1220.) 34 February 1849. DER STAD VEURNE (n i Zaterdag o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN HOFSTEDEKEN, FA N EN hcc‘ -rd kil* id- ABSOLUITEN OVERSLAG van ccn GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. I BHLW 1* .-It* er»- litr* t'J- AEDWMTENTI ft •I. lO 10 st 0 1. n r*> i rirn F Gelegen binnen de gsmeentens VvacHtM eri Hocthim, mitsgaders HUILEN EN VERDERE GEBOUWEN, Binnen do gezulde gemeente I ynchcm. P’ ’■r’i j.7l. >-2> T-Vi M J-OÖ norf ft* zaeiland aen steur Ludovicus Moeneelaey van westen en noorden zaeiland aen den notaris Cuvclier, van oosten den vyfden koopten zuid-oosthoeke den vierden koop. Gemeente Houthom. 8 koop. Binnen de gemeente van Hout- hem, in do zoogenacinde Houthem-Moerc, de hoeveelheid van 70 aren 4 eentiaren, bekend per cadaster sectie A, n.° 307, be- staendc in eenc partieten deele Zaeiland en ten teolo Hooigras, strekkende zuid en noord palende van noorden het Rynkslot der Moeren, van oosten naer den noorden hooiland aen den heer Vandenpeereboom te Kortryk, van oosten naer den zuiden grasland aen de kinderen Ignatius Baelden, van zuiden naer den oosten land aen do weduwe en kinderen Maryn, te Houthem van zuiden naer den westen land aen den heer Lafrance, te Bergen, van westen hooi land aen mevrouw de douairière De Ruescas. De voorenstaende acht koopen te zamen uitmakende een hofstedeken, zyn gebruikt door sieur Franciscus-Xaverius Moeneelaey, een der licitantcn, te weten de 7 cersto koopen. tot den 1 October 1853, ten pryzo van 414 francs 50 centimcn by jarc, en den achtsten koop maer met paehtregt tot 1 October 1849, ten pryze van 44 francs 50 centiinen by jarc. Gemeente Vynehem. 9 koop. Binnen de gemeente van Vync- hem op het gehugte genaemd het gouden Hoofd, een onbewoond Huis, geteekeml n.° 2, gebouwd in steen en pannen-dake, samengesteld gelyk-vlocrs uit tweekamers, keuken, twee vouten, kelder en waterbak, voorhoofdende van oosten op den steenweg leidende van het Gouden-hoofd naer het Lwaentje, palende van zuiden den wagen- makers-winkel gebragt onder den eerstvol- genden koop, den muer hier geheel mede gaende van noorden naer den oosten alwaer een alhier toebehoorende en mede te vor- koopen stal is staende, iegens de erf toebe hoorende den disch van Wulvcringhcm, gebruikt door Pieter Ryssen, den barden inner hier ook medegaende, mitsgaders alle verdere af hanglykbcdcn, te samen g*- Op donderdag 1 Maert 1849, om twee uren na middag, in d'herberge het gouden Hoofd bewoond door Sr. Charles Provoost, binnen de gemeente van Vynchem zal geboren den Absoluiten OVERSLAG zonder uitstel, van do volgende Goederen. Gemeente Vynchem. 1 Koop. Binnen de gemeente van Vynchem, verre noord-west van de kerke, noord-west van het gehugte het gouden Hoofd de hoeveelheid van 87 aren 09 cent. Zaeiland, ten twee parcéelcn, bekend per cadaster sectie A n.“* 83 en 84, strekkende oost en west, palende van oosten den steen weg leidende van het gouden Hoofd naer hetZwacntje, van zuiden zonder gescheid zaeiland aen don disch van Wulveringhem van westen iegens den derden koop op half gracht, van noorden den cerstvolgenden koop ook op half gracht. 2 koop. Noord aen den vcorgacnden koop, de hoeveelheid van 88 aren 87 cent. Zaeiland, bekend per kadaster sectie A, n.** 81 en 82, palende van oosten den steen weg leidende van het gouden Hoofd naer het Zwaentjc, van noorden zaeiland aen den notaris Cuvclier, te Veurne, van westen den cerstvolgenden koop op half gracht. 3 koop. West aen do twee voorgacnde koopen, eenc party genaemd het l.angestuk, .strekkende zuid en noord dies het noord- einde Zaeiland en het zuideinde Grasland is, groot 72 ar, 67 c.beksnd per kadaster sec. A, n.’ 86, palende zuid het Torreele-straetken, hier hall medegaende, van westen naer den zuiden don eerstvolgende koop op half wal gracht buiten den cyngel, van westen naer den noorden den vyfden koop op half splct- gracht, zoo dien nu bestact, van noorden boomgaerd aen den notaris Cuvclier, van oost n de 2 voorgacuden koopen. 4 koop. West naer den zuiden aen den Icsivoorgaenden koop, de hoeveelheid van 1 hectare 17 aren 02 cent, bcwalde Hofplaets met hovenierhof daerin, boomgaerd en cyngelcn rondom de zelve hofplacts, met allo de gebouwen eener hofstede er op staende, bekend den grond per kadaster sectie z\., ii."* 88,89, 99,91 en 92, palende van zuiden het Torreele-straetken hier half medegaende, van westen den (5 koop, ten noord-westhoekc den 7 koop, van noorden den cerstvolgenden koop en van oosten den voorgacuden koop scheidende van westen noorden eu oosten op half walgracht buiten de cyugelen* 5 Zoop. Noord aen den lestvoorgaenden koop, tie hoeveelheid van 67 aren 71 cent. Zaeiland, bekend per kadaster sectie zk, n.* 87, palende van zuiden den lestvoor gaenden koop op half walgracht buiten den cyngelvan westen den 7 koop op half spletgracht, van noorden boomgaerd aen den notaris Cuvelier, van oosten den derden koop op half spletgracht zoo dien tegen woordig bestaet. G koop. West aen den vierden koop, 55 aren 16 centiaren Zaeiland bekend per cadaster sectie An.° 93, zynde een parceél zuid en noord strekkende, palende van zuiden het Torreele-straetken, hier half medegaendevan westen cn noorden den cerstvolgenden koop, van oosten den vierden koop op half walgracht buiten de cyugelen. 7 koop. West en noord aen den lest voorgaenden koop, de hoeveelheid van 1 hectare 63 aren 48 centiaren Zaeiland, be kend per cadaster sectie A, n.’* 71, 72 en 94. zamengcsteld eerst uit een parceél, strekkende zuid en noord, palende van oosten den voorgacuden koop, van zuiden t’Torreele-straetken hier half medegaende, van westen zaeiland aen sieur Ludovicus Moeneelaey, van noorden het volgende. En ten tweeden uit twee parceéïen noord aen het voorgacnde, te zamen oost en west atrekkende, palende van zuiden den voor- gacnden knop, het voorgacnde parceél cn MÉ f? f Het Advcrtentie-blad, verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststractn.” 34, te Veurne De pnjs van inschryting is 6 francs ’sjaers voor da stad en omliggendoen 7 francs ‘sjaers franco met 'do post Men betaald 14 timen per reik voor de Inplaetzingen. e ociaeia 13 cen- De minste mplaetzing betaclt 50 centimes. Geld cn Brieven franco toctezenden aen den Uitgever dezer. V-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1