VENDITIE van Gi’oole Boomen Te /Feslcleteren. VENDITIE van H00G3TAMM1GE BOOMIN', I- Ope» bit re Verkoopt ng van I ha KOOPDAG P141V Boontiï' Te Vynchem. I 1B jul ten >Ve»tvlv- It In HAKHOUT LN' d H vaor M nrei Si. op Z. van de 1 de 1 zull slae den coni Cro X’CS doo Cha Fra Fra V. 1 soe 3 pla 3 pla -I pla t pla pla I ver 1101 liai we: boi stc Go by Gemeente onder abeelcn van buitengewoone lengte en dikte. En 2.’ op eene vloge toobeboorende sieur De Voste Zuidschootc 11 koopen NVacrondcr verscheid ikc-boomcn,dien stig voormalle slacht van werken. PLANTSOENEN. HAKHOUT EN' PLANTSOENEN, Te II cstvleleien. Gezegde depót significatie-gcving van copymitsgaders deze insertie en aen- kondiging, gedaen door genaemden Buis- saerl, om te geraken tot de zuivering van gezegde proprïeteitcn van alle wettige hypotheken, bcstaende onafhangyk van de inschryvi'ng, en waarmede zelve goede ren zouden konneu bszwaerd zyn, zoo alles by gezegde evploilen is gezeid geweest. Voor extract van gezegde exploiten ge- cerlificeért voor waer en opregt door ge- nacindcn avoué DE CAE, te Veurno, dan vyflienden february den duist acht hon derd negen-cn-veertig. (gclcckend) J. DE CAE. Enrcgistré avec deux renvois, a Fumes, ïc seize février mil huil quarantc-neuf, reg. B5, fol. 99, e. 8. Rerpi deux francs vingt-un .centimesles 39 p. addi- tiunuels compris. Le Pevcceur, (Signe) J. Hxhisesi. Ten zelven dage, naer het eindigen 0 voorenstaende Vcnditio, in de herberg St. Jacoftbewoond door sieur Ecuwacrt, lü tlroinbcke, in de durpplaets, zal nogoverge- gnen zyn tot de openbare verkooping het hakhout oud 7 jaren met geteekemm plantsoenen en krullaers vandenacrschrevei» bosschen, toehehoorende hel bureel 'an NVcldadiglttid eh de kerkfabriek der ld"* gemeente vam Crbmbcke. Gemeente Ciombcke. 1 knop. Hel ï.wynland bosch groot aren, palende oost kinderen De Canter 11,11 Bossuwe-Coenewest en noord hofstede Wylleman, met 103 plantsoenen en 1J krullaers. Gemeente Proven. <Q 2 loon. Hel Proven-boschgroot 2 aren, palende oost,zuid en west dczacilan*let» gebruikt door Vandcnbrouekc noord bosc Mr. Vaiidewallc-De Glielcke met 1 18 plant soenen en 7 krullaers. Kon Ct ombeke. koop. De vfoge, groot 1 heet. 7 aren 70 centiaren palende oo.it bosch Crieni1zul de Vyf-lsnen en andere, west Ghelein, cl* noord hel Like eistverdeelt in 2 loten- A. Zuidkant met Kil plants, en 2 krullaers- 11. Noordkant met ‘.Ki plantsoenen 1 krullaer. 4 koop. Het Eikc-clst, groot BB aren» palende oost gras aen ('.riem zuid den koop, west en nóord Ghelein mol 72 plant* 'i soenen en 0 krullaers IS cn letten hoop. Do Gaine vlofrc, ind 1 plantsoen. De voorenstaende vendition zullen ge* houden zyn optyd vnn betaling tot 1 Julius 1849, mitste stellen begoede en bekendo borg, den 19 penning verhoog cn verdere bespreken gereed te voldoen. Dynsdag 20 Februari 1849, twee uren na middag, in de herberg bewoond door Augustin Brigou, te Westvleteren, zal’er wezen overgegaan tol de openbare verkno ping van hel hakhout oud zeven jaren met gcleekende plantsoenen voor den ontbloot van den jure 1849, der naer beschreven boischen toebehom-cadc, het bureel van Weldadigheid en do kerkfabriek van Wcst- vleteren. Gemeente Ootlrletcren. 1 koop.Hel V.aerd-elslgroot 69 aren, palende oost bosch Demolder, zuid de Vier- disichcn west do Popering-vaerd noord bosch De Berg, met 109 plantsoenen cn krullaers. \femeenle Cromb-ke. 2 koop. De Vloge, groot 72 aren 14 centiaren, palende oost bosch van d<' weduwe Sr. De Block zuid Mr. Druanlwest Folcquo 140 planl- Vrydag 2 Maerl om twee uren na m*1 zal men by openbare Vcnditie verkool”^ allo de ojigaende Boomen stacndc op landen hier vooren beschreven onder zeven eerste koopen, dezelve boo”’e,i dceld in onitrent hOknopen, zyn steid uil olmen, abeeleu, dienstig tm mie w rkcu en voor brap11 Op tyd tan betaling. Woensdag 21 February 1949, ten ure nv middag precisop het hofstedeke'^ gebruikt door Ignaes Devloo, te Westvl*5 teren, by hel gehugtede kruisstraat, 68 Koopeu Alderhanderhande soorten van boomc waer onder eikcu, abeelcn,olmen, pop®'!^‘t' en keirselaers van buitengewoone en dikie' dienstig lol alle slach van groote werken- Op tyd t.au betaling tol 1 Juli 1849, 111 te st.:ll..n beguede en bekende borg, c" gewoone bespreken dadclyk le voldoen. Watltleteren by de dorpplaelt tan Crombeke. Vrydag 23 Fchruarius 1849.een urp na middag; l.