1257.) Zaterdag 23 Juni 1849. DER STAD VEURNE I (N o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. Openbare Verkooping B T ITIIPG1VAL, van HOFSTEDEN, VETTE GRAZEN, ZAE1LANDEN EN RENTEN. PEERDESMIS, i- GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. FAN EN I -73 I SCHOON i voordere gebouwen, met dienste van nd* I II U I s t ii tn er Il ADVERTENTIE - BLAD If#- den Uitgever deter. ed ik. a 220 en door fr. 158 - 73 c., ill c« v i uu «-* t'itu IV i 1 LNV middag, ter herberg de Klyte ids id. mi0- U. ver* lo- iitcn n 4 >nd tsk. -83 -25 -50 -25 -00 ft k. ut id Staende en gelegen te VLAMERT1NGIIE Openbaer le Verkoopen, TE PROVEN. door ’•jaers, nin- Ja ff» Alexander 8.’ II.-45-44 C. Bebouwden Grond en Zaeilandgelegen te Slype. Gebruikt tot 1.* October 1865, door Andreas Van Houcke, eigenaer van de gebouwen, a fr.* 21-76 c. ’s jaers boven de lasten. Z?y affich> Gebruikt tol -1 Hubcrtus Pierloot, boven do lasten. Uytkerke. 7. * II. 2-51-56 C. ZAEILAND, gelegen te üytkerkc, noord-west by de kerke. Hg affiche in 2 koopen.) Gebruikt lot 1 October 1855, door Pieter Dobbelaere, te Uytkcrke, francs ’s jaers boven de lasten. Ingetleld 7100fr. RENTEN. 8. * Twee jaerlyksche en eeuwige Renten, d’eene van 200 francs, ten kapitale van 4000 francs, en d’andere van 100 francs, verminderbaer op 00 francs, ten kapitale van 2000 francs, beide ten laste van Livinus Blomme en zyne vrouw Regina Do Reuck hoveniers te Brugge, met bezet op 1.* een Huis te Brugge, in de Vlaming- straet, E. 7, n.’ 22, en 11. 1- 10-29 G. Hoving en Land, en 2.* 44 aren 38 cent. Zaeiland en Hovcnierland, te St. Pie.ers. Ingesteld 5670 fr. 9. * Eene gelyke Rente van fr. 158 - 73 c., over het kapitael van fr. 6174 - 60 c.ten laste van joufv. Marie De Jonghe weduwe van d'heer Joseph Michot en kinderen, loetekoekbakkers te Brugge, bezet op een Huis te Brugge, in de Acadeinie-straet F. 1, n.’ 48. In gesteld 2900 fr. 10. * Eene gelyke Rente van fr. 126-98 c.} verminderbaer op fr. 101 - 58 c., ten ka. Het Advertcntie-bladverschynd De piys van inschryving is 6 j Urnen per reik voor de Inplaetsingen. De minste inplaetsing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toeterenden aen Maendag 2 Juli 1849, ten twee uren na binnen do gemeente van Proven by liet Kouthof, zal er overgegaen worden in eene zitting, tot den INSTEL en OVERSLAG van de volgende Goederen. Wacr van den definitieven OVERSLAG zal placts hebben zaterdag 30 Juny 1849, °m 3 uren na middag, in den gouden ■drend, te Brugge, Munteplaets. lloogstaede en Pollinchove. 1.* Eene wel-bebouwde HOFSTEDE, genaemd den Dovine, geslaen en gelegen te Hoogstaede en Pollinchove, by Veurne, en by de herberg den Gaepaerd, langst kalsyde van Veurne naer Yperen 'L 15-28 - 40 C. grond van gebouw boom- S»erdhovenierhof, gras en zaeilanden {By affiche in vyf koopen.) Gebruikt tot 1." October 1851, door ^'eter Dedier, A 1000 fr.* ’s jaers boven U<! *astcn- Ingesteld 34,300 fr. Oostduynkei ke. 2 II. 1-34-10 C. VETTEGRAS, gelegen 28. ,e Ooslduynkerke, by Nieuport. Gebruikt tot 1 October 1856 door de *pduwe Carolus Paradys, inolenarinnc, by d’Arkebrugge, te Nieuport, a fr. 78-40 c. jaers boven de lasten. Ingesteld 2750 fr. Beeist. 8.* H 3-27-18 C. VETTEGRAS, gelegen lo Beerst. Gebruikt tot 1? October 1855, door Catrysse a 280 fr.* 's jaers Slype. 4.» II. 1-49-66 C. VETTEGRAS, gelegen 'o Slype, by de Rattevalle. Gebruikt tot l.“ October 1851, door Engelbertus Muslandbouwer te Westende, u Ir.* 95-23 c. jaers boven de lasten. Ingesteld 5000 fr. Ingeslcld 800 fr. Zevecote. 6.- Een HOFSTEDEKEN en H. 4-36-76 C. Zaeiland, Vellcgras en Macigrasgestaen en gelegen te Zevecote, langst de kalsyde van Brugge naer Veurne. Ingesteld 8300 fr. \e in 2 koopen.) 1.» October 1851 a fr.* 300 pitale van fr. 2539 - 68 o., ten laste van Jacobus Dc Lodder, landbouwer te Zwe- vezcele, bezet op een Hofstedeken, en H. 4-06-22 c. Land te Zwevezeele. Ingesteld 2109 1r. 11. * Een gelyke Rente van fr.’ 97-95 c. ten kapitale van fr.* 2539-68 c., ten lasto van d’hcer Petrus Verhaeghc en zyne vrouw Florcntina-Theresia Du Bois, krui deniers te Brugge, bezet op een huis te Brugge, Vlaming-straet, F. 1 n.* 18. Ingesteld 2060 fr. 12. * Een gelyke Rente van fr.’ 43-54 c- ten kapitale van fr.’ 1269-84 c. ten lasto van Mr. Carolus Fonteyne en zyne vrouw joufv. Eugenia Evcracrt, fabrikanten tc Brugge, bezet, op een huis, te Brugge, Predikheeren-straet, B. 8, n.’ 19 In gesteld 910 fr. 13. ’ Een gelyke Rente van fr.' 25-39 c., verminderbaer op fr.* 21-76 c. ten kapi tale van fr.* 634-92 c., ten laste van Jacobus Roelof, landbouwer tc Sysseele, bezet op een hofstedeken en H. 1-32-71 c. land te Sysseele. Ingestsld 570 fr. De Tytels, Plans en Conditiën by den Notaris DE BUSSCIIERE, te Brugge, Wolle- straet. I wekclyks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststraetn.° 34, to Veurne. francs 's jaers voor de stad en omliggendeen 7 francs ’sjaers franco snel de post. Men betaeld 12 cen- Erveten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1