1221.) Zaterdag 3 maert 1849. DER STAD VEURNE i i PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. HUIZEN WEIDE, I BOOM-VENMTIE i N EN n GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. f ZAEILA.ND ek HUIZEN, TE ALVERINGHEM, Openbaer to verkoopen binnen Loo. I ADVERTENTIE - BLAD t Hollanders populieren 1’ C' To Avecappelle, Openbaer te Verkoopen. erf en hovenierhof daormedegaende, slacndo aen de noord-zyde van het Appel-straetken, palende oost net huis en erf van Pieter Blaerc, west dat van Pieter Vandenplassche, en noord den boomgaerd gebruikt door sieur Francis Houtman. Gebruikt door Pieter Cousin, by pacht voor 12 jaren, ingegaen 1 Mei 1842, aen 12a francs by jare, boven de contributien. De voorwacrden van deze verknoping met de bewyzcn van eigendom berusten ten inzage van de gegadigde, ten kantoore van den notaris FLOOR, te Loo. Dacr zyn ook alle inlichtingen ten dien opzigto te bekomen, ten kantoore van den notaris DECAE, te Alveringhem en SYOEN, te Mcrkem. Acnz.ionelyke TE WESTVLETEREN. Dynsdag 13 Maert 1849, te beginnen ten een ure na middag A. Op cene weide gebruikt doorJoannes- Baptistc Gheldhofby de herberg genaomd het VVestvlelercn-inolentje, langst de stract leidende naer Crombeke, 34 Koopsn olmen, esschen, eiken, en wilgen van buitengewoone lengte, waer onder veel ter dikte van 2 meters en half tot 3 meters, en in het alge meen dienstig tot alle groote werken. B. Op de hofstede bewoond door den burgmeester Cappocnagter de herberg de Kruisstraat, 38 Koopen Aldcrhande soorten van boomen,dienstig voor schipkuip-en molenwerkenwagen makers en voor brandhout. De vergadering op de weide gebruikt door sieur Gheldhof. Op tyd van betaling tot 1 July 1849, mits te stellen borg en gereed te betalen het ver hoog van den 10 penning en de gewoone bespreken. Bet Advertentie-bladverschynd De P’ys van inschiyring is U timen per reik voor de Inplaetsingen. De minste inplaetzing betaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toctezendon aen den Uitgever dezer. Donderdag 8 Maert 1849twee uren naor middag, in het Stadhuis te Loo Zal gebeuren do openbare verkooping, in ccnc zitting, van de naerschreven goederen. Gemeente Alveringhem, oost-over. 1 koop. Eene party Weide cn Zaeiland groot 2 hectaren 10 aren 70 centiaren, {talende oost naest het noorden als ook ten groolen dcele van noorden dc landen van mevrouw Lafranco, van oosten naest het zuiden aen macigras van het bureel van Weldadigheid van Alveringhem, van zuiden de landen van de hofstede toebehoorendo mevrouw Derenty, van westen naest den zuiden aen macigras van Pieter Van Houtte, te Alveringhem, aldaer naer het noorden Dominicus Nollet, van noorden ten kleinen deelo aen don eigendom van Carolus Bruneel en voorders van noorden aen dito Nollet. Dezen koop heeft vrye passagio over het land van dito Nollet tot op de Reningheers- dyk-straet. Van dezen koop, is cr gebruikt omtrent 57 aren door Carolus Bataillie, met regt voor het loopendc jaer, het overig zyndc weiland, is lestmacl gebruikt geweest door Carolus Nollet; om handslag met de geldtellinge. Gemeente AlveringhemVorthem. 2 koop. Een Huis met Erf cn Hovenier hof, staende van oosten langst de Loo-vaerd, houdende van zuiden aen het huis van de kinderen Noorenberghvan noorden het huis van Pieter Maes, cn oost aen den grond van Dominicus Lutsen. Nu bewoond door David Pareyn en ver pacht aen Carolus Stractburg, voor zes jaren die zulleu aenvang nemen met eersten Mei 1849aen 90 francs by jare boven de con- tributien. Noj AlveringhemDorpplaets. 8 en lesten koop. Een Huisten gebruikc van herberg, genaemd het gouden Hoofd, met agtergebouwen en 3 aren 93 centiaren Donderdag 22 Macrtc 1849, om twee uren na middag, ter herberg bewoond door sieur Carolus Morael,opde dorpplaets van de gemeente van Avecappelle, Openbare Verkooping, in ccnc zitting zonder uitstel, van de volgende Huizen. Gemeente Avccappelle. 1 Koop.Een Huis, meuren in steen, dak in strooi, wezende het west-einde van een dric-woonitig huis, dies het middendeel onder den volgenden koop is opgebragt. Gebruikt door Josephus Deroo,een der verkoopers; om door den kooper acnslag te hebben met eersten mei 1849. 2 Koop.Een ander Huis, meuren in steen, dak in strooi, wezende het middelste van een drie-wooonstig huis, dies het west- einde gebragt is onder den voorgaenden koop en het oost-eindc behoort aen Fran ciscos Vandenbrouckc. Gebruikt door Franciscus Yerhacgho, een der verkoopers; om door den kooper aenslag te hebben den eersten mei 1849. Beide dc voorschreven huizen zyn ge sticht binnen de gemeente van Avecappelle, verre noord-west van de kerke, op eenen grond toebehoorende do kerkfabriek van «lat gemeente. 8 en lesten Koop. Een Huis, gebouwd in steen, darinkstal, afhanglykheden en 2 aren 91 centiaren incdegaende erf, onder grond van gebouwen en hovenierlandge- staen en gelegen binnen de gemeente van Avccappelle, ter plaets genaemd do vier Dj keu palende van oosten cn noorden Engelberlus Moorcn. Gebruikt door dc behoeftige Joanncs- Baptiste Couwct, Joannes Tollenaere en franciscus Lehouckom door den kooper aenslag te hebben den eersten mei 1849. De veilings-voorwaerden en de eigendoms- tylclcn by den notaris FLOOR, te Veurue. I wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraet, n.° 84, te Veurno. francs 'sjaers voor do stad en omliggendecn 1 francs 'sjaers franco met do post. Men betaeld 12 een-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1