Zaterdag 14 April 1849. Dill I STAD VEURNE I II PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. Openbare Verpachting der VETTEGRAZEN, i I HET ARRONDISSEMENT. GEHEEL KA N EN I i Wil den Uitgever dezer. i ADVERTENTIE - BLAD partie hier voorenon de zesde agter niet den westeinde aldaer I >crua Partie al >A jl o 1 Bekend onder de benaming der 70 Gemeten, Geleden binnen de gemeente van LAMPERNESSE. 1 1849, een ucr na d’afspanning het Stadhuiste I DE LE E NINGB RIE FJ ES Worden aengekocht door P. BORRE, schryver, wooncode te Veurne, groote merkt, n.’ 1 die /ich ook belast met des- zelfs inschryviiig op de horderedenen het uitwisselen in het ontvang-kantoor. aen het Hacnde-straetkenvoorts van oosten de eerste parlie. 8 parti*. Zuid aen de lestvoorgaendo partie, eene Vette Weide groot 2 hectaren 2 aren 2B centiaren, gebruikt door Engel- bertus Syryn te Lessenbekend per ka daster sectie C, n." 242, palende van noorden naer den westen en van westen weide aen mynheer Depeellaert, te Dix- mude, zuid en oost het Hacnde-straetken. Q partieZuid over het Hacnde-straetken, regt over de eerste partie, eene Vette Weide, groot 1 hectare 26 aren 95 centiarenge bruikt door Martinus Natier te Latn- pernesse, bekend per kadaster sectie C, n.* 3-18, palende van noorden en van westen naer den noorden aen het voornoemde Haende-straetkenvan westen naer den zuiden en van zuiden weide aen den heer d’Areonati, te Brussel, van oosten naer den zuiden weide aen den heer Caillies, te Brussel, van oosten naer den noorden weide aen sieur Loolvoet, te Ilouthem. 10en leste partie. Oost over het Haende* straetken regt over de eerste partieeen parceél alsnu uitgedarinkt Land, groot een hectare 9 aren 43 centiaren gebruikt door den heer Hypolitus Tackte Nieucappelle bekend per kadaster sectie C,n.“ 293, pa lende van noorden hooigras aen den beer Croinbez-Lefebvre, van oosten weide aen den heer Demolder, te Dixmude, van zuiden hooigras en zaeiland aen den heer Arnaud David, te Veurne, van westen het ineergezeide Hacnde-straetken. De voorwaerden der verpachting berusten ter inzage der gegadigde, ten kantoorc van den notaris FLOOR, te Veurne. 4 partie.Noord aen de lestvoorgaendo parlie, eene Vette Weide, groot 4 hectaren 37 aren 77 centiaren gebruikt door Fran- ciscus Syrynte Alvcringliem, bekend per kadaster sectieC, n.“ 246 en 247, palende van oosten de tweede partie, van noorden weide aen den heer Crombez-Lefebvreten noord-westhoeke weide aen den disch van Lampernesse, west de eerstvolgende parlie. 5 partie.West aen de leslvoorgaende party eene Vette Weide, groot 3 hectaren 22 aren 49 centiaren gebruikt door sieur Pieter Boury, te Wupen, bekend per kadaster sectie C, n.° 250, palende van noor den weide aen den heer Crombez-Lefebvre, ten noord-westhoeke de kleine ïser-beke, voorts van westen nog ecus grasland van Mr. Crombez-Lefebvre, van zuiden naer den westen weide aen sieur Delahaye. te Dixmude, van zuiden ten midden de eerstvolgende party, en van zuiden naer den oosten do derde party. 6 partie. Zuid aen de lestvoorgaende partie, alsook zuid aen de derde parlie, eene Vette Weide, groot 4 hectaren 34 aren 12 cemiaren, gebruikt door siour Pieter Houvenaghelte Oostkerko, bekend per kadaster seelie C, n." 249, palende ten noord-westhoeke ten kleinen deele weide aen sieur Delahaye, te Dixmude, voorts van westen weiden aen joufv. De Brauwere, te Nieuport, en tuejoufv. Louise De Man, te Brugge, van zuiden de eerstvolgende partie en de eerste partie. 7 partie. Zuid aen de voorgaendc partie, eene Vette Weide, grool 3 hectaren 69 aren 92 centiaren, gebruikt door sieur Franciscus Feyste Leysele, naer sieur Carolus Deschodt, bekend per kadaster sectie C. n.* 243 palende van westen naer den noorden weide aen mejoufv. Louise De Man van westen ten midden een parceél grasland toebehoorende den heer Rodri- guez-d’Evora-y-Vegate Gend, die met deze weidegebruikt word van westen naer den zuiden weide aen mynheer Depeellaert, te Dixmude, van zuiden naer den westen de eerstvolgende partie van zuiden naest den oosten alsmede van oosten met den steêrt Bet Advertentic-bladverschi/nd wekelyks den Zaterdag, by P. Ilyekebocr, Ooststraetn.° 34, te Veurne Be prys Van inschryving is 6 francs 'sjaers voor de stad en omliggendeen 7 francs 'sjaers franco met 'do post. Men betaeld 12 een- timen per reék voor de Inplaetsingen. r De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. Macndag 16 April middag, in - Dixmude, Zal gebeuren de openbare verppachting *Oor eenen termyn van negen naer-een- ’olgendejaren integaen den eersten October 18ö0van de landgoederen bekend onder "e benaming der 70 gemeten, gelegen kinnen de gemeente Lampernesse, ver deeld in tien parlien.zoo als volgd 1 partie. Eene zeer goede Vette Weide, gebruikt door den heer Uypolytus Tack te ®*eucappclle, groot 4 hectaren 5 aren 67 centiarenbekend per kadaster sectie C, n*244, palende van zuiden het Haende- •Iraetkenvan westen de zevenste partie, ’an noorden de derde partie, en van oosten 6e eerstvolgende. 2partie. Oost acn de voorgaendc, eene ‘nder Vette Weide, gebruikt door sieur Ltldovicus Ghyselen te Alvcringliem groot hectaren 86 aren GO centiaren bekend per kadaster sectie C, n." 245, palende van zuiden e,t oosten het Haende-straetken, van noorden 6en heerCrombez-Lefebvre, van westen de ’oorgaende parlie en de twee eerstvolgende Partien. 3 partie. Ten midden van westen aen 6e voorgaende parlie, een parceél zeer goed «aeigras, gebruikt door den heer Detollc- naere, te Lampernesse, groot 1 hectare 13 ®fen 9 centiaren bekend per kadaster sectie n? 248, palende van zuiden de eerste de zesde partie hier zeer krom en verhakende zoo aen de voormelde zesde -is aen de vyfde partie, van noorden atrdeu westen de voormelde vyfde partie, Q ’an noorden de eerstvolgende partie.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1