1*218 10 February 1849. Zaterdag DER STAID VEURNE (n o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. EEN II VIS, WEIDE, ln,j HUIZEN ,8’Ï n GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN Ten dienste van Herberg en Winkel, Te Alveringhem. ZAEILAND ek HUIZEN, TE ALVERINGHEM, •te* AWERTENTI ccn- den Uitgever dezer. hec zak lit'*' cti :kt vat net Cl>l WC| iam vat ja*' rnfi >I1U< deft httff n aft eluti Fr«r td :rt' OPENBARE VERKOOPING van ■«- ,3 kil fj. gcmeenc, cn nog van noorden grond van den gezeiden J. Morlion, in cyns gehouden door dito Dclportede hage hier afgaende, en van westan voorhoofdendoop de S.‘ Omaerstraet. Gebruikt door S.r Franciscus Coolenbier; om door den Rooper in gebruik te komen xnst 1 mei 1849, Do Verkooping zal geschieden door 't ambt van den notaris GU1LLIER, te Wulvering- hem,alwaer alle inlichtingen tebekomenz yn Tiet Advcrtcntic-bladverschynd l)o piys van inschryving is 6 fr< timen pee reek voor de Inplactsingen. J)e minste inplaetzing betaelt '50 centimes. Geld en Blieven franco toetczenden aen Openbaar te verknopen binnen Loo. 19 ip. itci*- met agtcrgcbouwcn en 3 aren 93 centiaren erf en bovenierhof daer medegaende, staondo aen de noord-zydo van het Appel-stractken, palende oost het huis en erf van Pieter Blaere, west dat van Pieter Vandcnplasschc, cn noord don boomgaerd gebruikt door sieur Francis Houtman. Gebruikt door Pieter Cousin, by pacht voor 12 jaren, ingegaen 1 .’lei 1842, aen 125 francs by jare, boven de coutributien. De voorwaerden van deze verkooping met do bcwyzen van eigendom berusten ten inzage van do gegadigde, ten kantoorc van den notaris FLOOR, to Loo. Daer zyn ook. allo inlichtingen ten dien opzigto te bekomen, ten kantoorc van den notaris DECAE, te Alvcringhem cn SÏOEN, te Merkem. n r! '4-^ 14-*' H-«; 7-ül 12 Ü-Ü< Donderdag 8 Maert 1849, tweo uren naor middagin hel Stadhuis te Loo Zal gebeuren do openbare verkooping, in eene zitting, van de nacrschrcven goederen. Gemeente Alvcringhem, oost-over. 1 koop. Eene party Weide cn Zaeiland groot 2 hectaren 10 aren 70 centiaren, palende oost naest het noorden als ook ten grooten deele van noorden de landen van mevrouw Lafranco, van oosten naest het zuiden aen maeigras van het bureel van Weldadigheid van Alvcringhem, van zuiden dc landen van de hofstede toebehoorendo mevrouw Derenty, van westen naest den zuiden aen maeigras van Pieter Van Houtte, te Alvcringhem, aldaer naer bet noorden Dominions Nollet, van noorden ten kleinen deele aen don eigendom van Carolus Bruneel en voorders van noorden aen dito Nollet. Dezen koop Leeft vrye passagie over het land van dito Nollet tot op dc Rcningheers- dj k-straet. Van dezen koop, is cr gebruikt omtrent 57 aren door Carolus Bataillic, met regt voor het loopendc jaer, het overig zyndc weiland, is lestmael gebruikt geweest door Carolus Nollet; om handslag met de geldtellinge. Gemeente AlvcringhemVorthem. 2 koop. Een Huis met Erf cn Uovenier- hof, staendo van oosten langst de Loo-vaerd, houdende van zuiden aen het huis van de kinderen Noorenbcrghvan noorden het huis van Pieter Maes, en oost aen den grond van Dominicus Lutsen. Nu bewoond door David Parcyn en ver pacht aen Carolus Straetburg, voor zes jaren die zullen aenvang nemen met eersten Mei 1849;aen 90 francs by jare boven do con tribution. Hog Alvcringhem Dorpplaets. 3 en lesten koop. - Een Huis, ten gcbruikèl van herberg, genaamd het gouden Hooft, Me! Cynsrecht aen den grond waerop die gebouw! zyn 6TAESDE DISHES DK GEMEENTE ALVERUICHEM, Openbaer te Verkoopen. Zaterdag 24 February 1849, om twee uren na middagter herberg wanof de verkooping zal geschieden, Zal gebucrcn de openbare verkoopingin eene zitting zonder uitstel Van de volgende huizen en gebouwen. 1 koop. Een huis, ten dienste van her berg, genaemd de Sleutelsgebouwd in steen en gedekt met pannen, schucre en darink- stal ten noord-cinde aen het huis, afzoudcr- lyk staende varkenstallekcn oost by het huis, met alle verdereafhanglykhedénge bruikt door sieur Carolus Dunion, een der verkoopersdie het zelve zal verlaten den eersten Mei 1849. 2 en lesten koop. Noord aen bet darink- stal hier voeren bekend een Iluisken met kamerken en darinkstal ten noord-einde, al gebouwd in steen cn pannen-dake, ge bruikt door Ludoficus-Josephus lloedolf, ook een der verkoopers, die hetzelve insge- lyks zal verlaten den 1 Mei 1849, Beide deze huizen zyn gesticht op 63 aren 3 centiaren land, toebehoorchde den heer Deridder, te Oostende, in cynspagt gehouden voor 30 jaren, ingegaen den 1 October 1835, ten pryze van 60 francs by jare, welk cyns recht voor den tyd die nog te verloopcn is Op Donderdag22 February 1849, om drie uren na middag, ter herberg da Tulipaen bewoond by baes Joannes Morlionto Alveringhem, Zal gebucrcn de openbare Verkooping, in ccne zitting zonder uitstel Van een Huis ten dienste van herbergge naemd de Gaeyen-persemitsgaders van winkel, bestaende in groote woonplaets, kelder, 3 kamers, winkel, keuken, houtstal privaet cn steenput, staende te Alvcringhem op de dorpplaets, ter oost-zyde van de stract leidende nae St. Omacrs-putop eenen grond in cynse gehouden van den heer J. Morlion te Alveringhem, voor 25 jaren, integaen 1 Mei 1849, palende dit huis in cynsgrond van zuiden huis en erf van Jacobus Luyssen, den gevel enhagealdaerhier geheelmedegaende, van oosten eigendom van den heer Joannes Morlion, dc hage hier ook medegaende, van noorden buis van Leo Delporte, den gevel wekelyks den Zaterdag, by I’. Ryckeboer, Ooststraet, n.° 34, te Veurne. ancs ’sjaers voor do stad en omliggendeen 7 franos ‘sjaers franco mot de post. Uien betaeld 12 ^5 l®

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1