“ op eenc Weide gebruikt door Jacobus Parcyn, tocbclioorcude de kerk fabriek van Crotnbeke, gelogen langst do Molenslract, 20 knopen Aldurhaudo soorten van Boouiui, Sr. De Block zuid Mr. Druanl en noord de Cassel-slraet, met soenen, en f> krullaers. Gemeente ll’etlolelcren. 3 hoop.Den Imogen Kerk weg, groot 69 aren 61 centiaren, palende oost De Turck, zuid Capporn, west Vanderinalicre en noord bureel van NVeldaed van Westvleteren, met 292 plantsoenen cn 6 krullaers. 4 en letton koop. Het Kracislract-clst groot 89 aren, palende oost hospitncl van Meessenzuid gras cn land van hel zelve hospitael, west bosch Fieu en noord do Kracistraet, met 89ii plantsoenen, 19 krul laers en een Eiken-booin. Optyd van betaling voor het princlpael tot 1 Juli 1849, mits begoede on bekende borg; den 19 penning verhoog gereed te vuldoen. ■woonende, in de Noord-straet, nummer I veertig, de welken heeft recepMÓ van l verklaring van patent voor dit jaer hem afgegeven te Veurno, den vyftiendtm January een duyst acht honderd negen-en- veerligwelken voor gezeiden Buissaert occupeert, heeft gesignificeérl, gccerlifi- caérl en copy gegeven, 1.” aen mynheer Charles d’Hondt, zaekwaerncmer en nego- ciant, gehuisvest te Ypren, In zyne hoe danigheid van voogd ad-hoo over Ferdinand- Marie - Henri - Engel zoo gezeid de St. Mars het minderjarig kind van wylen mevrouw Melanic - Pauline - Angelyke ba ronnes De Poschafgestorven huisvrotiwu van mynheer Cypriejj-Philibert baron de St. Mars, eigenaer, gehuisvest en woonende te Popcringne, 2." aen mynheer Ilypolitc baron De Posch, eigenaer, gehuisvest te Poperinghein zyne hoedanigheid van toeziende voogd ad-hoc over den zelven minderjarigen Ferdinand- Marie- Henri- Engel zoogezeid de Sl. Mars; 3.' en mynheer den procureur des konii'gs by de gezeide regtbank van eersten aenleg to Veurne, van eenen act proees-verbal opgemaekt ter grellio van gemelde regl- bank le Veurne, door deszclfs grellisr, «len twintigslen december een duist acht honderd ael’t-cn-vecrligge egisireert op minute te Veurne, den vyfden en op expeditie den zes-en-twinligsten respcctic- valyk van ds inacnd januari een duist acht hondert negcu-en-veerligbehelzende depot gedaen ter gezeide grellio door den genaemden avoué DE CAE, van eenc g collationneérdr copy door hem opgemaekt dewelke is gercgistreért le Veurne, den zestienden december een duist acht hou- derd achl-en-veertigop de rechten van twee francs een-ou-twinlig centimen ver- hoogen, begrepen van een proees-verbal op- gemackt door meester Lucien-Joscph Bocdt, notaris resideércnde te ïpren, present getuigen, ;n dato van den instel twaelfsten augusly van dun uitstel zes-en-lwiinigsten augustyen van overslag negensten sep tember, alle van den Jare een duist acht honderd achl-en-veertigbehoorlyk te Vpe.r gercgistreértden elfsten september lest, en overgeschreven ten kantoor van hypotheken te Veurne, den twaelfsten October van hel jaer een duyst acht hon derd acht-en-veertigvolume twee hon derd vi T-en-zeveniig nummer vyf, in houdende openbare verkooping gedaen door len heer Cypriacn-Philibert baron de St. Mars, ollicier van het order van het eerlegioen, en zyne kinderen den heer Leon - Demetrius - Conrad baron de Sl. Mars, cn jouffrouw Angcline-Paulinc ba ronnes de St. r'ars, alle grondeigenaars woonende te Poperinghc, van 1.* koopacht- en-veertiggemeente Proven, eene party Bosch met alle de boomen en verdere groene catheilen er op staende, genaemd den Haene-wal, groot dry hectaren twee-en- vyltig aren negên-en-zestig centiaren, pa lende. oost mynheer üllevier, zuid Jacobus Vanneuville, west d’beer Vanhoobrouek en noord d’heer Huygebaert, in profyto van genaemden sieur Charles-Louis Buis saert, voor en mits de som principael van vyf duist acht honderd vyftig francs boven de lasten. 2.’ Koop vyftiggemeente Proveneene party Boschmet alle de groene cathcilen daer op staende, groot veertig aren zeven-en-zeventig centiaren niet verre van de herb rg den Blok, palende van oosten land der hofstede van den heer Duhot, west don disch van Haringhe, noord Laüreiitiüs Dehanc.ke, in profyU van den zelven Buissaert, voor en mits de principale som van vyf honderd vyf-cn-vyftig francs boven do lasten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 2