1223.) DER STAD VEURNE I 31 MAERT 1849. Zaterdag I PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. IIOFS TE DE, gelegen binnen de gemeente Leysele, OPENBAER TE VERKOOPEN. Openbare Verkooping, 2a/ plaels hebben maendag 2 April 1849, by PK S-1NSTELmet een voor honderd tnstel-piemit in de stad Nieuportter herberg de Wilde Zee, en maendag 16 der zelve maend by STELLIGE TOEWY- ZIN’Gin de gesnelde stad, ter herberg den Gouden Leeuw, telkens om dry uren Ra middag van de volgende Huizen ^caeraf testen schoonen en neeringryken Te Nieuport» FA N EN J i -i GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. I J KRUIDENIERS-WINKEL, en ZES wel ter stand staende herbergen I. I' c- 9 ook dient voor 7E®WMTIE BLAB ili schoone patrimonieéïo Maendag2 April 18-49, om twee uren na middag te beginnen, ter herberg bewoond door sieur Philippas Ryckeboer, op de dorp- placts van hel gemeente Leysele Zal gebueren de openbare verkooping, in eene zitting zonder uitselvan Eene schoone patriiuonieéle Hofstede, ge legen binnen de gemeente van Leysele, zuid-oost van de kerke, langst de I.een- straet, leidende van den Stalyzer naer bet nieuw Molcken, groot ingevolge de eigen- doms-bewyzen 8 hectaren 56 aren 87 cent., en volgens kadaster 8 heet. -46 aren 30 cent., gebruikt door Sr. Pieter-Ferdinand Neudt, voor negen naer-cen-volgende jaren ingc- gaen den eersten October 18-17, ten pryze van 660 francs by jarc boven de belastingen voorloopig verdeeld in zeven koopen, onder behoud van gcheele of gcdeeltelyko zamenvoeging 1 koop. Alle de gebouwen der Hofstede, met de hoeveelheid van een hectare 95 aren 30 centiaren hofplaets en boomgaerd, pa lende van oosten de Lcenstraet, van zuiden dea derden koopvan noorden den vierden uosisnuet, n.° 31, te Ueurno. 7 francs ’sjaers franco met de post. 31 en bctacld 12 oen- Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststract voor do stad en omliggende en f r- pagnozeer wel ter stand op de wandeling builen stads-muerengetcekend nominee 8; staende langst den steenweg van Nieuport naer Brugge. 6 Koop. Eene gerieflyke Herberg met erf, genaemd de wilde /ccvoordeelig ge staen in de Vesten-straetnommer 14; be woond door Susanna Deseck. 7 Koop.Eene gerieflyke Herberg mot erf, wel ter stand en gedeeltelyk herbouwd genaemd den gouden Appelstaende in do Duinkerke-straet, nommer 3, bewoond door Arnoldus Coussemaekcr. De tytels en voorwaerden berusten ten kantoor van den notaris J (JURIS, te Nieuport. Bet Advertentie-bladverschynd wekelijks den De piys ran inschryving is (I francs ’.sjaers timen per reék voor de Inplaetsingcn. De minste inplaetzing belaclt 50 centimes. Geld en Brieven franco toelczcndon aen den Uitgever dezer. koop, van westen den cerstvolgenden koop, rondom scheidende half grachtbekend by kadaster sectie l)n." 239, 240,241 en 242. 2 koop. West aen den voorgaenden koop, de hoeveelheid van een heet. 39 aren 20 cent. Zaeiland ten twee parceélen nevens anderen, palende van westen en noorden zaeiland van de familie Dewittc, te Loo, van zuiden den eerstvolgcnden koop, scheidende op half spletgracht en stroke van diere, be kend by kadaster sectie D n.°' 243 en244. 3 koop.Zuid aen de twee voorgaende koopen de hoeveelheid van 93 aren 90 cent. Zaeilandt’cenen parccéle strekkende oost en westpalende van oosten de Lcenstraet, van zuiden naer den oosten bebouwden grond aen Louis Brunet, te Leysele, van zuiden naer den westen zaeiland aen den heer Delmotte, te Ypcr van westen zaeiland aende familie Dewittc, te Loo, wederzy- diglyk op half grachtvan noorden de twee voorgaende koopenscheidende naer den oosten op half grachten naer den westen op streeke van diere, bekend per kadaster sectie I), n.° 245. k koop.Noord aen den eersten koop, de hoeveelheid van een heet. 1 are 70 cent. Zaeiland, t’eenen parcéele, strekkende oost en west, palende van oosten deLeen-straet van zuiden den eersten koop, van westen den tweeden koop wederzydig op half gracht, van noorden ook op half gracht land aen de familie Dewittc, te Loo, alwaer oenen voetweg ligt, bekend per kadaster sectie D, n.’ 238. 5 koop. Oost over de Leen-straet, recht over de eersteen derde koopen, de hoeveel heid van 1 hectare32 aren 20cent. Zaeiland, ten twee parceélen aen anderen, te zamen oost en west strekkende, met een klein hapken ten zuid-westhoeke, palende van westen de Leen-straet, van zuiden en oosten den heerDeclerckjteAtrecht, op half gracht, van noorden den volgende koop op half spletgrachtbekend per kadaster sectio C, n." 9 en 10 6 koop. Noord aen den lestvoorgaenden koop,de hoeveelheid van 94. aren aren 10 CROÜaren Zaeiland, ten twee parceélen 1 Koop. Een schoon en zeer gerieflyk met pakhuis, erf en hoveken; zyndo enen Kruideniers-winkel van allcrbesten •'and, gestaen ter oostzyde van de groote ’J’arkt, geteekend nommer 21; bewoond '*00r d’heer Petrus Coulicr. 2 Koop. Eene schoone en zeer ge- ’■'eflyEe Herberg, met stalling en erf, gc- ®aenid de Foituin, zich bevindende ten a,lerbesten stand, gestaei; ter noordzydcvan *e groote merktgeteekend nommer 13. 3 Koop. Eene schoone en zeer gerieflyke Herberg met poort, stalling en erf, zynde *an goede neeringen wel ter stand genaemd en gouden Leeuaigestaen tcrwestzyde van e Iper-straet en koerende met den noord- 8e'eï in de V esten-straetgeteekend n.” 15. 4 Koop. Eene schoone en zeer gerieflyke Herberg met Hoef-smis, pakhuis en erf, Renaemd St. Eloy, wezende van goede nee- r’n8, staende ter west-zyde van do Yper- ,lr^-t t nommer 29. U Koop. Eene schoone en gerieHyke erberg Inct smiling, genaemd d ma Cam- Om uit gemeenzaamheid te scheiden. welke Herbergen eene HOEF-SMIS, alles gestaen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1