1255 N 1849. ©Ell STAD VEURNE Zaterdag 9 Juni i HUIZEN en PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. ERVEN, I GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. KA N EN u>e& OMROERENDE GOEDEREN OPENBA ER TE VERKOOPEN, waer onder begrepen een zeer schoone en goede hotstede, gelegen in LOOneven» de Stad. I fel I r 1TENTIE - BEAD ADV do ,tad en omliggende al ti*1 - r n)i"' idS’ ▼an een 'i J Ie ie uii»- Idag' u e e jver» ilo- ri®' r P' 35 -25 -88 -60 11 -00 ,2 Uf »U iJ nuU-n .en I vou'’' i geplakt tusschen posten, overzolderd en gedekt met strooi, zynde de zuiderste woonst van een huis ten twee woonsten, dies de noorderste behoort aen Pieter Deboom timmerman te Isenberghe, zamen staeiido op 5 aren 11 centiaren ervewaeraf de helft en zuid-zyde hier is medegaende, bekend op het plan kadastrael sectie A, n.“ 918 en 919, te gader makende een driehoekig par- tiekenscherp uitgacnde van oosten tot iegens den grond van Napoleon Desmicht, palende onze erve van zuiden aen den eigendom van jouf. Julie Speelman weduwe van den heer Vandenpeereboom te Yper met het west-einde aen de proprieteit van d’heeren Sapelier, te Bergen, en van noorden iegens de helft en noordzyde van gemelde noorderste woonst en erve. Bewoond en gebruikt door Jac. Schepen werkman te Leysele, met regt tot lesten April 1850, mits 32 fr. voor het loopendo jaer gebruik. Deze verkooping zal gcbucren kragtens regterlyke bekomen autorisatie uit hoofde der daerin belanghebbende minderjarige,' ten overstaen van den heer Vrederegter van hel kanton Uaringhe bygestaen van zynen grellier, door het ambt van M." BOSSAERT, notaris te Gyverinchove, ter wiens studie de veil-conditien, eigendoms-bewyzen en plans, ter inzage der liefhebbers, zyn berustende. Den notaris CÜVELIER te Veurne resi- deérendeals daer toe in regte benoemd zal ten overstaen van den heer vrede-regter van het kanton van hetzelve Veurne, op Woensdag 20.“*" Junius 18-19, om twee uren na middag, ter herberg de Paryuchael, Het Advertentie bladvcrichynd teckclyk, den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Oost,tractn.° 34, te Veurne De piy, van inschnjving i, (I franc, 'sjaer, voor de ,tad en omliggende, en 7 franc, 'tjacr, franco met de post. Men betnelA timen per reék voor de Inplactsingen. r unueia cen- De minste inplaetzing betaclt SO centime,. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer. den uitgang van het hovenierliof van den zeiven llooryck, daer over den eersten koop. Gebruikt cn bewoond door Arsenius Vallaejsj met regt tol lesten April 1850, mils 2'J Ir. voorliet loopende jaer gebruik. 8 Koop. lerzclve gemeente van Isen berghe, verre zuid-wcsl van de kerke, by de herberg den rooden Slotcr, een UlilZ.hK.EN, gebouwd in ptakkagie, over- zuiderd en gedekt met strooi, zynde de middelste woonst van een huis ten 3 woon sten, dies de oosterste woonst maekt den ecrslvolgenden koop, en de westerste be hoord aen Carolus Dehollander, werkman te Isenberghe, met een stal stacnde ten zuid-oosthoeke van het hovenierliof daer medegaende, groot volgens plan kadastral, sectie A, n.“* 515 en 518, 4 aren 67 centiaren. Bewoond en gebruikt door Carolus Pladys, werkman te isenberghemet regt tot lesten April 1850, mits 44 francs voor^het loo pende jaer gebruik. 4 Koop. l'er gemelde gemeente van Isenberghe, by de zelve hérberge den rooden Sloter, een 1IU17.EK.EN, geheel ge bouwd in plak en gedekt met strooi, zynde de oosterste woonst van een huis ten drie woonsten dies de middelste maekt den lestvoorgaenden koop, aldacr scheidende op half vuerstede, met de erve onder grond van dit huizeken en hovenierliof daer medegaende groot volgens kadaster sectio A,n."* 516, 517 en 517 At», 5 aren 56 cent, palende van oosten aen deGroene-straet. Bewoond en gebruikt, het huizeken en een klein partieken hovcnierland van oosten door de weduwe Pietcr Ilouckc, mits 33 fr., en het overig van dito hovcnierland door Carolus Dehollander voornoemd, mits elf francs respectivelyk voor het loopende jaer, met regt tot den lesten April 1850. Gemeente Leysele. 5 en listen Koop. Ter gemeente van Leysele, ter plaets genaemd den Geithoek, bezuiden den Turfweg, een I1UJS en EL DER KEN ten zuid-einde daer aen, met do helft van de dobbel steenen vuerstede, rondsom gebouwd op steenen voelingen, Openbacr Ie verkoopen, TE IS E N B E R G II E. Dynsdag 3 Juli 1849 ten drie uren na middag, in de te verkoopen herberg, ge houden door de weduwe Pieter Verpoorte, stacnde ter dorpplaels van Isenberghe, zal “r overgegaen worden in eene zitting tot '^Sl EL en OVERSLAG der verkooping van volgende goederen. Gemeente Isenberghe. 1 Koop.Binnen de gemeente van Isen- "Crghc, ten noord-eindo der dorpplaets ®cn HUISten dienste van Herberg en Winkel, bestaende in woonplaets, winkel, *cuken, voute, kelder, boven-kamer, Goordere gebouwen en gerief! yk hedenmet de Erve onder grond van gebouwen cn ho- Vc»ierhof daer medegaende, groot volgens 'ytel 6 ar. 92centiaren ,en volgens kadaster, ‘«ciicA, n.** 247 cn 247 bi,252 cn 253, o aren 20 centiaren te gader intmakende t-'one happende partie die meest zuid cn noord strekt, abouteérende van oosten aen e°nen uitweg der hofstede van den heer ““taris De Cae te Alveringhem, gebruikt door Pieter Vandenbusschc, cn van zuiden •tiet de voorfase van het huis aen de nieuwe Calsyde leidende van het Gouden hoofd ’’“o Leysele. bewoonden gebruikt door de medever- *u“pster Je weduwe van Pieter Verpoorte, ’“et regt tot lesten April 1850, mits 160 fanes voor het loopendejaer gebruik. inds> I 2 ,Kq9P-Binnen dezelve gemeente benoorden de plaets, ZEKEN, zynde de oosterste woonst van I “n huisten 2 woonsten,dies de westerste be- n min aen P. Rooryck, brouwer en herbergier - senberghe, scheidende op half dobbel 0^'!ne“ vuerstedegebouwd in plakkagic, ^“fzolderd en gedekt met strooi, met de Te daer medegaende, groot volgens ka- jQïler sectie A, n." 240 en 241, een are •'entiaren, aboutteérende van oosten aen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1