1255.) Zaterdag 26 Mey 1849. DER STA» VEURNE (n o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. GOEDEREN, Openbare Verkooping DY STERFOIVAL, van HOFSTEDEN, VETTE GRAZEN, ZAEILANDEN FN RENTEN. III GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. VAN EN •g"'r i «lik ADVERTENTIE - BLAD EZ3 ccn- zak. de naerschreven lep* rncj door a 2-20 rèn, rb‘', van inie- ddag-j ond’ t heet* LICITATIE-VERKOOPING van onroerende TE PROVEN. litre»- i u»»rt' ads. 30 i rei’ te in.’t’ van liver» kil” cr 9 i‘l- •P" iter»- door ’s jaers, per >ut l arie thé* i ZA* lÓ-M» 14-99 11-7-i 10-1» 14-1 0-00 11. * Een gelyke Rente van fr? 97-95 c. ten kapitale van fr? 2539-68 c., ten laste van d’heer Petrus Verhaeghe en zyno vrouw Florentina-Theresia Du Bois, krui deniers te Brugge, bezet op een huis to Brugge, Vlaming-straet, F. 1 n? 18. 12. " Een gelyke Rente van fr? 48-54 c., ten kapitale van fr? 1269-84 c. ten laste van Mr. Carolus Fontcyne en zyno vrouw joufv. Eugenia Everaert, fabrikanten te Brugge, bezet op een huis, te Brugge, Prediknecrcn-straet, B. 2, n? 19 13. °' Een gelyke Rente van fr? 25-39 c., verminderbaer op fr? 21-76 c. ten kapi tale van fr? 634-92 c., ten laste van Jacobus Roelof, landbouwer te Sysseele, bezet op een hofstedeken en II. 1-32- 71 c. land te Sysseele. 1/2 p.°/„ IN9TEL-PENNING. De Tytels, Plans en Conditiën by den Notaris DE BÜSSC1IERE, te Brugge, Wolle- straet. ’/»U. id id Dynsdag 19 Junius 1849, twee uren na middag, in de herberg bewoond door Joan nes Butstraente Proven Zal gebeuren de openbare verkoopingin een enkele zitting, van de naersclireven onroerende goederen. Gemeente Proven. 1 Koop. De hoeveelheid van een hectare 80 aren 12 centiaren Gras met Huizekcn. daer on gesticht, palende oost naer den zuiden den steenweg leidende naer Pope- ringhe,aldaer naer don noorden huisgronden van de erfgenamen Neuville en andere zuid en west de zaeilanden van het bureel van weldadigheid van Proven, en noord den keiweg van Proven naer Watou. 5. ° II. -45-44 C. Bebouwden Grond en Zaeiland, gelegen te Slype. Gebruikt tot 1." October 1865, door Andreas Van Uoucke, eigenaer van de gebouwen, a fr? 21-76 c. ’s jaers boven de lasten. Zevecole. 6. ° Een HOFSTEDEKEN en H. 4 - 36 - 76 C. Zaeiland, Vettcgras en Maeigrasgestacn en gelegen te Zeveeote, langst de kalsyde van Brugge naer Veurne. l>y afiche in 2 koopen.) Gebruikt tot 1.’ October 1851 Ilubertus Pierloot, a fr? 300 boven do lasten. Uytkerke. 7. ° II. 2-51-56 C. ZAEILAND, gelegen te Uytkerkc, noord-west by do kerke. By a/fiche in 2 koopen.) Gebruikt tot 1 October 1855, Pieter Dobbclaerc, te Uytkerkc, francs ’s jaers boven de lasten. RENTEN. 8/ Twee jacrlyksche en eeuwige Renten, d’eene van 200 francs, ten kapitale van 4000 francs, en d’andere van 100 francs, verminderbaer op 90 francs, ten kapitale van 2000 francs, beide ten laste van Livinus Blomme en zyne vrouw Regina De lleuckhoveniers te Bruggemet bezet op l.° een Huis te Brugge, in de Vlaming- straet, E. 7, n.’ 22, en II. 1-10-29 C. Hoving cn Land, en 2? 44 aren 38 cent. Zaeiland en Hovcnierland, te St. Pieters. 9. ° Eene gelyke Rente van fr. 158 -73 c., over het kapitael van fr. 8174-60 c., ten laste van joufv. Marie De Jongbe, weduwe vqn d’heer Joseph Michot cn kinderen, zoetekockbakkcrs te Brugge, bezet op een Huis te Brugge, in de Acad,emic-siraet F. 1, n.” 48. 10. ° Eene gelyke Rente van fr. 126-98 c., verminderbaer op fr. 101-58 e., ten ka pitale van fr. 2539 - 68 e., ten laste van Jacobus De Lodder, landbouwer te Zwe- vezeele, bezet op een Hofstedeken, en H. 4-06-22 c. Land te Zwevezeele. Het Advertentic-blad, yerschynd wekelyks den Zaterdag, by P. Ryckcbocr, Ooststract, n.» 34, te Veurne De piys van inschryving is 8 francs 'sjaers voor de stad cn omliggende, en 7 francs ’s laars fnnrn f m (•men per reek voor Je Inplaetsingen. jacr> franC0 mc‘ dc Post- betaald 12 De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld cn Brieven franco loetezenden acn den Uitgever dezer. Waarvan den INSTEL zal plants hebben zaterdag 1(J Juny 1849, cn don defini- tieven OVERSLAG, zaterdag 30 der zelve ntaend Juny, telkens om 3 uren na tniddag, inden gouden Arend, te Brugge, Munteplacts. lloogstaede en Pollinchove. 1? Eene wel-bebouwde HOFSTEDE, genaemd den Dovine, gestaan en gelegen te Hoogstaede en Pollinchove, by Veurne, ®n by de herberg den Gaepaerd, langst do kalsyde van Veurne naer Yperen H. 15-28-40 C. grond van gebouw, boom- fjaerdhovenierhof, gras en zaeilanden (Z?y a fiche in vyf koopen.) Gebruikt tot October 1851, door Pieter Dedier, a 1000 fr? 's jaers boven de lasten. Ooslduynkerke. 2? II. 1-34-10 C. VETTEGRAS, gelegen te Oostduynkerkc, by Nieuport. Gebruikt tot 1 October 1856door de weduwe Carolus Paradys, molenarinne, l»y d’Arkebrngge, te Nieuport, a fr. 87-40 c. 8 jaersboven dc lasten. Beerst. II 3-27-18 C. VETTEGRAS, gelegen te Beerst. Gebruikt tot 1." October 1855, door Alexander Catrysse, a 280 fr? 's jaers, boven de lasten. Slype. 4.” H. 1-49-66 C. VETTEGRAS,gelegen te Slype, by de Rattevallc. Gebruikt tot 1? October 1851, door Engelbertus Mus, landbouwer te Westende, 8 fr? 95-23 c. ’s jaers boven dc lasten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1849 | | pagina 1