1224.) Zaterdag 24 maert 1849. DER STAD VEURNE I (n o PROVINCIE WEST-VE AENDEREN VETTE WEIDEN 131 LANDGOEDEREN, VETTE WEIDEN en zaeiland, GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. VAN EN OPENBARE VERPACHTING der ADVERTENTIE - BIAID ccn~ Twee goede TE VERPACHTEN, Gelegen te Oostvlelerenby de Fyntele. Toebehoorende het Armbestuer van ZOUTE NAEY E. SCHOONE VEND1T1E van MEUBELS, Waeronder ccncschoonc cn goede Fohte-piaho Te Crotnbeke. Zeer schoonc Gelegen binnen de gemeente Oudecappello. |DPENBAER TE VERKOOPEN. aen den lestvoorgaenden koopeenc lango Drevc alsnu Zaeiland, groot vo.gens kadaster seelie A, n.’ 19935 aren 20 centiaren, strekkende oost cn west, palende Tan zuiden naer den westen hooigras aen Mr. Bortier, voorts van zuiden vettegrazen aen sieur Van- denberghe, te Boesinghe, gebruikt door den lieer Missel) n, met het oosl-einde de Zcedyk- straet, van noorden naer den oosten vette weide aen sieur Pieter Deiyc, voorts van oosten darink-stuk en bedryfgras aen den lieer Deblauwe. Gebruikt door sieur Pieter Legrand. De dry bovenstaende koopen zyn verpagt aen den buvengenaeiuden Leer Joannes - Baptiste l'andetcoudelot den 11 November 1852mits eenenjaerlykschen pachtprys van 725 francs boven de belastingen. De veilings-voorwaerdenschets-kacrten en Eigendoins-tytelen berusten ten inzage der gegadigde, ten kautore van den notaris FLOURte Veurne. Maendag 9 April 1849, -wezende den 2 Paeschdagnaer bet eindigen de vespers, ter herberg van Pieter Aernout, te Crom- bekcin de dorpplaets Zal men by openbare Venditie verkoopen porcclyngleis, bestaende in soupe-kom- men, plats cn telloorenvucrschoppen tangen bangcl-haek tafels stoelen klee- der-kassencommoden nagt-tafels kamer- vertrek, kleer-koffers, bedde-bakken niet behangwolle matrassen pluimen hoofd einden, deksels, dwalen, servietten, forte piano in acajou, boter-pottenbier,- wyn- en liqucur-glazen, 150 ydel bouteillen, baro- mêtrc spiegels en meer andere voorwer pen, te lang om te verhalen. De koopen van tien francs en daer boven op tyd van betaling tot eersten julius 1849, mits te stellen begoede en bekende borgdo ander koopen met gereed geld. Dynsdag 10 April 1849, twee uren na middag, in d’lierberg den Coppetasop do dorpplaets van het gemeente Eggewaerts- cappelle, Zal door het ambt van den notaris FLOOR, ter residentie van Veurne, overgegaen worden tot de openbare verpachting der Landgoederen toebehoorende het armbestaer der gemeente van Zoutenaeye, uitgedrnkt in den staet ten vocto dezer staen de. Het Advertentie bladrerschynd wekelykt den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraetn.° 34, te Veurne De p,ys ran inschryting is 0 francs ’sjaers voor do stad en omliggende, en 7 francs ’sjaers franco met de post Men holanld IV timen per reek voor de Inplaetsmgen. r ooiaeia iz De minste inplactzing betaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco loetezenden aen den Uitgever dezer. Vrydag 0 April 1849, tweo uren na middag, in de herberg bewoond door Pieter Bruneel.op het gehugte de Fyntclc. Zal gebeuren de openbare verpachting voor cenen termyn van negen jaren, van twee aen een houdende Vetto Weiden, eerste kwaliteit, deeene groot 2 hectaren 63 aren cn de andere 2 hectaren 84 aren, palende beide met het noord-einde aen de rivier den Yscr, lestinael gebruikt geweest door sieur Cesar Hamers, te Elsendammeom door de pachters daer aen seffens hand te slaen. Nadere inlichtingen wegens deze verpach ting te bekomen, ten kantoore van (len notaris FLOOR te Loo. Woensdag 11 April 1849, twee uren na middag, in d’herberg de Kroonebewoond door den heer Maerten,op de grooto markt, binnen de stad Veurne, Zal gebneren de openbare Vcrkooping, in «ene zitting zonder uitstelvan de volgende Goederen. Gemeente Oudecappclle. 1 Koop. Binnen de gemeente van Oudecappelleweinig hoord-oost van do *erke, van oosten langst de Zeedyk-straet, ccneallerbeste Vette Weide, groot volgens kadaster sectie B, nummer 51 3 hectaren I' 41 aren 59 centiaren, palende van westen *le gezeidc Zeedyk-straet, van noorden 'ctte weide aen vrouw de weduwe van den heer Vanhille, te Dixmudc, van oosten vetto 'weide aen den heer Joannes-Baptiste Vande- ^oude, te Caeskcrke, en van zuiden vette Weide aen de weduwe sieur Louis Markey le Veurne. Gebruikt door den genaemden heer Jean- hes-Baptiste Vandewoude. 2 Koop. Wat zuid-west van den voor- gaenden koop, west over de gezeide Zeedyk- straet,eenc ander Vette Weide, groot volgens kadaster sectie An.’ 195, Sheet. 34 aren 40 centiaren, palende van noorden eenc vaerddaer over de straet leidende van de Grognie naer de twee Bruggen, van westen weideaen sieur Vcrmotc, te Oudecpppeile, van zuiden zaeiland cn hooigras aen Mr. Bortier, gebruikt door den heer Charles Misselyn ter zuid-ooslhoeke den eerstvol- Renden koop, cn voorts van oosten weido aenden lieer Deblauwe, te Brugge,gebruikt door sieur Bulckc. Gebruikt door den heer Charles Vando- *oude, te Caeskerke. S sn lesten Koop. Ten zuid-OOit-hoeko

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1