Zaterdag 28 April 1840. BEK STAB VEURNE 1229. I PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. LAND-GOEDEREN, en ERVEN, binnen de gemeente Huis en Erve, HUIZEN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN 0. 3 I 8 9 0 7 1 0 k id id I. L J® [o So OPENBARE VERPACHTING der GEMEENTE BÜLSCAMP. ,wt* «•- ST KEN KERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN. 1 B ADVERTENTIE - BLAD L rs F o n. 0. 13 >o io |O io 10 I Toebehoorende het bureel van weldadigheid en de kerk-fabriek van het Al het overig tal met den eersten koop worden verkocht. De gebouwen met het gedeelte van do erf, te taineii den eersten koop uitmakende, zyn alsnu onbewoond de kooper tal danof mogen aanslag hebben met den dag der toewyting. Den i.4** koop is gebruikt door Carolus* Ludovicus Tahonmet pachtregl tot 1 mei 1850, ten pryze van 40 francs by jare. De verknoping geschied krachtens rcchy terlyke toelating door liet ambt van den notaris F 1.0011te Veurne, ten wiens kantoere de veilings-voorwaerden en eigen- doms-tytelcn berusten. Maandag 21 Mei 1849, om negen uren ’s morgens te beginnen, ter herberg genaemd St. Sebasliaenbewoond door de weduwe sieur Vandenanieele, op de dorpplaets van bet gemeente Burecamp, Zal gebeuren de openbare verpachting, voor eenen termyn van negen nacr-een- volgende jaren, integaen den eersten October 1849, van de Land-goederen breeder vermeld in de tot dies uitge zondene plakbrieven), behoorendc liet bureel van weldadigheid en de kerk-fabriek van het gemeente van Bulseamp. De verpachting zal aenvang nemen met de goederen van 't bureel van weldadigheid. zlllen pachter zal moeten borge stellen en op het oogenblik der verpachting be talen het tiende van een jaer pagt voor gereed. De voorwaerden berusten ten kantoore van den notaris FLOORte Veurnemet de verpachting belast. liet Advcrlentic-bla.l, verschund wekelyks den Zaterdag, by P. Byckcboer, Ooststraetn 34 te Veurne L)e minste inplaetzing belaelt 50 centime». Geld en Brieven franco toeterenden aen den Uitgever deler. Schoon Ten dienste van PEERDE-SMISSEpublyk te Verkoopcn te Gyvcrinchove. Maandag 7 Mei 1849, ten 3 uren nacr noenc, in de herberge de Kroone, bewoond by baas Plaetevoctstaande ter dorpplaets te Gyvcrinchove Zal gebueren de openbare Verkooping, in eene zitting voor I s st 11 en O ve k su g der naerschrevcn goederen Gemeente van Gyverinchove. Eenigen koop. Ter weslzyde der dorp plaets en gemeente van Gyvcrinchove, een ten jare 1814 uit den grond nieuw- botiwen kloek en gerieflyk Huis, ten dienste van Peerde-smisse, in steen eu pannen- dake, hebbende doorgaenden geplafoneérden gang, bestaande ten voorderen in woon plaats en eetkamer, ook geplafoneerd, keuken voute en kelder daer onder ruime Peerde-smisse ten zuid-einde, met twee slaepkamerkens daer boven, groeten zolder, groot houtstal, besloten agterplaets en citerne, met de erve en hovenierhof daer medegaende groot volgens tytel 5 aren 69 centiaren, bekend op het plan cadastral sectie A n.“ 432 en 433 a, maer ter grootte van 4 aren 85 centiaren voorhoofdende van oosten op dedorpplaets palende van zuiden aen den nieuwen steenweg leidende van lloogstaede nae Rousbruggc, van westen aen het hovenierhof voordozen aen wyleu de heer De Caenu de notaris Bossaerteu van noorden aen d’herberge en erve de Kroone voornoemd den nieuwen barden weeg naest ’t oosten hier medegaendeen naest t we ;tcn hier afgaende, Voorgaendelyk gebruikt door Carolus Flatted’, en thans opengchoudeu door Fredericus Carroen. Om door den kooper handslag te nemen met den dag der geldtelling. Alle deze gebouwen zyn in den besten staet van onderhoud enstaen zeer voordeelig lot dryven allen styl en koophandel. Conditiën en tytels by den notaris BOSSAERT, te Gyvcrinchove. Staend» en gelegen Woensdag 16 Mei 1849 zal gebeuren den INSTEL', en woensdag 23 der zelve maend zal gebueren den absoluiteh OVERSLAG, zonder uitsteltelkens om vier uren na middag, in d’herbergde Uraeybrugge bin nen de gemeente van Sleenkerke, langst den steenweg van Veurne nae de Pretande, Van de volgende goederen, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Steenkerke, west over de Loo-vaerd, langst den gezeiden steenweg. 1 Koop. Een Huisgeteekend n.’ 109, wozende hel géén alwaer sieur Joanues- haptiste Lazoore onlangs is overleden, scheidende van westen iegen het huis ge- hragt onder den volgenden koop, den steunen inuer bier geheel medegaende, met hakkeuken en bakoven zuid-oost daer by scheiirken ten zuid-einde aen den bakoven, mitsgaders alle verdere ai hanglykheden. 2 Koop. Een Huis, geteekend n.' 110, palende van oosten iegens den den voor- gacndcn koop, mitsgaders een klein stal leken ten west-einde daer aen. Deze beide voorschreven huizen zyn te zanten gesticht op omtrent 5 aren 302 mil- liareti erf, van oosten langst den steenweg leidende van Veurne naer de Draeybrugge, Wezende eenen scherpen driehoek daerge- steld door de ineenlooping van den Burg- "eg en en den steenweg, palende van zuiden tie weide van den heer Marcscaillie de Cnursclles. 'au deze erf zal met den tweeden koop veekoeht zyn het gedeelte waerop de ge bouwen staen, het gedeelte van noorden daer agter ter breedte van de gebouweneen gedeelte op geheel de lengte der gebouwen ’er breedte van 5 meters zuidwaert, te r‘‘ken van den zuid-inuer van het huis, en alles wat is liggende tusschen de voor schreven gedeeltens en den steenweg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1