1240 Zaterdag 14 July 1849. DER STAD VEURNE n' (N o PROVINCIE WEST-VLAENDEREN. VETTE WEIDE HOFSTEDEKEN, HOFSTEDEKEN r t HET ARRONDISSEMENT. FAN GEHEEL EN I in- '6' Is ten k id, 74 d. J. k 1 'fi i eg II 4 f Vriendelyke openbare Verkooping in enkele zitting it AWERTENTIE - BLAB inzage 9 ct. geheele of gedecl- j». jr» J6. 1 n k id id jin- k. )3 >1 18 23 Alderbeste TE ALVER1NGHEM, Openbaer le verkoopen te Gyverinchove. Een alderschoonst en best TE GYVERINCHOVE. Openbaer te Verknopen te Beteren, Maendag 23 July 1849, ten 3 uren na noene, in d’herbergede oude Sterrege houden door baes Metseele, gestaen te Beverenlangst de Nieuwe-calchiedeby de smisse den Hand Zal overgegaen worden in eene zitting voor Instel en Overslag, tot de openbare vcr- kooping, van het naersc hreven Hofstedeken. Gemeente tan Gyverinchove. Binnen de gemeente van Gyverinchove verre zuid-west van de kerke langst het, Eike-straetken een ten jare 1843, geheel in steen nieuw gebouwen en behuisd, beschuerd, bcstald en beplant HOFSTEDEKEN, in het geheel grootouder grond van gebouwen, hoveniergras- en zaeilanden, volgens de eigendoins-tytelen3 heet. 40 aren 59 cent., bekend op het plan cadastral sectie B, n." 5792“ 93“ 93»93“ 93J93“en 145maer ter grdotte van 3 hectaren 25 aren 70 centiaren. Voorloopig verdeeld in de volgende vyf koopen, met behoud van geheele of gedecl- telvke samenvoegingen. 1 Koop.Alle de huisingen, schuere, stallingen, voordere gebouwen en gerieflyk- heden, met den grond van diere, hovenierhof en grasland daer niedegaende, bekend onder de gezeide nummers 93“ 93b en 93“ ter grootte van 66 aren 50 centiaren,strekkende zuid en noord, hebbendeeenen waterput ten zuidoost-hoekeen abouteérende van oosten aen den boomgaerd van het vervallen hof stedeken der weduwe en kleinkinderen van Pieter Winnock, te Gyverinchove, met het zuid-einde aen bet Eike-straetken, met de west-zyde koop 2 en van noorden koop 3. 2 Koop. Oost aen den voorgaenden koop, twee partien ZAEILAND aen elkanderen, bekend n." 93b en 93“ ter grootte van 67 aren 30 centiaren strekkende zuid en noord alwaer eenen voetwegel ter oost-zyde op ligt, palendevan zuiden aen hetgenaemd Eike-straetken van westenaen eenen uitweg der landen van de hofstede behoorende aen mevrouw de douairière Delacoste, te Brussel, en van noorden naest ’t westen aen zaeiland der zelve hofstede, en aldaer naest ’t oosten koop drie. 3 Koop. Eene byna vierkante partie ZAEILAND, bekend n.’ 92“ ter grootte van 77 aren 30 centiarenabouteérende van oosten naer’t noorden aen zaeiland behoo rende en gebruikt door Franciscus Debyser, Lal plaets hebben viydag 27 Julius 1849, om di y uren na middag ter doipplaets Lom- baitzyde, in de herberg bewoond door de weduwe Ollieuz, DER GEBOUWEN VAN EEN ZEER GUED IN LOMBARTZYDE, Gebruikt door Laurcntius Rozey, eige naar der zelve, die aen den kooper zal doen pachtovei lating wegens een hectare 22 aren 90 centiaren Zaei- en Hovenier- land waer op deze gebouwen staen; welk land verpacht is tot eersten October 1857 ten jaerlykschen pryze van 118 1/2 francs boven de openbare belastingen. Den kooper zal konnen in gebruik treden van het zaeiland onmiddelyk na de in- oogsting der tegenwoordige vruchten voorts van het hovenierland den eersten Maert 1850, en vande gebouwen den eersten Mei daer op volgende. De tytels en voorwaerden berusten ten kantore van den Notaris JOORIS, teNieuport. De veilings-voorwaerden de eigendoms- tytelen en plan dezer goederen berusten, ter u van een-ider, ten comptoire van den notaris BOSSAERT, le Gyverinchove. Maendag 30 July 1849, ten twee uren naer noene ter herberg de dry ridders IPeeg- schrede gehouden door baes Loncke, ge staen ter <lorpplacts van Gyverinchove, Zal wezen overgegaen, in eene zitting Zonder nli-i-l den Is.tkl, lSvkkslau en ope ibarc Verkoopingder naerschreven patri- luoaieelc Vette Weide Gemeente van Alverinqhem. 1 Koop. Binnen de gemeente van Alve- ringhem, oost over de Loo-vaerd wat zuid van het gehugte de Cruyce, en bezuiden de Le rzevaerd, eene alderbeste verhappende VI. I TE WEIDE,groot volgens titel 3 hectaren 28 aren 33 centiaren, en bekend op het plan cadastral sectie B, n.‘ 142 van de 2* klasse, abouteérende van oosten naest den zuiden aen maeigras van vrouw Jose phine Merlevede, weduwe Ghyselen, te Alveringhcm van oosten naest den noorden aen gras van de erfgenamen sieur Carolus Cornille, te Eggewaertscappellc, van zuiden naest den oosten aen gras van mevrouw de vicomtesse de Nieuport, te Brugge, van zuiden naest den westen en van westen naest den zuiden en gras van sieur Carolus Misselyn te Nicucappellevan westen naest den noorden aen de de hofplaets der hofstede van sieur Ludovicus Mesdaghte Alverin- gheni en van noorden aen de Leerscvaerd daer over de straet loopende van de Cruyce nae Lampernesse. Gebruikt door Josephus Ghyselen bezon- deren en Ludovicus Ghyselen zyne zoon herbergier en beenhouwer, beide te Alve- ringhein met pagt voor 9 jaren ingegaen den I October 1842, mits de kleene jaer- lyksche pagtsom van 261 francs zuiver geld boven de imposition. Dezen pagtprys zou merkclyk konnen vermeerderd en ten minsten gebragt worden tot 246 francs ’s jaers. liet Advertenlie-blad, verschynd wekelijks den Zaterdag, by P. Ryckeboer, Ooststract, n.° 34 te Veurne be piys van inschrijving is (1 francs 'sjaers voor do stad en omliggende en 7 franr. j timen per reek voor de Inplaetsingen. fra"C0 met dc Posl' ^taeld 12 cen- De minste inplaetzing belaelt 50 centimes. Geld en Brieven franco toetezenden aen den Uitgever dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1849 | | pagina 1