Zaterdag 21 April 1849. DER STAD VEURNE PROVINCIE WEST-VL AEN’DEREN i OVERSLAG van een Huis en Erve, LAND-GOEDEREN, GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN IK! I^vlunbrnaluncj. eg 7 4 0 1 0 HUIS, GROND en HOVENIERHOF. OPENBARE VERPACHTING der ADVERTENTIE - BLAD Gemeente Houthem. t. \N F k d d >r« 10. I fll lie- E. T A B A R Y heeft d’eer het publiek bekend tc maken dat hy den maendag 7 Meiter oorzaek der II. Bloed-processio die dien dag zal placts hebben ten gerieve van cen-idermet zyne diligentie, ten vier uren ’s morgens, uit zyne woonst nae Brugge zal vertrekken, en ’s anderdags ten een ure ’s na middags nae Veurne terugkeeren. Schoon Ten dianite van PEERDE-SMISSEpublyk te Verkoopen te Gyverinchove. Maandag 7 Mei 1849, ten 3 uren nacr noene, in de herberge de Kroone, bewoond by bars Plaetevoei staende ter dorpplaets tc Gyvcrinchove Zal gebueren de openbare Verkoopingin eene zitting voor hiTiienOviznic, der naerichrcven goederen Gemeente van Gyveiinchove. Eenigen koop. Ter westzyde der dorp plaets en gemeente van Gyvcrinchove, een ten jare 1814 uit den grond nieuw- bouwen kloek en gericHyk Huis, ten dienste van Pecrde-smisse, in steen en pannen- dake, hebbende doorgaenden geplafoneérden gangbestaendc ten voorderen in woon- plaets en eetkamer, ook geplafoncerd, beuken voute en kelder daer onder ruime Pecrde-smisse ten zuid-einde, met twee •lacpkamerkens daer boven, grooten zolder, (Root houtstalbesloten agterplaets en citerne, met de erve en hovenierhof daer medegaende groot volgens tytel 5 aren 69 centiarenbekend op bet plan cadastral sectie A n.“ 432 en 433 maer ter grootte Van 4 aren 85 centiaren voorhoofdende van Oosten op dedorpplaets palende van zuiden aen den nieuwen steenweg leidende van Boogstaede nae Rousbrugge, van westen aen het hovenierhof voordozen aen wylen de heer De Cacnu de notaris Bossaerten van Hoorden aen d’herberge en erve de Kroone voornoeind den nieuwen barden weeg naest t oosten hier medegaendeen naest ’t westen hier afgaende, Voorgacndclyk gebruikt door Carolus Plattcelen thans opengchoudcn door Fredcricus Carroen. Om door den kooper handslag te nemen met den dag der geldtclling. Alle deze gebouwen zyn in den besten staet Van onderhoud en staen zeer voordcelig tot dryven allen styl en koophandel. Conditiën en tytcls by den notaris “OSSAERT, te Gyvcrinchove. Donderdag 26 april 1849, zal geschieden den absolution Overslagom 2 uren na middag, in de alhier te verkoopen her berge, bewoond door Sr. Pieter Üegomme binnen de gemeente van Houthemvan ’t volgende Goed. Eeniasten koop. Een groot en spacious Huis, ten dienste van herberge, genaemd ket oude Daeoibat d, staende ter westzyde van de Plaetze-slraeto van Houthem, bestacnde in woonhuis, groole platte kamer, twee voutenkeukenweef-kamer en stal, al in steen en ten kleinen gedeelte in hout en ge dekt ten meerderen deele in pannen en ’t overig met strooien 5 aren G9 centiaren 10 miliaren en volgens kadaster artikel 518, sectie B, n.°'5O, 51 en 52, 4 aren 85 centiaren grond en hovenierhof, abuotteé- rende in ’t gehecle met den zuiden aen 'thuis en erve toebehoorende aen dito Pieter Degomtne, bewoond by Bernard Boudeweel, west den walgracht der voordozen presbi- terie, alhier tot d’helft medegaende, daer over den eigendom van Sr. Louis Terlinck noord’t huis en grond toebehoorende aen Pieter Ignatius Louwyck,en oost voorhoof dende op gezeide Plaetze-stratede doorne hagen alhier medegaende; in pagte go- houden voor negen naer-een-volgende jaren, ingegaen 1 Mei 1848, mits G9 francs by jare, boven de contribution. Deze Verkooping geschied ten ovcrstacn van Mr. de vredcregter van ’t kanton van Veurne, kragtens een vonnis contradictoi- relyk uitgesproken door de rcglbank van eersten aenleg, zitting houdende binnen 't z ilve Veurne, den 3 February 1849, door ’t ambt vau M?" GU1LLIER notaris ter ver- blyfplaets van Wulvcringhetnby wie de tytelen van eigendom met de verkoopvoor- waerden berustende zyn, ter inzage der gegadigde. Maendag 21 Mei 1849, om negen uren ’s morgens te beginnen, ter herberg genaemd St. Sebastiacnbewoond door de weduwe sieur Vandenamecle, op de dorpplaets van het gemeente Bulscamp, Zal gebeuren de openbare verpachting, voor ccncn termyn van negen naer-een- volgende jaren, integacn den eersten October 1849van de Land-goedcren breeder vermeld in de tot dies uitge zondene plakbrieven), behoorende het bureel van weldadigheid en de kerk-fabriek van het gemeente van Bulscamp. De verpachting zal aenvang nemen met de goederen van ’t bureel van weldadigheid. Jllcn pachter zal moeten borge stellen en op het oogenblik der verpachting be talen het tiende van een jaer pagt voor gereed. De voorwaerden berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, te Veurne, met de verpachting belast. Het Advertcntic-bladverschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckcboer, Ooststraet n 31 te Veurne De minste inplaetzing betaelt 50 centime». Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever dezer. Toebehoorende het bureel van weldadigheid en de kerk-fabriek van het GEMEENTE BULSCAMP.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1