Posle aux lettres Fumes. GROOT-IIERTOGELYKE LEENING voor den Yzeren-weg van Baden, MAEIGRAS 1 a 12 75,000 2 25,000 40 11,000 58 8,500 1944 2,100 OPENBARE VERKOOPING groote boom en, Te Crombeke. met 800 met 254 274 met 370 id Het kantoor wordt gehouden St-Amxnd-itraet N.’ 50. BYZONDERE VOORDEEL1GE GELEGENHEID OM FORTUIN TE MAKEN. Hl.T MINSTE WINST IS 90 FRANCS. HET GROOTSTE 110,000 FRANCS. I t k wco ken irle* Goene 0. 1 olme. 7. 1 eiko. 8. 1 eike. 9. 1 eike. fr. 85,000 32,000 21,500 10,500 -4,200 530 i i. o neti U-cO ,Wi t. iuiW t de 'c* u» do :ro i 8 i voorwoordente weten van 28 february 1849. 1 obligatie. 6 dag' .pen» d< d' ver' n^ Ue"' bon1’ Inde trekking 5 franes voor 25 6 50 14 100 30 Diegenen welke van digsteu met vragtvryn brieven VERDEELD IN 400,000 LOTEN EN PRYZEN, TE WETEN: 14 prvzen, ieder van fr. 110.000 Lc bureau est ouvertpour l’affranchis- sement des lettres ordiuaires et la recep tion dos lettres de servicesavoir Lc matin de 7 1/2 a 12 licurcs. L’après midi de 1 a 5 l/2 id. Pour I’afTra-icliisseinenl d.-s articles d’ar gent, les lettres chargees et recoin ma ndécs Le matin de 8 a 11 '/2 licurcs. L’après midi de 2 ii 5 id. LA BOLLE SE LÉVE: 1. ’ Le matin a 7 '/2 heitres pour la Belgique el l’étranger cxep.é les endcoits dési- gnés aux levécs n.’ 3, 4 et 5. 2. " A midi, id. 3. ° A 12 1/2 licurcs poiir Dunkerque,Calais, Wormhout, et toes les endroils cn deca. 4. ’ L’après midi d 2 */2 licurcs, pour Ypres, OoslvletercnPoperinghc et communes apparteuant au eau.on postal de ces bureaux. 5 L’après midi a 3 */2 licurcs pour Dixmudc ct canton postal. (1) 0.” Le soir A 10 licurcs de inèmc qu'au n.° 4, plus les communes du canton postal de Furncs. 1Lt mercredi a 2 ’/2 heitres. Schoone partia Openbaer te verkoopen. Donderdag 1 maert 1849, twee uren na middag, in de herberg het Stadhuiste Loo Zal gebueren de openbare Verkooping in een enkel zitting, van het nacrschreven goed. gemeente Oostdeterennevens de Fyntele. Etnigen koop. Een parscél Maeigras genaemd dc Korlebrugge-weidegelegen acn hetgehugte dc Fyntele, groot 1 hectare 54 aren 88 centiaren g. 3-1-58 r.palende oost do Langebrugge-weido van madame Aeben, le Ypren zuid de hoge zeven geme ten toebeheorende mcv. De Man, te Brugge ■west maeigrasgebruikt door S.'Cesar Hamers, toebehooreudc de familie Vantieghcm, te Gcnd cn noord de rivier den Iscren. Om door den koopcr dacr van seffens het gebruik te nemen. Conditiën cn tytels ten kantoorts van den notaris FLOOR, te Loo. In de vier trekkingen van 1849. 20 francs voor 1 obligatie. 100 6 200 14 400 30 deze voordeelige gelegenheid willen profiteren, gelieve zich ten spoe- i aen te melden by J.-E. STONE cn VANDEVYVER Te Brugge (wsstviasjdïrzn.) 54 pryzen, ieder van 23 55 2 366 1770 En lactselyk 395,660 pryzenieder van 160 tot 90 francs te zaïnen uitmakende 64 MILLIOENEN 846,060 FRANCS. In 1849 sullen tier trekkingen plaets hebben, waerin men kan aendeel nemen lot de volgende BELANGRYKE NIEUWIGHEDEN. FRANKRYK. Parts 15 february. De regering schyntzich niet veel te be kommeren over de resolutie door de natio nale vergadering genomen, het btfdiet te stemmen. De Constitutionel blyft Verzekeren dat men de gemoederen ten onregle veront rust door dc moeijclykbeden en bekomme ringen welke uit de votum kunnen geteeld worden. Volgens hem stelt het voorstel Lan- juinais een bepaeld einde acn den ducr der Nationale vergadering, en daer de eerste lezing van de kieziogswet gedaen is, rekent hy, dat zy den 24 febnmry za- afgoköndigd worden,dalde kieziugen den 22 april zullen kunnen plaets hebben, en dat de Nationale Vergadering den 7 mei zal kunnen geopend worden. De Constitutionel «chynt niet eens te denken dat er gedurende dit tydve-doop v.'n dry maend-n nog iets l.an voorvallen, hetwelk do stelling van bet minisICri. en der nationalevergadrmg kan komen omwerpen. Inlichtingen, welk ons van doorgaens wel ondcrrigle persooneu toeko.ncn, laten niet denken dat eene verandering of wyz.igingiu het ministerie, voor het oogenblik, geen do minste kans tot welslagen