel zitting, van de naer- schreven goederen. gemeente Westvleteren. Een wel-beti ininerd 110 F ST E I) E K E N' gelegen by het gehugte deKruisstraetegroot onder hoi'plaets, boomgaerd gras en zaei- land tot 4 hectaren 38 aren 16 centiaren en volgens cadaster 4 hectaren 71 aren 56cen tiaren verdeeld in 3 koopenmet reserve van accumulatie. 1 koop. De Hoi'plaets met alle de Gebouwen en 3 hectaren 86 cent, onder huisgrond ho- venierhof, boomgaerd en twee parceélen Zaciland van oosten daer acn, palende toost boomgaerd'Francis Decock en consoortcn zuid de zaeilanden van dito Decock en van de kindersGocmacre, te Alveringhem west de Callcstraet, en noord de zaeilanden van sicur Mallebrancke, te Poperinghe, de we duwe Lecomte en Anna-Maria, Cardinael. 2 koop. Eene partie waer van het zuideind boomgaerd is, en het noordeind zaciland, groot 84 aren 70 centiaren palende oost den volgenden koop, zuid en west de Calle- stracten uoord den voorgaenden koop. 3 koop. Een parceél Zaciland 'groot 86 ar., palende oost zaciland van de kinderen Goe- maerc, zuid de Callcstraet, en noord den eersten koop. Het voorschreven hofstedeken is gebruikt door Ignaes Devloo, met regt van pagt voor het loopende jaer. 4 koop. Een parceél Zaciland groot 62 ar. palende oost de zaeilanden van de heeren Dubois, te Rousselacrevan de kinderen Goemaerc en het bureel van weldadigheid van Westvleterenzuid zaciland van sieur Carel Butstracn, te Wesivletereuwest de Ten twee woonsten, met Etve en SCHULDVORDERING, te Watou. Maendag 29 Januari 1849, ten twee uren naer noene, ter herberg den Leeuwge houden door baes Deblockstaendc ter dorpplaets van Watou Zal overgegaen worden in eene zitting, zonder uitstel, met de openbare verkoo- ping van Gemeente Watou. 1 Koop. Ter dorpplaets der gemeente van Watouin de Vyfhoek-straeteen Huis ten twee woonsten met voordere geriellyk- hedenen stal daer agter, benevens 1 are 69 centiaren (12 roeden) inedegacnde erve, Lekend by plan kadastral sectie Anum mers 391 en 391 bis, abouteérende oost aen eene oude doeldrevc, liage af, zuid huis aen Casimirus Kesteman, west de Vyf- hoek-stract hier af en noord huis aen Fran- ciscus Lieven. Gebruikt en bewoond door sicur Joannes- Bartholomeus Debcerende wed. vanJudocus Millevilljj. Dit hms zal ten acnzoeke der liefheb bers in twee koopen aangeboden worden. 2 en lesten Koop. Eene wel bezette Schuldvordering ter hoofdsom van 1300 fr. cisebbaer den 24 Mei 1851 intrestende aen 4 1/2 'sjaers telkens vallende 24 Mei ■jlidnirelyk verkend door Pieter Vanuxem en Joanne-Therese Danes en zyne vrouw, brouwers en herbergiers te Watou, en thans ten laste van Eranciscus Labey, bezitter der hypotheek. Deze verkooping gebeurd by licitatie, krag.ens rcgterlyke toelating, door het ambt van den not. BOSSAERT, te Gvverinc- hove, en ten overstaan van den heer Despot, vrederegter van liet kanton van Ilaringhe. De vcil-cmididien en cigendoms-bewyzen berusten ten cmnptoire van den genaemdoii notaris BOSSAERT. Allo inlichtingen zyn ook te bekomen - t<n comptoire van den notaris DECOQK, te Watou. Het Advcrtentie-blad, verichynd wekclyks den Zaterdag, bg P. Ryckeboer, Ooststraetn.« 31, to Veurno. De piys van inschrijving is 6 francs ‘sjaers voor do stad en omliggende en 7 francs 'sjaers franco met do post. Men betaald 12 timen per reik voor de Inplaetsingen. De minste inplaetzing betaalt 50 centimes. Geld et» Brieven franco lootezendon aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1