T 1 J ei ti n b d A d kü 1/2 id. J Ï3-1[ 0-0° -- 44 c. t 20 x i. 18 PRY7.EN DER BROODEN ran dit». Vertrek-Uren van den J I fr L"‘ J» 'J VEURNE- BURGERSTAND DER STAD Amelia Topt teggcu dat da N r E 2 c c v E z i 1 l r 7 i 1 S C 1 1 I c Tarwe Sucrioen Haver Boonen OU - SO 09-00 0-25 «-00 0 - 00 per taK- ff/* Tarwe van Rogge Boekweit Sucrioen Haver Boonen Aerdappelcn e' fr. 17 10 09-37 8-15 15-45 8-00 0-00 Rogge Sucrioen Haver Boonen Tcrwo, Rogge, Sucrioen, Haver, Boonen Aerdappelcn U 1 k- 5 g 10 id. 7.98 12-8’ Mcikt ranBr.nr.E5, maandag 12 Frir. Middenprys. fr. 17 - 80 per zak 09 - 01 10- 20 0-09 11- 09 Vcrscheidcmael hebben bekend dat zich gedurig in staet bevind hy wil rang der opregte en OPENBARE GEZONDHEID. De minister van binoenlandschc laken heeft eenecirculaire gezonden aen de gouver neurs, over de aenteschaffen middelen ter bevordering van dc openbare gezondheid. De oorzaken van ongezondheid, welke vooral veel invloed hebben op den werkman, zyn talryk. Do voornaemste dezer zyn de ongezonde wooningen en het verloeren op den openbare weg van organieke stollende opeendring der werkmansbuizen; de slechte zamenstelling; het gemis van zuivere lucht in dezelve; de slechte afleidingen hei gemis dikwyls van zuiver waterde besmetting van den grond en het water. Om dit tegen igaen, moet de plaetselyke policie hetwi pen van dcrgelyke stollen op den openbaren weg verhinderen, welke niet alleen de lucht besmetten, maer den grond dringende, de wateraders bederven der put ten men moet dc ongezonde stichtingen in de steden tegengaen waken over dc bou- wing der wooningen de o deraerdsche af leiding vermeerderen en de zuivering der openbare straet doen in acht nemen. van IA® 12 tir. *0 9 nr-f* GEBOORTEN. den 8. Carolus Top ,zoon van te Brugge. dun 8. Amclia-Ï.ouisc Decroo, dochter r»0 Sta'.onc cn van Marie Bonte, binnen palen den 10. David-Alexander Hartcel, zoo®> van René en van Marie Debcerst, Bcweatcr* poort. Rosalie-Cornclie AVillacrt, dochter van Tictcr en van Anne Dcclerck, Bewesterpoor den 12. Edouard Dclollenare, zoon va# Joseph cn van AmelieSobry, Dunkerkstrac’- den 13. Heclpr-lsidor Duclos, zoon 'a® Edmond en van Marie Boudewcel, üost-strae STF.nrGEVALI.EN. den 9. Julie-Amelie Vcrccckc, landbou” «ter, 38 jaren, geboren te Belle, huisvrou* van Hcnricut BneselenHeoostcrpoort. den 11. Carolus l.aruc, lldngcu,zoon va® Piet -r cn van Marie llernaort, Noordstract. den 1.5. Julius Morysse, 115 dagen, zo0® van Rosalie Mortise, telloogilaedc. 31 c. u I '/i o 1 o 1 1/2 wy opregtelyk eenen nieuwsblad -schryvcr een gehevl netelachtigen cn tracht allyd in den reglzinnige lieden te weten, ik wil zeggen, op den weg der waerheid tc wandelen, niets te schryvcn dio eenigen sehyn van twy felachtigheid in houd, en nogtans by het publiek aersclt men niet van hem zeer ligtveerdiglyk m«t den naein van logenaar te bestempelen. Dat meer is, hel is zoo ver gekomen dat men zegt: drukken xyn logenaei t 11 Noglans, indien men ten minsten een klein onder zoek wilde doen, men zoude ondervinden dat den gazeUehryver aen de logcntael niet I pligtig is; dat, zoo hy iets mis schryfl, I liet zyne schuld niet is; ziet maer hy voor beeld volgens hel verzoek hebben wy, in ons voarig.-n nummer, en dal in tweetalen, aengekondigt dat den heer Rosts, natuur kundigen, op het schouwburg, de inwooners van Veurne een geesligen avondstond ging doen doorbrengen, en ziat, die man is verdwenen en God weet of hy reeds niet in de vryslad Hambourg is; immers dat geeft aendezaek niet, dalhyiswaer hywilt, maer eventwel blykt hel hier klaer, dal wy dezen misslag uil ons eigen niet begaen hebbenen dat het publiek daer mede I overtuigt zal zyn het voorlaen kwalyk zal I doen ai te liglvecrdig te gazettier» lögcnaen zyn. BRUGGE. r{ Ten 7 ur. 35 min.cn ten 11 xlT- ten 2 ur. 30 min. en ten 3 ur. na ,n,“' Oostende, etc. OOSTENDE. Ten 7 uren 'smorg.ten mid., ten S uren 41$ min. «e 1,0 laid.mm Rrugg* «M. wcrkzaemheid van geest by dcszelfs vinder- Tot dit «lach van uitvinding behoort een muzicktuig dal men hier cerstdags zal kun nen hooren, Zekere Spira, een instrumentist van ccn nieuw slach, is binnen dezestad aengekoincn cn is voornemens zich cerstdags tc doen hooren. Het instrument, datvanzync uitvin ding is, bestaet uiteen eenig houte blokjes, wacrop