1849. DER STAD VECRWE (n Zaterdag 13 Mey PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. DILIGENTIE NIEUW HUIS, Openbare Verpachting LAM)-GOEDEREN, O KAN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN eg 14 11 00 4° 6o 11 de leenisgbriefjes LANDGOEDEREN, De bureaux zyn gesteld OOSTENDE, OPENBARE VERPACHTING der T rs ABWERTENTIE - BLAD et. cen- I. e». 1849 TEUttKE, Hotel de Waterloo vertrekt i m- ito- Ten 7 ’/4 morgens. id. id. >k 111 51 38 in. •8» 1», k id id van VEURNE nah OOSTENDE. er» o. 26. 15 9* 3» 5* S» 4« 3o 20 TEN DIENSTE VAN WINKEL, Publyk by licilalie to verkoopen, TE HOOGSTAEDE. uren des der Dezo verkooping gebucrd by licitatio kragtcns regterlyke toelatingdoor het ambt van den notaris BOSSAERT, te Gyverinchove, en ten overstacn van den heer vredcrcgter des kanton llaringhe. Conditiën en tytels by den zelven notaris BOSSAERT. Worden aengekocht door 1’. BORRE, schryver, woouende te Veurne, groote merktn.’ 1 die zich ook belast met des- zelfs inschryving op de bordereelen, en het uitwisselen in het ontvang-kantoor. Macndag 21 Mei 1849, om negen uren ’s morgens te beginnen, ter herberg genaemd St. Sebastiaenbewoond door de weduwo sieur Vandcnameelc, op de dorpplacts van het gemeente Bulscainp, Zal gebeuren do openbare verpachting, ’’’Oor oenen termyn van negen naer-een- ^olgende jaren, integaen den eersten October 1849van de Land-gocderen breeder vermeld in de tot dies uitge zondene plakbrieven), behoorende het bureel van weldadigheid en de kerk-labriek van het gemeente van Bulseamp. De verpachting zal aenvang nemen met de goederen van’l bureel van weldadigheid. Allen pachter zal moeten borge stellen en op het oogenblik der verpachting beta len het tiende van een jaer pagt voor gereed. De voorwaerden berusten ten kantoorc van den notaris FLOOR, to Veurne, met de verpachting belast. Toebehuorende hel Bureel ran Weldadigheid ran l'ÏNCHEM. A. RAU wooncode in het Hotel de Water looto Veurne, heeft de eer het publiek kenbaer te maken datmet te beginnen van 30 april, hy dagelyks cene Diligentie zal doen vertrekken naer Oostende, cor- respondeérende met den Yzerenweg. Dezen dienst zal gedaen worden op dat de persoonen van Veurne en omliggende plaetzen zouden konnen naer Brugge en Gend reizen en des avonds terug keeren. Ily belast zich met allen transport en verzendingen van marchandiscn, en ver hoopt door zyne zorg het vertrouwen van het publiek te verdienen. Ilótel de Commerce op den Bassin vertrekt Ten 3 '/2 uren na middag, naer het aenkomen van het convoi vertrek- kendevan Brussel. Toebehouiende het bureel van weldadigheid en de kei k-fabriek tan het GEMEENTE BULSCAMP. Macndag 21 Mei 1849, ten 3 uren naer nocne, ter herberg de Leeuw, gehouden door baes Spilliaert, ter dorpplaets van Iloogstaede Zal overgegaen worden ineenezittingvoor INSTEL en OVERSLAG, tot de openbarever kooping van het naersehreven goed. Gemeente tan Iloogstaede. Ter gemeente van Iloogstaede, digt be westen dedorpplaets, een Huis, bestaende in woonplacts, winkel, slaepkamer vau oosten en kelder van westen, ten jare 1846 nieuw gebouwen in steenoverzoldert en gedekt met pannen, besloten hangaerd dienende voor keuken en houtstal, zuid daer aen steenput voorzien van pompemet ver dere gerieflykhedengrond en erve daer medegaende, abouteérendeoosten zuidaen den uitwegen grond der huizen van Pieter Platteelte Crombcke, west aen do erve van Franciscus Dehaeze, te Iloogstaede,en noord aen een straetken. Gebruikt en bewoond door de weduwo van Joannes-Baptiste Lobbedey, met regt tot lesten April 1850, mits 40 francs voor het loopendepagt, boven de imposition. Dynsdag 29 Mei 1849, om een uer na middag te beginnen ter herborg de Kroone bewoond door sicur Moeneclaeyop het Gouden hoofd, binnen de gemeente van Vynchem Zal gebueren de openbare Verpachting, voor eenen termyn van negen naer-cen- Tolgende jarenintegaen den 1 October 1849, van de landgoederen toebehoorendo het Bureel van Weldadigheid, ter gemeente van Vynchem In de tot dies uitgezonden Plakbrieven breeder omschreven. Op het oogenblik der verpachting zal allen pachter moeten borgestellen en betalen het tiende van een jaer pacht voor gereed. Do verpachting geschied door het ambt van den notaris FLOOR, te Veurne, ten wiens kantoorc de goedgekeurde voorwaer den berusten. Het Advcrtentic-blad, verschund wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckebocr, Ooststraet, n.» 34 te Veurne De piys ran inschryving is 6 francs ’siaers voor de stad en omliggendeen 7 franc* j timen per reek voor <fe 1>. plaatsingen. frd“C0 mct do P0"- ^en betaeld 12 De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1