1849. DEK STAD VEURNE Zaterdag 5 Mey erven, binnen de gemeente PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. KOOPDA G van schoon gezaegd eiken TIMMERHOUT, Te Veurne, by slad. LAND-GOEDEREN, HUIZEN en en gelegen STEENKERKE, OPENBAER TE VERKOOPEN. I i GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KAN EN a>cg I ivers ilo. OPENBARE VERPACHTING der ADVERTENTIE - READ ■e Staende icct. ak. tr<w- llld» i id. id. er» r26- en, ter er, re, ide lia >crt (0 nu etO- n» an ,do er, do fan 7.»k ,-76 1-99 -49 1-77 1-51 )-00 DUITENGEWOONKN Toebehourende het hui cel tan weldadigheid en de kei k-/abriek tan het GEMEENTE BULSCAMP. ia 2 id u de weide nii°' Idag» I I 'lil lil Woensdag naest 9 Mey 18-19, om twee uren na middag, ter herberg het Schip- per,hui,bewoond door vidua Tabary, te Veurne, Zal gehouden worden vriendelyken Koop dag van eeneschipslading gezaegd tinna ;r- hout, bestaende in eiken platen twee-duini- plankcn en schipplanken van alle lengte, rebben, stuks van 6 en-4 van 5 en 7 duiins voor kassyn-hout, groot aental deélen rood wilgen en abeelen aenslag- en zolder-bard, olmen en bouken stuks voor wagenmakers eiken duimplanken en bullen voor kuipers voorts plantsoenen, sparren, llieringen, pannelatten, sehoone mestplankenstaken en 100 koopen zware eiken kasten, ge- niaekte gooten balien scholingen, sliet- staken,aenslag-regels en andere houtwaren dienstig voor alle slaoh van werken alsook veel brandhout, eiken balken kruisbanden en pylen. Op verzoek van Mr. Maertens. Op langen tyd van betaling ten kantoore van den deurwaerden P1ERRET, agent der belgische maetschappy van algetncene assu rantiën tegen brand, tc Vcurnc, in de klcineOost-straet, n.* 9. Al het overig zal met den eersten koop worden verkocht. De gebouwen met bet gedeelte van de erf, te tarnen den eersten koop uitmakende, zyn alsnu onbewoond fde kooper zal danof mogen aenslag hebben met den dag der tocwyzing. Den koop is gebruikt door Carolus- Ludovic.us Tahonmet pachtregt tot 1 mei 1850, ten pryze van 40 francs by jarc. De verkooping geschied krachtens rech- terlyke toelating door het ambt van den notaris FLOOR, te Veurne, ten wiens kantore de vei lings- voorwaerden en eigen- doms-tytclen berusten. Maendag 21 Mei 1849, om negen uren ’s morgens te beginnen, ter herberg genaemd St. Sebastiaenbewoond door de weduwe sieur Vandcnameeleop de dorpplaets van het gemeente Bulscamp, Zal gebeuren de openbare verpachting, voor eenen tcrniyn van negen nacr-een- volgende jaren, integaen den eersten October 1849, van de Land-goederen breeder vermeld in de tot dies uitge zondene plakbrieven), behoorende liet bureel van weldadigheid en de kerk-fabriek van het gemeente van Bulscamp. De verpachting zal aenvang nemen met de goederen van ’t bureel van weldadigheid. Jllen pachter zal moeten borgc stellen en op het oogenblik der verpachting be talen het tiende van een jaer pagt voor gereed. De voorwaerden berusten ten kantoore van den notaris FLOOR, tc Veurne, met de verpachting belast. E. TAB A R Y heeft d’eer het publiek bekend te maken dat by den maendag 7 Mei, ter oorzaek der 11. Bloed-processie die dien dag zal plaets hebbenten gerieve van een-ider, met zyne diligentie, ten vier uren ’s morgens, uit zyne woonst nac Brugge zal vertrekkenen ’s anderdags ten een ure ’s na middags nac Veurne terugkeeren. Rit Advcrtentic-blad, cerscAund wthelyh, den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Oost,traet, n« 31 te Veurne timeJ"J' i'^hruting i, Q franc, \jaer, tear de "ad en omliggende, en 7 franc, ‘ejaer, franco met de po". Dien betaeld P een Urnen per reek roor de InplaCttingcn. J 1 n uciacia cen~ De mintte inplaetzing belaelt 50 centime,. Geld en Brieven franco loetezenden aen den Uitgever dezer. Woensdag 16 Mei 1849 zal gebeuren den INSTEL, en woensdag 23 der zelve maend zal gebueren don absolution OVERSLAG, zonder uitsteltelkens om vier uren na middagin d'herbergde Draeybrugge bin nen de gemeente van Steenkerke, langst den steenweg van Veurne nae «le Presentie, Van de volgende goederengestacn en gelegen binnen de gemeente van Steenkerke, West over de Loo-vacrd langst den gezeiden ■lOenweg. 1 Koop. Een Huis, geteekend n.’ 109, Wezende het géén alwaer sieur Joannes- "apliste Lazoore onlangs is overleden *cheidemle van westen iegen het huis ge- bragl onder den volgenden koop, den Steenen inuer hier geheel incdegaende, met "Skkeuken en bakoven zuid-oost daer by Scheurken ten zuid-einde aen den bakoven, mitsgaders alle verdere afhanglykheden. 2 Koop. Een Huis, geteekend n.* 110, palende van oosten iegens den dw» voor- Raendenkoop, mitsgaders een klein stal leken ten west-einde daer aen. Deze beide voorschreven huizen zyn te \ainen gesticht op omtrent Karen 302 mil- Haren erf, van oosten langst den steenweg leidende van Veurne naer de Draeybrugge, *ezende eenen scherpen driehoek daerge- s*eld door de ineenlooping van den Burg- Weg Wen den steenweg, palende van zuiden van den heer Marescaillic de Eourselles. Van deze erf zal met den tweeden koop Velkoehl zyn het gedeelte waerop de ge bouwen staen, het gedeelte van noorden daer agter ter breedte van de gebouwen een I gedeelte op geheel de lengte der gebouwen ter breedte van 5 meters zuidwaert, te reken van den zuid-muer van het huis’ en alL>s Wat is liggende tusschen de vóor- nii°" tchreven gcdeellens en den steenweg, ds. c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1