1222.) Zaterdag 10 maert 1849. DER STAD VEURNE I I II I I I II L WEST-VLAENDEREN HUIZEN 1 'i 'I 1 ZAEILAW LANDGOEDEREN, i GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN liiM OPENBARE VERKOOPING ran 10 heet. 18 aren 88 centiaren 10 milliaren EN GRAS 2. * 25 aren 04 centiaren Zaeiland in eene party, genaemd Krikhouders gemet, strek kende zuid en noord. OPENBARE VERPACHTING der OPENBARE VERPACHTING BBÈRBKI do stad en omliggende 7 1 Studie van den notaris Emili CABOCIIE, te Duynkerke. i i i i ADVERTENTIE - BLAD To Avecappelle, Openbaer te Verkoopcn. I A Gelegen op Bulscarnp, Wulveringhem en Pollincliove, belgique) Door het ambt van den not. Exu> GAB0C1IE, te Duynkerke. Kondigt dat men den dynsdag 20 maertc 1840ten 2 uren na middag preeies in het stadhuis van Hondschóotevoorden notaris CAB0C11E, te Duynkerke,zal doen de publyko verkooping ter haulche van de landen waer vau de grootten, kanten en abouten hier volgen Commune van Bulsoamp. 1. * 7 hectaren 35 aren 83 centiaren 68 mil liaren Zaeiland Gras en Meerseh, palende oen de goederen van den baron Wissocq, jouffrouw Demoucheron, van Brugge, Mr. Felix Ritwelt, Mr. David Jouffrouw Deman, aen den Annekcns-leed en aen de Crom- fort-straet. Gebruikt door do weduwe van Gerardus Matsaert. Commune van Wulveringhem. Gebruikt door de gezeideWed. Matsaer. Commune van Pollinchove. En 3.° 2 hectaren 38 aren Meerseh, palende tuid aen de riviere genaemd Yser-vaerd west Mr. Stekulorum en Brunei, oost Mr. Tahonen noord aen den armen van Pol linchove. Gebruikt door sieur Veramme. Om meerdere aenwyzingen zich te begeven ten kantoore van den notaris CAB0C11E, te Duynkerke (Vrankryk) straet Emmery, n-° 20alwaer berusten de bewysschriften en de voorwaerdenvan deze verkooping. II Toebehoorende het bureel van Weldadigheid van Pollinchove. Vrydag 23 Maert 1849, te beginnen teu 9 uren voor middag, inde herberg bewoond door Carolus Vandergucht, te Pollinchove in de dorpplaetszal gebuereu de openbare verpachting, voor negen jaren in te gaen den 1 October 1849, van de Landgoederen toebehoorende hetbureel van weldadigheid van do zelve gemeente van Polbnehove, (by plakbrieven in het breedo vermeld), ■n Der onroerende Goederen toebehoorende do Kerkfabriek van Pollinchove. Zaterdag 24 Maert 1849, om twee uren na middag, in de herberg bewoond door An toine Pennynek, te Pollinchove, zal van ge- lyken gebueren de openbare Verpachting van de onroerende Goederen, toebehoo rende de kerkfabriek van de gemeente van Pollinchove, ook breeder by plakbrieven vermeld. Den 10.“ penning van een jacr pacht to betalen gereed voor de onkosten van Ver pachting. Allen gegadigden, voor dat zynen aenbod zal wezen aenveerdzal moeten’zyne borg aenbieden, de welke door de bestuerder der wederzydschegestichten, zal moeten goed gekeurd en aenveerd zyn. De voorwaerden van deze verpachtingen berustenten inzage van een-iderten kantoore van den notaris 1 LOORte Loo. Donderdag 22 Macrte 1849, om twee uren na middagter herberg bewoond door sieur Carolus Moraelop de dorpplaets van do gemeente van Avecappelle, Openbare Verkooping, in eene zitting zonder uitstel, van de volgende Huizen. Gemeente Avecappelle. 1 Koop. Een Huis, meuren in steen, dak in strooiwezende het west-einde van een dric-woonstig huis, dies het middendeel onder den volgenden koop is opgebragt. Gebruikt door Josephus Deroo,cen der verkoopers; om door den kooper acnslag te hebben met eersten mei 1849. 2 Koop.Een ander Huis, meuren in steen, dak in strooi, wezende het middelste van een drie-wooonslig huis, dies het west- einde gebragt is onder den voorgaenden koop en het oost-einde behoort aen Fran ciscos Vandenbroucke. Gebruikt door Franciscus Verhaeghe, een der verkoopers; om door den kooper aenslag te hebben den eersten mei 1849. Beide de voorschreven huizen zyn ge sticht binnen de gemeente van Avecappelle, verre noord-west van de kerke, op eenen grond toebehoorende do kerkfabriek van dat gemeente. 8 en lesten Koop. Een Huisgebouwd in steen, darinkstal, af hanglykheden en 2 aren 91 centiaren medegaende erf, onder grond van gebouwen en hovenierlandgc- staen en gelegen binnen de gemeente van Avecappelle, ter plaets genaemd de vier Dykeupalende van oosten en noorden Engelbertus Moorcn. Gebruikt door de behoeftige Joannes- Baptiste Couwet, Joannes Tollenaere en 1 ranciscus I.ehouckom door den kooper aenslag te hebben den eersten mei 1849. De veilings-voorwacrdenen doeigendoms- tvtelen by den notaris FLOORto Veurne. A. DESCIIODT belast zicli de Bordereau v intevulïen der uitwisseling van den emp/ i. Zich te adresseéren by HI."’ Block, op tic dry eerste dagen der week. wckclyks den Zaterdag, by P. Ryckcbocr, Ooststraet, n.° 34, to Veurne. francs ‘sjaers voor do stad en omliggendeen 7 francs 'sjaers franco met do post. Men beiaeld 12 een- timen t... De minste inplaetsing betaelt 50 centimes. en j" Het Advertentie-bladverschynd De piys van inschryving is f per reik voor de Inplaetsingm. Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer. Geld

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1