1225 Zaterdag 17 maert 1849. BEK STAD VEIIKNE 1 (n Verkooping PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. O 13 GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN f J I ■J ADVERTENTIE - BLAD l' schoone patrimonieéle HOFSTEDE, gelegen binnen ds gemeente Leysele, OPENBAER TE VERKOOPEX. Maendag 3 April 1849, om twee uren na middag te beginnen, ter herberg bewoond door sieur Philippus Ryckeboer, op de dorp- plaets van het gemeente Leysele lal gebucren de openbare verkooping, in ccnc zitting zonder uitselvan Eene schoone patrimonieéle Hofstedege legen binnen de gemeente van Leysele, zuid-oost van de kerke, langst de Lecn- straetleidende van den Stalyzer naer het nieuw Moleken, groot ingevolge de eigen- doms-bewyzen 8 hectaren 86 aren 87 cent., en volgens kadaster 8 heet. 46 aren 30 cent., gebruikt door Sr. I’ieter-Ferdinand Ncudt, voor negen nacr-een-volgende jaren inge- gaenden eersten October 1847, ten pryze van 660 francs by jare boven de belastingen voorloopig verdeeld in zeven koopen, onder behoud van gehecle of gcdeeltelykc zamenvoeging. 1 koop. Alle de gebouwen der Hofstede, met de hoeveelheid van een hectare 95 aren 80 centiaren hofplaets en boomgaerd pa lende van oosten do Leenstract, van zuiden den derden koopvan noorden den vierden koop, van westen den eerstvolgenden koop, rondom scheidende half grachtbekend by kadaster sectie D n.“ 239, 240,241 en 242. 2 koop. West aen den voorgaenden koop, de hoeveelheid van een heet. 39 aren 20 cent. Zaeiland ten twee parceélen nevens anderenpalende van westen en noorden zaeiland van de familie Dewitte, teLoovan zuiden den eerstvolgenden koop, scheidendo op half splctgracht en streke van diere, be kend by kadaster sectie D n." 243 en 244. 3 koop. Zuid aen de twee voorgacndo koopen de hoeveelheid van 93 aren 90 cent. Zaeiland, t’eenen parceéle strekkende oost en west, palende van oosten de Leenstract van zuiden naer den oosten bebouwden grond aen Louis Brunet, te Leysele, van zuiden naer den westen zaeiland aen den heer Delmotte, te Ypervan westen zaeiland aende familie Dewitte, te Loo, wederzy- diglykophalf gracht, van noorden de twee voorgaende koopen, scheidende naer den oosten op half gracht, en naer den westen op streeke van diere, bekend per kadaster sectie D, n.° 245. k koop.Noord aen den eersten koop, de hoeveelheid van een heet. 1 are 70 cent. Zaeilandt’eenen parcéelestrekkend» oosl or ciDwonctsi oiiTiicima Van wego den Koning de wet en justitie. Men mackt kenbaer aen wie het behoort dat den Zaterdag een-en-twintigsten April achttien honderd negen-en-veertig, van ten negen uren des morgenster gewoone openbare gehoorzael der Regtbank van eersten aenleg te Veurne, provintie West- Vlaenderen, ten paleize van justitie, er zal overgegaen zyn tot de eerste lezing van het collier van lasten en voorwaerden die zal zyn opgemaekt om te geraken tot de verkooping by gevolge van gedwongene Onteigening van Een HUIS, geteekend n.’ 165, met deszeifs Crond, gestaen en gelegen te l’ollinehove, in den Gapacrds-hoekkanton Haringhe, arrondissement Veurne, provintie VVest- Vlaenderen, gebruikt odor de gesaisierde partie hier naer genaemd, gebouwd in leemtusschen posten op steenen voe- tingen ten zy den zuidgevel die geheel in steen is, gedekt met strooihebbende twee vensterkassynen en een deuregat in den oostgeveleene schouw-pyp in het dak en een geitc-kot ten west-einde van den zuid gevel van noorden daer aen een stal ook in leem, tusschen posten op steenen voe dingen, gedekt in strooi meteen deuregat Vjn oosten en eenen kleinen venster van noorden. De plaets waer op alles is ge touwd en daer medegaende isgroot een are twintig centiaren, en paeld oost aen den steenweg van Veurne op Yper, zuid aen den huisgrond van Carolus Dedry, werkman te l’ollinehove, west aen het grasland van Mr. Struyc, te Yper, en ten noorden scherp uitloopende op den voor zeiden steenweg. Gemeld Huis en Grond is in beslag ge nomen geweest ten verzoeke van den heer Norbertus Vanderhcyde, koopman, gehuis vest te Veurnevoor welken is aengesteld en occupeérd meester DtsisÉ BRIL, Advokaet- Avoué by de regtbank te Veurne, daer Het Advcrtentie-bladverschynd De piys van inschryving is 6 timen per reek voor de Inplaetsingcn. De minste inplaelzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezendon aen den Uitgever deser. wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraet, n.° 84, te Veurne. francs 'sjaers voor da stad en omliggende, cn 1 francs ’sjaers franco met do post. Men betaeld 12 cen- woonende groote Citerne-plaetsop en ten laste van Carolus-Ludovicus Vanengheland, winkelier, gchuistvest tot het zelve Pol- linchoveby proces-vcrbael van Arsenius Buil deurwaerder by de regtbank te Vcurne, daer woonende, van negen-en-twintigsten January jongstleden, den zelven dag ge- viscérd door den heer llcnri Ruyssen, greflicr van het vredegeregt van het kanton Haringhe, cn door den heer Goddcris, burgmeester ter gemeente Pollinchovc, aen ider van welke afschrift van gemelde proces- verbael is gelaten geweest, het welk is geregistreérd geweest des anderondaegs dertigsten January lest, vol. 37, fol. 80, r.’ c. 8, door den ontvanger J. Hansscns, cn overgeschreven ten kantoore van hy potheken te Veurnedoor den bewaerder Maillart, den veertienden February achttien honderd negen-en-veertig, vol. 3, n.° 11, en verder overgeschreven ter grellie der regtbank van eersten aenleg te Veurne, in den register daer toe bestemd door den greflicr der regtbank, den acht-en-twin- tigsten der zelve maend February. Opgemaekt in dubbel te Veurne, den eersten Maert achttien honderd negen-en- veertia, door meester BRIL, voornoemd. D. BRIL. Enregistré sans renvois b Furnesle premier Mars 1800 quarante-neuf|reg. 55, fol. 106, c. 8. Re^u deux francs vingt-un centimes les 30 p. add. compris. Pour duplicata de quittance, Lo Receveur, J. Haxssixs.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1