Zaterdag 3 February 1849. STAB VEURNE BER 1217. (N PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. 0 HET ARRONDISSEMENT. KA N GEHEEL EN :ha* nne ■r NTIE - BLAD ADWH Het Advertentic-blad cen- den Uitgever deter. licet- ,ak. itr«* it'd# eg leidende Vync- ,7' kil. id. id. non nd- 7 id. 1 id! P- lcr«- 1-11 5-51 j-SO 5-21 1-118 )-00 tn. o> mi no hier half medegacnde, van westen naer den tuiden den eerstvolgende koop op half wal gracht buiten den cyngel, van westen naer den noorden den vyfden koop op half splet gracht, too dien nu bestaet, van noorden boomgaard aeu den notaris Cuvelier, van oost, ii de 2 voorgaenden koopen. 4 koop. West naer den zuiden acn den leslvoergacnden koop, de hoeveelheid van 1 hectare 17 aren 02 cent, bew.dde llofplaets met hovenierhof daerin, booingaerd on cyngelen rondom dezelve hofplaets, met allo de gebouwen eener hofstede er op staende, bekend den grond per kadaster sectie A, ii.” 8889, 90,91 en 92, palende van zuideu het Torreele-straetken hier half medegacnde, van westen den 6 koop, ten noord-westhoeke den 7 koop, van noorden den eerstvolgenden koop en van* oosten den voorgaenden koop, scheidende van westen noorden en oosten op halfwalgraeht buiten de cyugelen. tókoop. Noordaen den lestvoorgaenden koop, de hoeveelheid van 67 aren 71 cent. Zaeiland, bekend per kadaster sectie A, n.’ 87, palende van zuiden den lestvoor- gaendcn koop op half walgracht buiten den cyngel, van westen den 7 koop op half spletgracht, van noorden boomgaerd aen den notaris Cuvclicr, van oosten den derden koop op half spletgracht zoo dien tegen woordig bestaet. 6 koop. West acn den vierden koop, 85 aren 16 centiaren Zaeiland bekend per cadaster sectie A n.° 93zynde een parceél zuid cn noord strekkende, palende van zuiden het Torreele-straetkenhier half medegacnde, van westen en noorden den eerstvolgenden koop, van oosten den vierden koop op half walgracht buiten de cyngelen. 7 koop. West en noord aen den lest- voorgacnden koop, de hoeveelheid van 1 hectare 63 aren 48 centiaren Zaailand, be kend per cadaster sectie A, n.” 71, 72 en 94. zamengesteld eerst uit een parceél, strekkende zuid en noordpalende van oosten den voorgaenden koop, van zuiden t’Torreele-straetken hier half medegacnde, van westen zaeiland acn sicur Ludovicus Moeneclaey, van noorden het volgende. Schoon HOFSTEDEKEN, Gelegcnfbinnen de gemeenten* Vt.vciiïm en llocTnr.M, mitsgaders HUIZEDEN VERDERE GEBOUWEN, Binnen dn geztide gemeente Vijnchem, Openbaer-te Vcrkoopen. Dynsdag 29 February 1849, om twee uren na middag, in d’herbergde Kroon, bewoond door sieur Joanncs-Baptistc Dcwyndt, op de dorpplaets van het gemeente van Wul- veringhein, zal geburen den Ihstel cn donderdag 1 Macrt daer naer, ook om twee uren na middagin d'herbergc het gouden Hoofd, bewoond door Sr. Charles Provoost, binnen de gemeente van Vynchcm, zal gebaren den Absoluiten Ovïrsl.vg zonder uitstel, van de volgende Goederen. Gemeente Vynchtm. 1 Koop. Binnen dc gemeente van Vynchemverre noord-west van de kerke, noord-west van het gehugte het gouden Hoofd de hoeveelheid van 87 aren 99 cent. Zaeiland, ten twee parcéelen, bekend per cadaster sectie A n.” 83 en 84, strekkende oost cn west, palende van oosten den steen weg leidende van het gouden Hoofd naer het Zwaantje, van zuiden zonder gescheld zaeiland aen don disch van Wulveringhem van westen icgens den derden koop op half gracht, van noorden den eerstvolgenden koop ook op half gracht. 2 koop. Noord aen den voorgaenden koop, de hoeveelheid van 88 aren 87 cent. Zaeiland, bekend per kadaster sectie A, n.” 81 en 82, palende van oosten den steen weg leidende van het gouden Hoofd naer het Zwaantje, van noorden zaeiland" aen den notaris Cuvclicr, te Veurne, van westen den eerstvolgenden koop op'half gracht. 3 koop. West acn de twee voorgaende koopen,cene party genaemd het Langestuk, strekkende zuid en noorddies het noord- einde Zaeiland en hetzuideinde Grasland is, groot 72 ar, 67 c.bekend per kadaster sec. A, 86[palende zuid het Torreele-straetken, i z’ 3 94 n Z» 75' ft i 3’ ,3 U iH l9 6 6<> 8 8 0 Tiet Advertentic-blad, verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckebocr, Ooststraetn.° 34, te Veurne. De pnjs ran inschrijving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggendeon 7 francs ’sjaers franco mat de post. Dien betaald 12 timen per reik voor de Inplactsingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. En ten tweeden uit twee parccélen noord aen het voorgaende, te zamen oost cn west strekkende, palende van zuiden den voor gaenden keop, het voorgaende parceél en zaeiland acn sieur Ludovicus Moeneclaey, van westen en noorden zaeiland aen den notaris Cuvelier, van oosten den vyfden koop,ten zuid-oosthoeke den vierden koop. Gemeente Houthem. 8 koop. Binnen de gemeente van Rout hem, in do zoogenaamde IIoutliem-Mocre, de hoeveelheid van '70 aren 4 centiaren, bekend per cadaster sectie A, n.’ 307, be staande in eene partie,ten deelc Zaeiland cn ten teele Hooigras, strekkende zuid en noord palende van noorden het Rynkslot der Moeren, van oosten naer den noorden hooiland aen den heer Vandenpeereboom te Kortryk, van oosten naer den zuiden grasland aen de kinderen Ignatius Baeldcn, van zuiden naer den oosten land acn do weduwe en kinderen Maryn, te Houthem, van zuiden naer den westen land aen den heer Lafrance, te Bergen, van westen hooi land acn mevrouw dc douairière De Ruescas. De voorenstaende acht koopen te zamen uitmakende een hofstedeken, zyn gebruikt door sicur Franciscus-Xaverius Moeneclaey, een der licitanten, te wetende 7 eerste koopen. tot den 1 October 1853, ten pryza van 414 francs aOcentirnen by jare, en den achtsten koop inaer met pachtregt tot 1 October 1849, ten pryze van 44 francs 50 centimen byjare. Gemeente Vijnehem. 9 koop. Binnen de gemeente van hem op het gehugte genaemd het gouden Hoofd, een onbewoond Huis, geteekend n.’ 2, gebouwd in steen en pannen-dake, samengesteld gelyk-vloers uit twee kamers, keuken, twee vouten, kelder en waterbak, voorhoofdende van oosten op den steenweg leidende van het Gouden-hoofd naer het Zwaentje, palende van zuiden den wagen- niakers-winkel gebragt onder den eerstvol genden koop, den muer hier geheel mede- gaende van noorden naer den oosten alwaer een alhier toebehoorende cn mede to ver- koopen stal i» stacude, iegens de erf toebe-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1