heeft. De roodo bladen nemen echter eiken morgend do moeite om dc uittreding ran den cenen of anderen minister te melden zy bepleiten vinnig verzachtende omstandigheden ten voordeclc der moordenaren van den generate! llréa, cn trachtten de door de republiek go- ruincérdc winkeliers tegen de overige bur gers op te witidgn. Dit is afsehuwelyk maer het is zoo, cn men moet van de socialistische bandieten niets anders verwachten. Het is goed te weten, dat die winkeliers grootendoels de schuld zyn van hunnen teg •nwoordigen toe stand. Ti ouwèns, 'iidicn de nationale garde den 24 i'ebruai y hare pligt gedaen en dezydo van hel oprocr n>et gekozen had de july- inonarchie ware overeind gebleven. Die monarchie is weggeruimd, onder andere voorwendsels, om bezuinigingen temaken, cuwilgy weten hoeverre wy daarmede ge vorderd zyn, let op deze welsprekende cyfers: het laelsle budget der monarchie was vast gesteld op 1300 millioenen; het verbeterd budget der republiek op 1800 millioenen; dus vijf honderd millioenen meer. Het is wacr dat er tot voldoening der rooden eti blauwen gcenc negentien millioenen aen eene koninglykc familie meer worden betaeld; maer die negentien millioen worden te Parys verteerd, en deden handel en nyver- heid draeijen. BELGIEN. Antwerpen, 16 february. Do vryhcid van graenhcndcl, die in Engeland s uitgeropen, moet voor Belgien een voorwerp van beduchtheid worden, ontzettende hoeveelheden graen zullen hier aengekoeht en derwaerts gestuurd worden, elders zal hetzelfde plaets hebben, cn de merkten van Belgien zullen verwaerloosd worden. Hieruit zal natuerlyk ecr.en grooten opslag volgen die de engelscheu te buert zullen nemen om dm hier dit zelve graen te komen verkoopen. Reeds van verleden mektdag af beeft men dit kunnen gevoelen want de tarwe is gerezen in prys, zonder dat men bemerkte van waer deze keeping kwam. Het ware wensclielyk dat het gou vernement hier tegen tydelyk handelde. Do granen mogen wei acn eenen byllyken pryg verkocht worden. zelfs is dit noodig, wil dc landbouw zyne vergoeding vinden, maer dit zou tot eene wezeriVyke duerlo kunnen.leiden, ca dat moet voorkomen zyn. Gent, februm.y. Behalven de veelvuldige nieuwigheden, by het vak der nyverheid ingevoerd, ziet men in de kunsten nu en dan ook eene uit vinding opryzen zy maken zoo veel gerucht nietmaer .getuigen took ook vau z«k<jr Alles op tyd van betaling tot den eersten july 1849, mits stellende borge. van HAKHOUT EN PLANTSOENEN, MITSGADERS Macndag 26 february 1849, om twee uren na middag, ter herberg genaemd St. Jacob, bewoond door sieur Eeuwacrt op de dorpplaets van 'tgcmcente Crombeke, Zal gebeuren dc openbare verkooping van het hakhout ter clde van 7jarcn, met de hoeveelheid plantsoenengetcekend met de letters F F als hier agter op iederen koop zullen aengewezen zyn, wederzydiglyk slaende op eene party beschland genaemd den Jooswalgroot 5 hectaren 59 aren 3 centiaren gelegen binnen dc gemeente van Crombeke,zuid vand'hcrberg den Leeuwerk, west aen de Doorne-slractlest ontbloot door Ludovicus Gruwé Jacobus Derave Charles VramnioulPietcr-Anloinc Blommc, Franciscus Aernout, Pieter Cornettc cn Franciscus Dcbackcr. Verdeeld in zes koopen van gclykc grootte. 1 koop. Den zuidkant met 278 plant soenen cn 7 krullaers. 2 koop. Noord dacr acn plantsoenen cn 14 krullaers. 3 koop. Noord daer aen plantsoenen en 14 krullaers. 4 koop. Noord dacr ncn plantsoenen cn 15 krullaers. 5 koop. Noord dacr aen met plantsoenen cn 15 krullaers. 6 koop. Zyndc de noordzyde met 309 plantsoenen Aenstond verkooping herberg van baer verkogt wezen alderschoonsté eiken grazery ■-‘-"“31* Gos, binnen de gemeente van Crombeke, by d'herberg het Ilapken. Coene 1. 1 eiko. 2. 1 eike. 8. 1 eike. 4. 1 eike. 5. I olmc. Alles op tyd 15 krullaers. noo cn 21 krullaers. nacr het eindigen dc bosch- vooren bekenden ook ter sieur Eeuwacrtzullen open- w.irden de hier onder aenge- en olmen hoornen, stacmle in dc grazery der hof stede gebruikt door de weduwe sieur Pieter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 3