(x Zaterdag 19 Mey 1849. DER STAD VEUIINE 1252.) PROVINCIE WEST-VEAENDEREN. GOEDEREN, O V ER SLAG HUIZEN en ERVEN, NIEUW HUIS, EN F4N GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. veg E. cen- 4 do naerschreven tak. trcs- pW<nBtSMgE33aregMK3MMBBMB» ‘.H'-i'i 4 Koot met het |7 3 id- lap- iters- )B>- eto- I* 1/2 10 I* •erst mere- van ■ghe. I reas .•liter d»tr- i. heet. 1/1 u r2 id ASWEBTEATIE - BLAD Het Advcrtchtie-blad timen per reik voor do [nplactsipgen. Geld cn Brieven franco toetezenden I Ilian* yde, rietis den- I 1/2 le in epha Z1« 16-43 I4-Ö1 11-74 9-311 [4-64 0-00 min. lag» ads LIUITA TIE-VERKOOPING van onroerende TE PROVEN. hove, oost nacj-den zuiden, van zuiden cn van westqn den heer Dejonghe. Niet verhuerd. Gemeente Poperinghe. 5 en letten Koop. 49 aren 3 centiaren Bosch, met het hakhout geschoten van vyf jaren, plantsoenen en ander houtgewassen, gelegen oost by het Couthof, palende oost Cornelius Liefhooghe, te Proven, zuid Mr. Fontcyne, te Ypre, west den heer Benoit Van Reninghc, te Popcringhe, cn noord doGhysboke. Ook niet verhuerd. Deze verkooping gebuerd kragtons octroi in justicie door het ambt van den notari» FLOOR, ter residentie van Loo, daer too gecommitteerdten overstaen van den heer vrederegter van het kanton van llaringhe. Alle verder inlichtingen wegens dezo verkooping zyn tc bekomen ten kantooro van don voornoemden notaris FLOOR. Platted tcCrombeke, west aen do erve van Franciscos Dehaczo, to Hoogstaede, en noord aen ccn stractken. Gebruikt en bewoond door de weduwe van Joannes-Baptiste Lobbedcy, met regt tot lesten April 1850, mits 40 francs voor het loopende pagt, boven de imposition. Dezo verkooping gebuerd by licitalio kragtens regtcrlvke toelatingdoor het ambt van den notaris BOSSAERT, te Gyvcrinchovc, cn ten overstaen van don heer vrederegter des kanton llaringhe. Condition en tytcls by den zelven notaris BOSSAERT. Woensdag 23 Mei 1849, zal gebeuren don absoluiten OVERSLAG, zonder uitstel, om vier uren na middag, in d’herberg de Draeybrugge binnen de gemeente van Steenkerko, langst den steenweg van Veurne nae de Presende, Van de volgende goederen, gestaen cn gelegen binnen de gemeente van Steenkerke, west pver de Loo-vacrd, langst den gezeidon steenweg. 1 Koop. Een Buis, geteckend n.’ 109, wezende het geen alwaer sieur Joannes- Baptiste Lazoore onlangs is overleden scheidende van westen iegen het huis ge- bragt onder den volgenden koop, den steenen muer hier geheel medegaende, met bakkeuken en bakoven zuid-oost daer by scheurken tón zuid-einde aen den bakoven, mitsgaders alle verdere af hanglykheden. 2 Koop. Een Huis, geteekend n.' HO, palende van oosten iegens den den voor- gaenden koop, mitsgaders een klein stal leken ten west-einde daer aen. Macndag 21 Mei 1849, ten 3 uren naer noene, ter herberg de Leeuw, gehouden door bacs Spilliaert, ter dorpplaets van Hoogstaede, Zal overgegaen worden ineenezittingvoor INSTEL en OVERSLAG, tot de openbare ver kooping van het naerschreven goed. Gemeente van Iloogitaodc. Ter gemeente van Hoogstaede, digt be- westen dedorpplaets, een Huis, bestaende in woonplaets, winkel, slaepkamer van posten cn kelder van westenten jare 1846 nieuw gebouwen in steen, overzoldert en gedekt met pannenbesloten hangaerd dienende voor keuken en houtstal, zuid daer aen steenput voorzien van pompemet ver dere gerieflykhedengrond en erve daer medegaende, abouteérendeoosten zuid aen den uitwegen grond der huizen van Pieter 1'Verschynd wekclyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststractn.a 34, te Veurtfc. De prys van inschrijving is 6 francs ’sjaers voor de stad en omliggendecn 1 francs 'sjaers' franco mot do post. Uen helaeld 12 voor de Inplactsingcn. De ininsla tnplaetzing belaelt 50 centimes. Geld cn Brieven franco toetezendon aen den Uitgever dezer. van Staende cn gelegen binnen de gemeenta STEENKERKE. TEN DIENSTE VAN WINKEL, Publyk by licitatie te verkoopen, TE HOOGSTAEDE. u met het hakhout gesenuten van zes jaren, nin' plaetsoenen en ander houtgewas, palende on«t en nnnrA .len baron Mazeman-De Cout- vers ilo. •26. Woensdag 20 Junius 1849, twee uren na middag, inde herberg bewoond door Joan nes Butstraente Proven Zal gebeuren do openbare verkooping, in een enkele zitting, van do naerschreven onroerende goederen. Gemeente Proven. 1 Koop.De hoeveelheid van een hectare 150aren 12 centiaren Gras, met lluizckcu daer op gesticht, palende oost naer den zuiden den steenweg leidende naer Pope- tinghc, aldaer naer den noorden huisgronden van dc erfgenamen Neuville cn andere zuid cn west de zaeilanden van het bureel van weldadigheid van Proven, cn noord den keiweg van Proven naer Watou. Gebruikt door Jacobus Van Lacres, by pacht voor 9 jaren, ingegaan 11 november 1842, aen den prys van 200 francs by jare, boven de contribution. 2 Koop. 34 aren 10 centiaren Zaeiland, palende opst en noord do zaeilanden van het bureel van weldadigheid van Proven, Zuid zaeilanden van het zelve bureel van weldadigheid, den heer Delanghe, Ludovicus Slovc, den volgenden koop, d'heer Heughc- haert en den baron Mazeman-De Couthove, en west den zelven heer Mazeman. 3 Koop. 29 aren 10 centiaren Zaeiland palende oost zaeiland van sieur Slovc, zuid den heer Mazeman-De Couthove, west den heer Beughebacrten noord koop twee. De knopen 2 en 3 zyn lestmael gebruikt geweest door wyled sieur Michiel Moncarey; om door de koop rs daer aen hand te slacn met het schei ren de vrugten van den aen- staenden Oogst. ip. 16 aren 40 centiaren Bosch, hakhout geschoten van zes jaren oosten noord den baron Mazeman-De Cout-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1