1259 Zaterdag 7 July 1849. DER STAD VEURNE I (N i o PROVINCIE VVEST-VLAENDEREN. I HOFSTEDEKEN, VENDITIE 7AN GEHEEL HET ARRONDISSEMENT. EN t. «talli 5. 8 I 1. f. k irf d 3 3 o 8 0 0 J! l ADVERTENTIE - BLAD i l cen- i. I r» Een alderschoonst en best TE GYVERINCHOVE. Openbaar to Verkoopent» Beteren. k. I ver,chynd wekelyks den Zaterdag by P. Ryckeboer, Oo.tstraet. n.'U, te Veurne I)e p>y, van vischryving n 6 franc» ajaers voor de stad en omliggende en 7 franc, timen per reék too, de Inplaetsingen. J Z ‘Jaers fra“c0 met Po,t. Hen betaeld 12 De minste inplaetzing belaelt 150 centime». Geld en Brieven franco toetezendon aen den Uitgever dezer. Woensdag 18 Julius 1849, ten een ure na middag, op de hofstede gebruikt door Franciscus De Drie, in den St. Jans Steen hoek te Crombeke, Zal men openbaerlyk verkoopen een wagendriewielkarre, ploeg, egge en een schuennolen. Een werkpeerd ter elde van drie jaren, een jaerling-veérzeeen jong kalf, drio jonge zwyns. 3 heet, tarwe, 1 heet.30 aren peerdeboonen. Eene schuer een koeistal met haelput daer onder en een anderen haelput, om afge broken en vervoerd te zyn. De koopen boven de 20 fr. op 5 maenden tyd van betaling, mitsborge. noordalwaer eenen voetwegel ter oost-zyde op ligt, palende van zuiden aen hetgenaemd Eike-straetkenvan westenaen eenen uitweg der landen van de hofstede beboerende aen mevrouw de douairière Delacostc, te Brussel, en van noorden naest 't westen aen zaeiland der zelve hofstede, en aldaer naest 't oosten koop drie. 3 Koop. Eene byna vierkante partie ZAEILAND, bekend n.’ 92* ter grootte van 77 aren 30 centiarenubouteCrende van oosten nacr't noorden aen zaeiland behoo- rendc en gebruikt door Franciscus Debyser, te Gyverinchovein het midden zaeiland van den heer notaris Floor, te Loo,en aldaer naest t zuiden aen den boomgaerd van bovengenoemd vervallen hofstedeken van zuiden aen den eersten koop, melden zuid- west-hoek aenden tweedeu koop, van westen alwaer eenen voetwegel op ligt, en van noorden naest ’t westen aen zaeiland der voornoemde hofstede van mevr, de douai rière D.-lacoste, en van noorden naest *t oosten aen den vierden koop. 4 Koop. Noord aen den derden koop eene partie ZAEILAND, bekend n.* 57, ter grootte van 52 aren20 centiaren, strekkende zuid en noordabouteérende van oosten naest 't noorden en van noorden aen zaei- land behoorende en gebruikt door Pieter Brutsaert, te Gyverinchove, van oosten naest T zuiden aen ’t zaeiland van dito Fran ciscus Deb) zeren van westen aen zaeiland van degcmelde inev. de douairière Delacoste. 5 en lesten Koop. Weinig zuid-west van den eersten koopeene partie ZAEILAND, bekend n.’ 147ter grootte van 62 aren 40 centiaren, strekkende zuid en noord, abouteérende van oosten en zuiden aen zaei- landen, en van westenaen de uitdreve weder- zydig der hofstede van mevr, de douairière Delacoste voornoemd, en van noorden aen bet Eike-stractken. Het voorschreven geheel hofstedeken is gebruikt en bewoond door Victoria Carney weduwe Pieter Kemp, met pagt voor 3 jaren, ingegaen den eersten October 1848, mits eene jaerlykscbe pagtsom van 259 francs, zuiver Van Zool- en Viagen-harnasBiestialen en Veldvruchtenmitsgaders van gebouwen om afgebroken te zyn TE CROMBEKE. Macndag 23 July 1849, ten 3 uren na noene, in d’herbcrge de oud» Sterrege houden door baes Metseele, gestaen te Heverenlangst de Nieuwe-calchicde, by de smisse den Hand Zal overgegaen worden in eene zitting 'oor hinten Oveislag, tot de openbare ver- kooping, van het naerschreven Hofstedeken. Gemeente van Gyverinchove. Binnen de gemeente van Gyverinchove, verre zuid-west van de kerke langst het Eike-straetken een ten jare 1843, geheel in ’teen nieuwgebouweo en behuisd,beschuerd, besteld en beplant HOFSTEDEKENin het Geheel grootouder grond van gebouwen, hovenier,- gras- en zaeilanden, volgens de <-“*gendoms-tytelen3 heet. 40 aren 59 cent., bekend op het plan cadastral sectie B, 5792*93*93» 93c98een 145 maer ter grootte van 3 hectaren 25 aren -0 centiaren. Voorloopig verdeeld in de volgende vyf *Oopen, met behoud van geheele of gedeel- lelyke samenvoegingen. 1 Koop.Alle de huisingen, schuere, *lallingen, voordere gebouwen en gerieflvk- heden, met den grond van diere, hovenieriiof 7’ (Ijsland daer medegaende, bekend onder ”e gezeide nummers 93’ 93b en 93e ter lïrootte van 66 aren 50 centiaren, strekkende *Uid en noord, hebbendeecnen waterput ten Zuidoost-hoeke, en abouteérende van oosten aen den boomgaerd van het vervallen hof stedeken der weduwe en kleinkinderen van Pieter Winnock,teGyverinchove, met het l,iid-einde aen het Eike-straetken, met de '"sst-zyde koop 2 en van noorden koop 3. 2 Koop. Oost aen den voorgaenden koop 1 '*ee par tien ZAEILAND aen elkanderen,’ ’’«kend n.“ 93b en 93® ter grootte van I aren 3ü centiaren strekkende zuid en geld boven de impositien ten gevolge dat de koopers in het vol en lyber gebruik zullen mogen komen, te weten, aen do zaeilanden met het afdoen en weiren do eerste vrugten van ’tjaer 1851, aen de Grazingen den eersten February en aen allo de gebouwen den eersten Mey wederzydig van ’tjaer 1852. Deze verkooping gebuerd kragtens regter- lyke bekomen autorisatie, over het belang hebbende minderjarig kind, door het ambt van den notaris BOSSAERT, te Gyverinc hove, en ten overstaen van den beer Despot vrederegter van het kanton Haringhe, daer toe gecommitteerd. Het kohier van voorwaerden do eigen- doms-bcwyzen en plan berusten, ter inzage van een-ider, ten comptoire van den ge- nacmden notaris BOSSAERT. Alle inlichtingen zyn wegens deze verkoo ping ook te bekomen, ten comptoire van den notaris FEYS, te Rousbrugge. Het Advertcntie-blad, De p>ys van inschryi Je Inplaettingen. Brieven franco toetezendon

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1