hy met een kleinen hamer slaet cn wacruit hy de zonderlingste en zoctluidenslo toonen trekt. Vttinsi, 17 february. Men verzekert ons dat er op heden in den regeringsraad zal beslist worden om altyd een by, den heer politic-commissaris tc doen verblyven, cn dat zy, nuglcren, van drank wel verstaende, zullen moeten blyven tot da zeven uren avonds. - Wy zullen d't moeten zien om tc geloven. De metierscn timmerlieden dezer stad, hebben maendag-avoudop hun schouw burg in dc Rheloriea ccno vertooning ge geven, alwaer er een menigte aonselrnuwers tegenwoordig waren. Men spreekt lol over den keus hunner slukskens als over de goede uitwerking maer men klaagt om dat hun spelzoo cn gelyk alle andere dcrgelyke te lang duert. Volgens zyno eigene bekentenisis onze collegae de Bode tan Nieupoit, in eene gcvaerlyke gesteltenis, immers hel was wel te denken, want liet bodesehap schéén van eersten af te lastig voor hem tc wezen. Te Nicuport gacler onder de burger- wagt eene al'deeling kanonuiers opgericht worden. Volgens aengekomene tyding zouden er twee grooteiSieuportsc.be visschcrs-sloepen, op dc groote noord nationale visschery by de laetstc slorm-weders vcrgacn zyn, de eene aen de heer Kaestecker-Jlinneen de andere aen de heer Rybens loebehoorende. Van de eerste sehynd de equipage gered te wezen, maer van de tweede welen wy nog niet zekers. Dc assisen dezer provincie voor bet eerste kwartaelvan 1849,zullen den'ó iiiaeri aenslaende, te Brugge geopend worden, onder de voorzittingvanden raedsheer Van- develde. Do heer Gaspard Malo, Volksvertegen woordiger van Duinkerke, heeft de kosten op zich genomen voor hel herstellen van den beiaerd dier stad deze kosten zullen ver- moedelyk tot 8000 francs loopen. Het ware te wenschen dat er in Veurno ook zoo een welbedagten heer bestonde, al ware het geen volksvertegenwoordiger. Het erlangen van zuiver water in dc werk- mans-wyken is zeer noodzakelyk tevens het zuiveren en witten der huizen op zekere tydstippen dc daerstelling zelfs «n in acht- m ining der openbare baden. Lenige dezer maelrcgels zouden acnziene- lyke uitgaven cischenandere zonden kunnen verwczenlykt worden zonder de lasten tc verhoogen. Het dacrstellen van huizen, volgens een bepacld plan het maken van nieuwe stralen in de voikryke wyken waer dc lucht ont breekt; de verbreeding van andere dm tc cngzynjdcafbreking van ongezond erkende huize 11. Dc gemeenten zullen zich beyveren dit werk voort te zetten cn het gouvernement zal een gQdecltclyken onderstand ten dien einde niet weigeren. Even als in de steden lacl de gezondheids toestand buiten veel to wenschen over; cn verscheidene der acngctoonde middelen vau dc sleden, kunnen tevens dienstig zyn voor buiten. Menige ziekte heefi haren oorsprong ge nomen in do liaerdsicdcii van besmetting, welk zich in de nabuurschap der wooningen vormen, hot zy dc opstapeling van dierlykc of plantensioifcn, tol byna op den dorpel der buizen; het zy de uitwacsseming van stilslaendc water of meststof. Degamccntc-adminislralien hebben dan ook zooveel mogclyk Ie lettenop den afloop van het staendc water op de zooveel inogo- lyke verwydering uit den kring der dorpen van kerkhoven, dieren-afmakery, mestpoc- len, enz., cn du beplantings-wcrki'u bevor deren, teneinde de uilwacssemcndc dampen te breken vooral moeten zy hunne gezond- heidnuiddelen in de nabyheid der scholen en kerken uitoefenen. De minister beveelt de goede uitvoering der verschillende inaetrcgelen, zoo binnen als buiten de steden aen. lleweliiiedcborgersgy ziet nu wel dat het gonne wy voorgehouden hebben in een van ons vorige nummers, nopens het zui- verliouden van hel l’avilloen-straeljc niet ongegrond is, en dat men voor liet alge meen welzy n de geboden van helplaelselyk bciteur nopens het zuiveren en kuissclien stiptelyk behoort na tc volgen. P R Y 8 DER GRANEN Tc Mcikt ran Tcitrne tan 14 FehnKV’t' Er waren te merkt 733 heet. Tarw. -- Rogge. -- 312 id. Sucrioen. 1 Haver. 87 id. Boonen. 00 id. nerdap- Tarwe van fr. 23 00 tol 27-00 dc 145 liW^ 13-50 14-00 tl-00 13-150 7-75 08-215 11-715 13-1',0 midden-prys. |mt Heel, nrr vrurn. Merkt ran Bareel, saterdag 10 Febr. fr. 115- 50 tot fr. 18 - 00 per h«fk 9-20 tol fr. 10-00 9 -00 7- 150 5-00 8- 00 5-00

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 4